Hyppää sisältöön

Utkast till handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2021 15.38
Pressmeddelande 60/2021
Räddare i metrotunneln.

Inrikesministeriet har sänt utkastet till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet på remiss. Målet för handlingsplanen är en räddningsbransch som främjar jämställdhet och likabehandling på ett aktivt, planmässigt och långsiktigt sätt. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 24 maj till den 30 juni 2021.

I utkastet till handlingsplan beskrivs nuläget i fråga om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet och anges målen för hur dessa ska främjas. Till utkastet till handlingsplan har dessutom fogats en ordlista för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.  

I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering har man i stor utsträckning förbundit sig till att främja åtgärder för att öka jämställdheten och likabehandlingen. Främjandet av likabehandling och jämställdhet är också en del av räddningsväsendets strategi.

Mångfalden i räddningsväsendet syns som en allt bättre kundservice

Den kartläggning av nuläget som genomfördes under beredningen av handlingsplanen stärkte den redan kända uppfattningen att räddningsväsendet är en starkt könssegregerad bransch. Kvinnornas andel av de heltidsanställda med full lön är endast 13 procent. Av dem som arbetar inom prehospital akutsjukvård är cirka en tredjedel kvinnor. Inom räddningsväsendet arbetar också mycket få personer med invandrarbakgrund.

För närvarande erbjuds räddningsutbildning endast på finska, vilket försvårar tryggandet av tjänster på båda nationalspråken. Större uppmärksamhet bör också fästas vid utbudet av samiskspråkiga tjänster. I utbildningen inom branschen bör uppmärksamhet också fästas vid räddning av personer med funktionsnedsättning och vid att säkerhetskommunikationen ska nå dem.

− Räddningsväsendet bör representera hela befolkningen. Mångfalden inom branschen har en allt större betydelse när det gäller att bekämpa ojämlikhet mellan människor och öka trygghetskänslan i alla befolkningsgrupper. Räddningsväsendet åtnjuter för närvarande ett mycket starkt förtroende, men vi måste ständigt arbeta för det, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Mångfalden hos räddningsväsendets personal syns som en allt bättre kundservice. Mångfalden hos räddningsväsendets personal bidrar också till branschens attraktionskraft. När räddningsväsendet representerar det befolkningsunderlag som det producerar tjänster för, förstår personalen olika befolkningsgruppers behov. 

Jämställdheten och likabehandlingen inom räddningsväsendet tas på allvar

Vid kartläggningen av nuläget framkom det också att trakasserier är vanliga inom branschen: män blir trakasserade av kunder och kvinnor av kollegor. Dessutom märktes det att fullgörandet av de lagstadgade skyldigheterna när det gäller planer, kvoter och ingripande i trakasserier är bristfälligt inom branschen. Inom branschen finns det också behov av att öka kompetensen om förebyggande av diskriminering och om likabehandlingsfrågor, både inom organisationerna och på riksnivå.

– De brister och missförhållanden som lyfts fram vid kartläggningen av nuläget är oroväckande och ska tas på allvar. Räddningsväsendet måste i egenskap av central säkerhetsmyndighet se till att principerna om likabehandling och jämlik verksamhet iakttas i vår verksamhet både när det gäller personalen och tjänsteproduktionen. Enbart handlingsplanen korrigerar inte situationen, utan vi måste också aktivt och systematiskt vidta åtgärder inom branschen för att rätta till situationen, betonar Kohvakka.

Vid kartläggningen av nuläget lät den arbetsgrupp som tillsatts av inrikesministeriet göra enkäter och utredningar, och på så sätt fick man en så heltäckande bild som möjligt av jämställdheten och likabehandlingen inom räddningsbranschen. Olika utredningar begärdes av Statistikcentralen, diskrimineringsombudsmannen, regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet och Räddningsinstitutet.

Enkäter om nuläget i fråga om jämställdheten och likabehandlingen riktades till både organisationer inom räddningsbranschen och avtalsbrandkårer. Genom en separat enkät till organisationer som representerar befolkningsgrupper som löper risk att bli utsatta för diskriminering utredde arbetsgruppen också hur dessa befolkningsgrupper upplever räddningsväsendets tjänster. 

Målet är en räddningsbransch som aktivt främjar jämställdhet och likabehandling

I utkastet till handlingsplan fastställs räddningsväsendets gemensamma mål, ansvar och åtgärder med hjälp av vilka branschen kan främja jämställdhet och likabehandling. Målet är en räddningsbransch som främjar jämställdhet och likabehandling på ett aktivt, planmässigt och långsiktigt sätt.

Räddningsväsendets långsiktiga mål för att främja jämställdhet och likabehandling är att 

  • stärka ledarskapet och kompetensen
  • säkerställa jämställdhets- och likabehandlingsplanering samt ett räddningsväsende som är fritt från trakasserier och diskriminering
  • utveckla arbetsförhållandena, lönerna och förmånerna så att de blir mer jämlika och jämställda
  • uppmuntra människor med olika bakgrund att söka sig till branschen och öka mångfalden bland personalen
  • erbjuda minderåriga en trygg miljö att utvecklas i brandkårsungdomsarbetet 
  • kommunicera med beaktande av jämställdhets- och likabehandlingsaspekterna.

− Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor berör alla aktörer inom räddningsbranschen och därför bör alla aktörer också delta i främjandet av dessa frågor. Vi hoppas att vi får utlåtanden i stor utsträckning både från aktörer inom branschen och från olika befolkningsgrupper som vi producerar tjänster för. Endast på så sätt får vi den bästa möjliga handlingsplanen för branschen, säger Kohvakka.

Det utkast till handlingsplan som är på remiss gäller statliga aktörer inom räddningsbranschen, räddningsverken, organisationer och avtalsbrandkårerna. En arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen ska svara för genomförandet och uppföljningen av handlingsplanen. I arbetsgruppen ingår företrädare för regionförvaltningsverken, räddningsverken, Räddningsinstitutet, Helsingfors räddningsskola, Suomen pelastusalan ammattilaiset, Finlands Brandbefälsförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund och Suomen Pelastusalan naiset ry.

Ytterligare information: 
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 488 400, [email protected]
Mira Leinonen, räddningsöverinspektör, regionförvaltningsverket i Södra Finland, arbetsgruppens jämställdhets- och likabehandlingssamordnare, tfn 0295 016 572, [email protected]