Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Selvitys haavoittuviin ryhmiin kuuluvien ihmisten turvallisuuden kokemuksista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2021 11.23
Tiedote 71/2021

Sisäministeriö on selvittänyt haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien turvallisuuden kokemuksia. Selvitys oli osa sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelua. Ensimmäistä kertaa toteutettu selvitys pohjautuu haavoittuvien ryhmien edustajille suunnatun visuaalisen Sinun turvallisuutesi -kyselyn vastauksiin.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kohtaamia turvallisuuteen liittyvä haasteita ja kokevatko he elämänsä turvalliseksi. Kyselyn avulla yritettiin myös löytää ihmislähtöinen näkökulma tulevaisuuden palveluiden kehittämiseen. 

Haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät eivät ole samanlaisia

Aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella turvallisuuden kannalta haavoittuvimmassa asemassa olevat väestöryhmät ovat maahanmuuttajataustaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, vammaiset henkilöt, romanit, erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset (kuten huostaan otetut), osa ikääntyneistä, heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat ja syrjäytyneet henkilöt.

Sinun turvallisuutesi -kysely lähetettiin määritellyille kohderyhmille erikseen valikoitujen järjestöjen kautta. Vastauksia saatiin 21 eri järjestön kautta yhteensä noin 200, lisäksi leipäjonojen läheisyydessä tehdyn katukyselyn 17 vastausta otettiin huomioon. 

Onnettomuudet ja tapaturmat herättävät vastaajissa turvattomuutta

Vastaajilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia turvallisuusviranomaista, mutta luottamus viranomaisiin oli pääsääntöisesti hyvä. Huonoina kokemuksina nousivat esiin etenkin syrjintä ja häirintä. 

Eniten turvattomuutta vastaajissa aiheuttivat onnettomuudet ja tapaturmat, yhteiskunta. Turvattomuutta aiheuttivat jonkin verran lisäksi raha, uskonto ja asuinpaikka.  Vastaajia huolettivat lisäksi ilmastonmuutos, pandemia ja rikollisuus sekä ääriliikkeet, terrorismi ja syrjintä ja häirintä. Turvallisuutta vastaajille sen sijaan toivat perhe, koti ja raha. Seuraavaksi mainittiin uskonto ja vapaus. Sen sijaan kamerat ja valvonta toivat turvallisuutta vain prosentille vastaajista. 

Vastaajat toivovat, että heidän erityistarpeensa huomioidaan

Tulevaisuudessa viranomaisilta toivottiin erityisesti helposti lähestyttäviä ja matalan kynnyksen palveluita. Jokaisessa vastaajaryhmässä toivottiin heidän omien erityistarpeidensa tunnistamista ja siihen liittyvää osaamista viranomaisilta. Turvallisuusviranomaisten toivottiin olevan inhimillisiä, empaattisia, palvelualttiita ja puolueettomia.

Selvityksen perusteella päädyttiin suosittelemaan seitsemää eri toimenpidettä, joilla voidaan parantaa haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien turvallisuuden tunnetta ja kasvattaa turvallisuusviranomaisten osaamista sekä ymmärrystä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kohtaamista turvallisuuteen liittyvistä haasteista. 

  1. Ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön ja kokonaishyvinvoinnin edistämiseen on panostettava.
  2. Syrjintään on puututtava ja yhdenvertaisuutta edistettävä tehokkaasti.
  3. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeet tulee huomioida toiminnan suunnittelussa.
  4. Turvallisuusviranomaisten sisäisiä koulutuksia tulisi kehittää aineiston pohjalta.
  5. Kysely olisi toistettava vertailevan aineiston saamiseksi.
  6. Selvityksen näkökulmaa tulisi laajentaa. 
  7. Yhteistyötä eri tutkimustahojen kanssa tulisi vahvistaa.  

Kysely toteutettiin hyödyntämällä muotoilututkimuksen eri menetelmiä

Selvityksessä haluttiin kerätä laadullista tietoa, jonka kautta haavoittuvassa asemassa arvioitujen ryhmien kokemukset ja toiveet pääsisivät kuuluviin. Siksi kyselyn piti olla mahdollisimman saavutettava ja ymmärrettävä ja sen laatimisessa hyödynnettiin palvelumuotoilun keinoja kuten muotoiluluotainta. Visuaalisen luotaimen avulla pystyttiin avaamaan asioita, jotka muulla tavalla olisi ollut vaikeata hahmottaa ja kertoa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Heidi Lempiö, p. 0295 488 692, [email protected]
asiantuntija Erkki Mäntymäki, p. 0295 488 309, [email protected]
palvelumuotoilija Mariana Salgado, p. 040 585 7727, [email protected]

 
Sivun alkuun