Hyppää sisältöön

Statsrådet fastställde de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet 2023–2026

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 14.30
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet 2023–2026. I målen beaktas de nationella, regionala och lokala behoven av räddningsväsendets tjänster samt olycksriskerna. Syftet med målen är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster ordnas på ett högklassigt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Målen träder i kraft den 1 januari 2023.

De fastställda målen är de första målen enligt lagen om ordnande av räddningsväsendet och de är en central del av den nationella styrningen av räddningsväsendet. Statsrådet ska fastställa målen vart fjärde år.

- Ett av syftena med de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet är att räddningstjänsterna även i fortsättningen ska vara en närtjänst som tryggar säkerheten i vardagen. I en nödsituation måste hjälp finnas nära. Jag vill tacka alla aktörer inom räddningsväsendet för aktivt deltagande i utarbetandet av målen, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

De riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet 2023–2026

 • Mål 1: En likvärdig och högkvalitativ servicenivå inom räddningsväsendet tillgodoses både regionalt och på riksnivå.
   
 • Mål 2: Räddningsväsendet förfogar över tillräckliga personresurser samt en kompetent och välmående personal.
   
 • Mål 3: Räddningsväsendets förebyggande av olyckor är riskbaserat, likvärdigt och effektivt.
   
 • Mål 4: Räddningsväsendet förmår att omedelbart reagera på ett planenligt sätt i alla säkerhetssituationer, och det är en närservice på säkerhetsområdet även framöver. 
   
 • Mål 5: Räddningsväsendets regionala och riksomfattande beredskap gör det möjligt att skydda befolkningen under alla omständigheter.
   
 • Mål 6: Räddningsväsendet har aktiv och planmässig internationell verksamhet som anknyter till dess nationella strukturer.
   
 • Mål 7: Nationell planering, genomförande och utveckling av räddningsväsendets tjänster bygger på informationsledning och samordnad informationshantering.
   
 • Mål 8: Investeringar i räddningsväsendet stärker serviceproduktionens effektivitet.
   
 • Mål 9: Räddningsväsendet har tydliga mekanismer för administration och styrning.

Nästa steg i reformen av räddningsväsendet är att det görs justeringar av lagstiftningen. En del av justeringarna behandlas för närvarande i riksdagen.

Ytterligare information:

Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, [email protected]