Hyppää sisältöön

Arviointiraportti: Seutukaupunkihankkeiden osalta jatkotoimet avainasemassa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2024 14.20
Uutinen

Seutukaupunkihankkeiden tavoitteena on ollut edistää osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuutta, parantaa työllisyys- ja elinkeinopalveluja, vahvistaa yritysverkostoja sekä vakiinnuttaa kehitettyjä toimintamalleja. Arvioinnissa tarkasteltiin hankkeiden vaikuttavuutta ja verkostomaisen toiminnan lisäarvoa seutukaupunkien kehittämisessä vuosina 2019-2023.

Arviot tehtiin kymmenen hankkeen kokonaisuudesta, jotka rahoitettiin vuosina 2019-2023. Näihin kuuluu kahdeksan seutukaupungeissa toteutettua verkostohanketta, jotka tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen ja seutukaupunkien kehittämiseen, sekä kaksi innovaatioekosysteemien ja kiertotalouden teemaverkostohanketta.
 
Arvioinnin mukaan hankkeiden kunnianhimoiset tavoitteet ovat vastanneet selkeään tarpeeseen. Hankkeet ovat käynnistäneet tavoitteiden suuntaista toimintaa, mutta ylätason tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Hankkeissa on kuitenkin onnistuttu luomaan metataitoja ja toimintamalleja, jotka ovat keskeisiä perusedellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle. Hankkeet ovat luoneet oikeansuuntaisen alun ja osana pidempää kehityskaarta on mahdollista saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia.

Toimeenpanomalli, jossa rahoitusvastuu keskitettiin yhdelle toimijalle, on toiminut hyvin ja tukenut verkostoyhteistyön rakentumista. Malli ehkäisi päällekkäisyyksiä ja tuki uudenlaisten kytkösten luomista seutukaupunkien välille. Seutukaupunkien verkostohankkeiden toimintamallia ja sen käyttämiä keinoja voidaan hyödyntää myös muissa alue- ja kaupunkikehityksen toimissa.
Yritysten osallistaminen hankkeisiin on ollut haastavaa, sillä hankkeet eivät aina vastanneet yritysten tarpeisiin riittävästi. Arvioinnin perusteella yhteistyötä tulisi jatkossa kehittää yrityslähtöisemmäksi ja vastata konkreettisiin tarpeisiin. Pitkäaikainen yhteistyö, kestävä resursointi ja yritysten tarpeista lähtevä suunnittelu ovat avainasemassa yritysten sitouttamisessa.

Laajemman yhteistyön mahdollisuudet

Seutukaupunkihankkeet ovat luoneet pohjan pitkäjänteiselle kehittämistyölle ja vahvistaneet seutukaupunkien roolia kansallisella tasolla. Seutukaupunkien tulisi ottaa vastuu jatkotoimenpiteistä ja selvittää, miten toimintaa voi jatkaa nykyisen yhteistyön ja rahoituksen puitteissa. Hankkeiden tulokset tulee juurruttaa osaksi normaalia toimintaa, jotta pitkäaikainen vaikuttavuus saavutetaan, esitetään selvityksessä.

Yhteistyötä olisi hyvä laajentaa myös maakuntarajojen yli tarpeen mukaan. Laajempi toimijajoukko edistää seutukaupunkien yritysverkostojen ja rahoitusmahdollisuuksien monipuolista hyödyntämistä. Seutukaupunkihankkeissa saadut opit tulee hyödyntää myös laajemmissa uudistuksissa, kuten TE-palveluiden uudistuksessa.

Arviointi toteutettiin monimenetelmällisellä kehittävän arvioinnin lähestymistavalla, johon kuului aineistokatsaus, alkuhaastattelut, verkkokysely sekä syventävät yksilö- ja ryhmähaastattelut. Gaia Consulting toteutti arvioinnin helmikuun 2024 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää verkostomaisten hankkeiden lisäarvo seutukaupungeille ja yritystoiminnalle sekä arvioida toiminnan kykyä vastata seutukaupunkien haasteisiin.

Lisätietoja:
työmarkkinaneuvos Jarmo Palm, TEM, p. 0295 047 014
vanhempi liiketoimintapäällikkö Susanna Sepponen, Gaia Consulting, p. 040 138 0067
johtava asiantuntija Kirsi Pulkkinen, Gaia Consulting, p. 040 520 6374