Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Eduskunnan vastaus: Maakaasun ja uusiutuvien kaasujen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto yhteisen datahubiin

Työ- ja elinkeinoministeriö 30.4.2020 14.57
Uutinen

Maakaasun ja uusiutuvien kaasujen vähittäismarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden vaihteessa. Samalla kaasun vähittäismarkkinat ovat siirtymässä keskitettyyn tiedonvaihtoon. Valtioneuvosto käsitteli tänään eduskunnan vastausta maakaasumarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muutoksista, jotka tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa 8.5.2020 istunnossa. Laki tulee voimaan 1.6.2020.

Vähittäismyyjiä ja jakeluverkonhaltijoita varten perustetaan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub, jonka kautta ne velvoitetaan hoitamaan vähittäismarkkinoiden markkinaprosessinsa.

Maakaasumarkkinalaissa säädetään maakaasukaupan markkinaprosesseihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja prosesseihin liittyvien tietojen käsittelystä maakaasun toimitusten mittauksessa, tasevastuun täyttämisessä, maakaasukaupan tiedonvaihdossa ja muissa niihin liittyvissä markkinaprosesseissa sekä taseselvityksessä.

Laki antaa maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle ja maakaasualan yrityksille oikeusperusteen käsitellä henkilötietoja, kun ne hoitaisivat edellä mainittuja lakisääteisiä tehtäviään ja velvoitteitaan.

Datahubin toiminnasta vastaa järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy. Koska yksiköllä on lakiin perustuva monopoliasema näiden palvelujen tuottamisessa, palvelujen ehdot ja hinnoittelumenetelmät vahvistetaan ennen niiden käyttöönottamista. Yksikön toimintaa valvoo kansallisena sääntelyviranomaisena toimiva Energiavirasto.

Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu tuottaa taloudellisia hyötyjä pitkälle aikavälillä maakaasualan yrityksille ja loppukäyttäjille. Se lisää vähittäismyyjien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, ja parantaa markkinoiden toimivuutta lisäämällä vähittäismyyjien välistä kilpailua. Se myös tukee erityisesti aktiivisesti toimivien vähittäismyyjien liiketoimintaa.

Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu helpottaa uusien vähittäismyyjien tuloa markkinoille yhdenmukaistaen ja selkeyttäen markkinaosapuolten välisiä prosesseja ja tiedonvaihtoa. Se vähentää myös maakaasualan yritysten tarvetta investoida omiin tietojärjestelmiinsä.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

Palaa sivun alkuun