Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kaivoslain uudistus lausuntokierrokselle: kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, elinkeinon näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2022 16.10
Tiedote

Kaivoslaki uudistuu, jonka myötä paikalliset vaikutusmahdollisuudet, elinkeinotoiminnan näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat nykyisestään. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kaivoslakiin ehdotetuista muutoksista lausuntoja 12.4. 2022 mennessä.

Esitys parantaisi kaivosten paikallista hyväksyttävyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymä kaava. Myös muut elinkeinot on otettava huomioon nykyistä vahvemmin lupaharkinnassa. Esityksessä ehdotetaan tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeviin edellytyksiin, jotta kiinteistön omistajan asema vahvistuisi ja alueen asukkaiden kokemat haitat vähentyisivät. 

Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan tiedonsaantioikeuksien parantamista vuosittain pidettävillä avoimilla yleisötilaisuuksilla. Varaussääntelyyn esitetään useita muutoksia, muun muassa varausaluetta koskevan veronluonteisen maksun käyttöönottoa ja varausajan lyhentämistä. 

Vaikka muutoksista aiheutuu kaivosalan toimijoille lisäkustannuksia, ne voivat tasapainottaa alan sisäistä kilpailua. Sääntelyn tiukkeneminen karsii alalta pois epäluotettavia toimijoita, mikä on myös sääntöjä noudattavien toimijoiden etu. Varausmaksun arvioidaan vähentävän malminetsintätoiminnan kannalta tarpeettoman laajojen varausten tekoa, mikä edesauttaa muiden yritysten kilpailuasemaa. 

Parannuksia ympäristösuojelun tasoon

Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kaivoslakiin ehdotetaan muutoksia, joilla huomioidaan maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset entistä vahvemmin lupaharkinnassa. Lakiluonnos ehdottaa tiukennuksia vakuussääntelyyn ja muutoksia kaivostoiminnan lopettamista koskevaan sääntelyyn. Tulevaisuudessa kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen sulkeminen toteutetaan vastuullisesti. 

Lisäksi ympäristönsuojelun tason parantamiseksi hallituspuolueet ovat sopineet malminetsintää koskevasta kiellosta kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä valtion muilla luonnonsuojelualueilla sallitun malminetsinnän edellytysten tiukentamisesta. Nämä ehdotukset sisältyvät valmisteilla olevaan luonnonsuojelulakiin. 

Nykyinen kaivoslaki tuli voimaan 2011. Lain soveltamisesta ei ole vielä kattavia kokemuksia kaivostoiminnan osalta. Yhtään voimassa olevan kaivoslain nojalla annettua uutta kaivoslupaa ei ole vielä edennyt kaivostoimintaan asti. Kaivoslain muuttamisesta sovittiin Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa. Uudistusta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lisätiedot: 
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, p. 050 575 4118
johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, TEM, p. 029 504 7084
 

 
Sivun alkuun