Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Regeringens proposition
Försök ska uppmuntra ensamföretagare att anställa en första arbetstagare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 13.41 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 16.08
Pressmeddelande
#rekryteringsstödförsöket

Regeringen föreslår ett försök för att utreda vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. I försöket utreds det om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att främja företagens tillväxt och sysselsättningen. Avsikten är att försöket inleds den 1 mars 2022 och pågår till utgången av 2023.

Majoriteten av företagarna i Finland är ensamföretagare. Enligt Statistikcentralen fanns det i Finland år 2020 i genomsnitt cirka 190 000 ensamföretagare, vilket motsvarar cirka 69 procent av alla företagare.

”I Finland finns det många ensamföretagare som har potential att utöka sin företagsverksamhet och samtidigt bli arbetsgivare. Genom försöket får vi forskningsbaserad information om huruvida ett finansiellt stöd som sänker lönekostnaderna kan uppmuntra företagare att anställa en första arbetstagare. Avsikten är att skapa en positiv tillväxtspiral – arbete för arbetssökande och ökad affärsverksamhet för företagare, vilket i sin tur leder till nyanställningar”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

De företag som deltar i försöket väljs genom slumpmässigt urval

Försöket är riktat till ensamföretagare och till företag där det endast arbetar personer som är i företagarställning. Målgrupp för försöket är företag 

  • som inte har haft utomstående avlönad arbetskraft under de senaste 12 månaderna innan försöket inleds 
  • vars omsättning år 2021 är minst 15 000 euro men högst en miljon euro. 

För försöket ska genom slumpmässigt urval tas ut en försöksgrupp och en kontrollgrupp bland de företag som hör till målgruppen. Försöket genomförs i etapper så att det i den första fasen tas ut 3 500 företag till försöksgruppen. Om färre än 900 av dessa företag utnyttjar stödet, tas det i försökets andra fas ut en ny försöksgrupp och kontrollgrupp.

Beloppet av rekryteringsstöd till ett företag föreslås uppgå till högst 10 000 euro. Stöd betalas till ett belopp som motsvarar 50 procent av de anställdas löner under högst 12 månader från den tidpunkt då den första arbetstagaren inledde sitt anställningsförhållande, dock tidigast från den tidpunkt då stödet söktes.

För att trygga rätten till information föreslås det ändringar också i andra lagar

För att Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska ha tillgång till den information som behövs för att genomföra försöket, föreslår regeringen temporära ändringar också i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om inkomstdatasystemet och straffregisterlagen.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. För genomförandet av försöket har det reserverats 13 miljoner euro.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Ville Heinonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 047
Kirsi Hyttinen, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 263

 
Sivun alkuun