Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2020 13.53
Tiedote

Hallitus teki 20.3. päätöksen ensi vaiheen toimenpiteistä, joilla turvataan ihmisten toimeentulo ja yritysten maksuvalmius koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset annettiin 26.3.2020 hallituksen esityksenä eduskunnalle. Muutosten on tarkoitus olla voimassa kolme kuukautta eli 30.6. 2020 asti

Lomautusilmoitusaika lyhentyy, koeajan purkuun muutos

Hallituksen esityksen mukaan työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan olisi toisin sanoen ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

Samoin lyhennetään lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään.

Työnantajalla on jatkossa oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Koeaikaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Esityksellä pidennetään työntekijän takaisinottovelvollisuutta yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana.

Merityösopimuslakiin ehdotetaan vastaavia muutoksia kuin työsopimuslakiin.

Muutoksia ei sovelleta julkiseen sektoriin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen laajennetaan

Hallitus esittää, että lomautetulla olisi oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaisi erityisesti työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista, koska opiskelua ja yritystoimintaa koskevia työvoimapoliittisia edellytyksiä ei tarvitsisi selvittää.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää nykytilaa vastaavasti, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annetaan työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetuilla säilyy myös työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020 ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovellettaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Miksi muutokset tehdään?

Koronavirusepidemia ja sen rajoittamistoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja näin ollen myös työn tarjoamisen edellytykset ovat heikentyneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Tästä syystä yritysten on ollut välttämätöntä ryhtyä sopeuttamaan toimintaansa. Työ- ja elinkeinotoimistolle tehtävien lomautusilmoitusten määrä on kasvanut nopeasti maaliskuun alkupuoliskolta lähtien, ja osa yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautusten sijasta myös irtisanomisiin. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt EK, KT, SAK, STTK ja Akava tekivät 18.3.2020 hallitukselle esityksen toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepide-mian aiheuttamassa talouskriisissä.  Hallituspuolueiden puheenjohtajat linjasivat 19.3.2020 ne toimet, joiden osalta työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykseen pohjautuen valmistellaan hallituksen esitys työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoimintalain muuttamisesta.

Esitettävät muutokset vastaavat pääosin työmarkkinakeskusjärjestöjen 17.3.2020 ehdottamia toimenpiteitä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937 (työlainsäädäntö)
hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 029 504 9001 (työlainsäädäntö)
hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 029 504 7082 (lomautettujen työttömyysturvaa koskeva säätely)

 
Sivun alkuun