Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

På grund av coronaviruset förkortas varseltiden för permittering och samarbetsförhandlingarnas längd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 13.53
Pressmeddelande

Den 20 mars fattade regeringen beslut om de första åtgärderna för att trygga människors utkomst och företagens likviditet i den svåra situationen till följd av coronaviruset. De ändringar som görs i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag lämnades i form av en regeringsproposition till riksdagen den 26 mars 2020. Ändringarna avses vara i kraft i tre månader, dvs. till den 30 juni 2020.

Varseltiden för permittering blir kortare, ändring av hävning av arbetsavtal under prövotiden

Enligt regeringens proposition förkortas den varseltid för permittering som föregår permitteringen av arbetstagare från 14 dagar till fem dagar. Arbetsgivaren ska med andra ord ge arbetstagaren meddelande om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar. Om varseltiden för permittering får det dock med avvikelse från lagen avtalas om tidpunkten för meddelande om permittering genom kollektivavtal mellan riksomfattande arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

På samma sätt förkortas samarbetsförhandlingarnas längd som gäller permittering från nuvarande sex veckor eller 14 dagar till fem dagar.

En arbetsgivare har i fortsättningen rätt att permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Bestämmelsen om prövotid ändras så att ett arbetsavtal kan hävas under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Med propositionen förlängs återanställningsskyldigheten till nio månader, om arbetstagaren har sagts upp under den tid som de temporära bestämmelserna har varit i kraft.

I lagen om sjöarbetsavtal föreslås motsvarande ändringar som i arbetsavtalslagen.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och de är i kraft till den 30 juni 2020.

Den permitterades rätt till arbetslöshetsförmåner utvidgas

Regeringen föreslår att den som permitterats har rätt till arbetslöshetsförmåner bland annat trots studier eller företagsverksamhet. Ändringen gör att särskilt permitterade personer som studerar vid sidan av arbetet och bedriver företagsverksamhet snabbare kan ansöka om och få arbetslöshetsförmån, eftersom arbetskraftspolitiska förutsättningar för företagsverksamhet och studier inte behöver utredas.

För att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas till den som permitterats förutsätts på motsvarande sätt som i nuläget att den permitterade anmäler sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och att det ges ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens rätt till arbetslöshetsförmån. För permitterade kvarstår också den skyldighet som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att ta emot det arbete som arbetsgivaren erbjuder.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och är i kraft till den 31 juli 2020. Lagen ska tillämpas på den permitterade personal vars permittering har börjat den 16 mars 2020 eller efter det.

Varför görs ändringarna?

Coronavirusepidemin och dess begränsningsåtgärder har lett till en situation där företagens ekonomiska verksamhetsbetingelser och därmed även förutsättningarna för att erbjuda arbete har försvagats kraftigt på kort tid. Av denna anledning har det varit nödvändigt för företagen att börja anpassa sin verksamhet. Antalet meddelanden om permittering till arbets- och näringsbyrån har vuxit snabbt från och med början av mars. Vissa företag har även tvingats till uppsägningar i stället för permitteringar. 

Arbetsmarknadens centralorganisationer Finlands näringsliv, Kommunala arbetsmarknadsverket, FFC, STTK och Akava lade den 18 mars 2020 fram ett förslag om åtgärder för att trygga företagsverksamheten, sysselsättningen och utkomsten i en ekonomisk kris som orsakats av coronavirusepidemin. Ordförandena för regeringspartierna fastställde den 19 mars 2020 de åtgärder för vilkas del en regeringsproposition om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag bereds. Den baserar sig på förslaget av arbetsmarknadens centralorganisationer.

De föreslagna ändringarna motsvarar i huvudsak de åtgärder som arbetsmarknadens centralorganisationer föreslog den 17 mars 2020.

Ytterligare upplysningar:

Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937 (arbetslagstiftning)
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9001 (arbetslagstiftning)
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7082 (lagstiftning som gäller arbetslöshetsskydd för permitterade)

 
Tillbaka till toppen