Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lagförslag till riksdagen: Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd börjar i april, stödet utsträcks till ensamföretagare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2021 13.52
Pressmeddelande

Syftet med kostnadsstödet är fortfarande att stödja företag i det svåra ekonomiska läge som coronaviruset orsakar. Regeringen föreslår nu ändringar i lagen om kostnadsstöd som gör det möjligt att på ett mer flexibelt sätt än tidigare bevilja stöd i synnerhet till ensamföretagare och småföretag.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 4 mars 2021. Efter behandlingen i riksdagen stadfästs lagen av republikens president, och Statskontoret kan öppna ansökan för företag och ensamföretagare i slutet av april. De grundläggande principerna för stödet förblir desamma.

– Arbets- och näringsministeriet bereder för närvarande skyndsamt en stödmodell för skälig ersättning till sådana företag som berörs av de nya nedstängningsåtgärderna som meddelats i mars. Regeringspropositionen om den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd riktar sig till företagsverksamhet som bedrivits före dessa nedstängningsåtgärder i mars, säger näringsminister Mika Lintilä.

I lagen om kostnadsstöd görs eventuella ändringar som beror på skälig ersättning till de företag som omfattas av nedstängningen. Ändringarna kommer att lämnas antingen som en regeringsproposition som kompletterar den aktuella propositionen under rikdsagens utskottsbehandling eller som en separat proposition beroende på hur beredningen framskrider.

Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har minskat

Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med minst 30 procent under stödperioden 1.11.2020–28.2.2021 jämfört med motsvarande tidpunkt 2019–2020.

Företag inom alla branscher kan ansöka om kostnadsstöd. Statsrådet utfärdar senare en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av coronaläget. Förordningen omfattar de branscher vars omsättning minskade med minst 10 procent under stödperioden.

Definitionen av de oflexibla kostnader som ersätts med stöd har i viss mån preciserats. Därtill ska arbetsgivarens bikostnader, såsom socialskyddsavgifter och kostnader för företagshälsovård, i fortsättningen godkännas som kostnader under stödperioden enligt ett procenttal av lönekostnaderna under stödperioden.  

Ensamföretagare ska i fortsättningen ansöka om stöd hos Statskontoret

Stödet för ensamföretagare är i fortsättningen en del av kostnadsstödet. Det ordnas ingen ny ansökningsomgång för det separata stöd för ensamföretagare som beviljas av kommunerna.

I fortsättningen ska stöd för ensamföretagare betalas till ett belopp av minst 2 000 euro, om stödvillkoren uppfylls. Stöd beviljas på basis av företagens minskade omsättning och de faktiska kostnaderna.

För att ett företag ska kunna ansöka om kostnadsstöd måste det ha ett FO-nummer. Ett ytterligare krav är att företaget under stödperioden har godtagbara kostnader på minst 2 000 euro. Det ska inte heller i fortsättningen finnas någon nedre gräns för vilken omsättning ett företag som är berättigat till stöd ska ha.

Ensamföretagare och småföretag har även tidigare kunnat ansöka om kostnadsstöd, men under de tidigare ansökningsomgångarna har stöd inte beviljats företag vars stöd kalkylmässigt har understigit den nedre gränsen på 2 000 euro.

Stödets maximibelopp höjs till en miljon euro

Stödets maximibelopp höjs, vilket svarar speciellt på de stora företagens behov. Företaget kan i fortsättningen få en miljon euro i stöd, då den övre gränsen vid tidigare ansökningsomgångar har varit 500 000 euro.

De stöd som beviljats tidigare beaktas i kostnadsstödets belopp så att de sammanlagda stöd som beviljats enligt samma tillfälliga regler om statligt stöd som fastställts av Europeiska kommissionen inte överstiger 1,8 miljoner euro. Tidigare har den övre gränsen varit 800 000 euro. Den nya övre gränsen grundar sig på kommissionens beslut att höja maximibeloppen per företag.

Kostnadsstödet är ett sätt att stödja företagare i coronakrisen

Kostnadsstödet är direkt stöd till företag som inte behöver betalas tillbaka. Stödet ska fortsättningsvis ersätta företagens oflexibla kostnader och lönekostnader, men inte minskad omsättning. Den första ansökningsomgången för kostnadsstöd ordnades i juli–augusti 2020. Den andra ansökningsomgången inleddes i december 2020 och avslutades i februari 2021. Budgeten för den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd är 380 miljoner euro.

Kostnadsstödet är ett sätt för regeringen att stödja företagare i coronakrisen. Med hjälp av de coronastöd som Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljade tidigare kunde företagen utveckla och rikta sin verksamhet på nytt i coronavirusläget. Andra metoder är bl.a. Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationslån, Finnveras borgen och Industriinvestering Ab:s finansieringsprogram, vilka kan sökas fortfarande. Regeringen föreslår också en fortsättning på företagarnas rätt att få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Tidigare har det också beviljats särskilt stöd till restaurangbranschen och stöd för ensamföretagare.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 331 3791

 
Sivun alkuun