Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Turistföretagens konjunkturförväntningar klart bättre än ett år tidigare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2021 11.09 | Publicerad på svenska 11.10.2021 kl. 10.21
Pressmeddelande

Konjunkturförväntningarna för turistbranschen inom den närmaste framtiden är betydligt bättre än för ett år sedan, men framtidsutsikterna upplevs fortfarande vara mer negativa än för andra branscher. Konjunkturutsikterna för antalet anställda är positiva, men sysselsättningsförväntningarna är dock svagare än i branscherna i genomsnitt.

Uppgifterna publicerades vid arbets- och näringsministeriets årsseminarium om turism den 6 oktober 2021. De baserar sig på SMF-företagsbarometern som beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsmiljö. 

De allmänna konjunkturutsikterna för turistbranschen är något positivare än för hela landet och jämförelsebranscherna. Konjunkturförväntningarna inom branschen inom den närmaste framtiden är positiva och samtidigt klart bättre än ett år tidigare. Andelen företag som väntar på en konjunkturförbättring inom branschen är dubbelt så stor som i fjol. Trots de positiva förväntningarna upplevs turistbranschens framtidsutsikter vara något mer negativa: flera respondenter konstaterade att företaget inte återhämtar sig till tiden före krisen.

Nio procent av företagen i branschen uppger sig sträva starkt efter tillväxt och 29 procent i mån av möjlighet. Generellt har man inom branschen gjort investeringar och lanserat nya produkter och tjänster.

Förväntningarna på utvecklingen av personalstyrkan är positiva och de har tydligt stigit jämfört med 2020 års nivå. Av turistföretagen bedömde 21 procent att antalet anställda kommer att öka under det kommande året. Det är värt att notera att andelen personer som förväntar sig en minskning av antalet anställda har minskat betydligt jämfört med förra året. Branschens sysselsättningsförväntningar är dock svagare än i hela landet och i jämförelsebranscherna i genomsnitt. De små och medelstora företagen inom turistbranschen upplever i synnerhet att tillgången på lämplig arbetskraft har försämrats under de senaste två åren mer än inom andra branscher.

Det allmänna konjunkturläget och ekonomiska läget inom turismen har upplevts som det klart mest påtagliga yttre hindret för utveckling. Av utvecklingsbehoven framhävs marknadsföringens och försäljningens betydelse som utvecklingsåtgärd tydligt inom turistbranschen. Turistbranschen tror liksom i fjol mest på att priserna på material, slutprodukter och tjänster stiger och att lönekostnaderna stiger. Även förtroendet för att omsättningen och antalet beställningar ökar är dock starkt. Förväntningarna är klart mest negativa när det gäller utvecklingen av importen och dess värde. 

Största delen av de företag som ansökt om stöd eller lån som beviljats på grund av coronapandemin upplevde att stöden motsvarade deras behov åtminstone i någon mån. Av de företag som ansökte om stöd eller lån för företagets verksamhet framhävdes antalet turistföretag i flera stödformer, i synnerhet i fråga om kostnadsstöd och stöd och ersättningar till förplägnadsrörelser.

Uppgifterna framgår av SMF-företagsbarometern som beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsmiljö. Bland respondenterna fanns 491 företag inom turistbranschen. Uppgifterna samlades in under juni–juli 2021.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom branscherna. 

Ytterligare information
Ida Honkanen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7033
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926
 

 
Sivun alkuun