Hyppää sisältöön

Selvitys: Alueellista läsnäoloa ja paikkariippumatonta työtä on mahdollista lisätä elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2020 15.42
Tiedote
Kuvassa selvitysmies Tytti Määttä.
Tytti Määttä

Alueellista läsnäoloa ja paikkariippumatonta työtä on mahdollista lisätä elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessä. Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn nykyistä laajempi käyttöönottaminen edellyttää päätöksiä, yhteisiä pelisääntöjä ja tukea johtajuudelle.

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui 30.8.2019 Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän selvittämään elinkeinoministerin alaan kuuluvien organisaatioiden alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden hyödyntämisen potentiaalia. Selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida, ovatko organisaatioiden nykyiset sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset, ja onko niissä mahdollisuuksia lisätä etä- ja joustotyötä. Työhön kuului myös selvittää, mitä monipaikkaisuus edellyttäisi johtamiselta.

Selvityshenkilö luovutti raportin elinkeinoministeri Mika Lintilälle 25.3.2020 etäyhteyden välityksellä.

Alueellisen läsnäolon mahdollisuudet tulisi tunnistaa entistä paremmin

– Monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus luovat mahdollisuuksia, joita emme vielä edes tunnista ja saatikka tunnusta riittävästi. Näiden hyödyntäminen vahvistavat alueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistavat entistäkin monipuolisemman asiantuntijuuden löytymisen alan organisaatioihin, elinkeinoministeri Mika Lintilä katsoo.

Selvitystyön kohteena olivat elinkeinoministerin alaan kuuluvat organisaatiot ja tehtävät: ELY-keskukset, Energiavirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus, Finnvera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Lisäksi elinkeinoministerin alaan kuuluu työ- ja elinkeinoministeriöstä energiaosasto, innovaatiot ja yritysrahoitusosasto ja osa alueet ja kasvupalvelut- osastosta.  

Selvityksessä todetaan, että organisaatioiden nykyisten toimipaikkojen parasta mahdollista sijaintia on vaikea arvioida, mistä johtuen selvityshenkilö Määttä ei esitä minkään viraston tai organisaation siirtoa.

Selvityshenkilö Tytti Määttä nostaa kuitenkin keskeiseksi toimenpide-ehdotukseksi alueellisen läsnäolon vahvistamisen.

 – Valtion ja maakuntien välistä sopimuksellista yhteistyötä on lisättävä, jotta alueellisen läsnäolon mahdollisuudet voidaan tunnistaa ja hyödyntää entistä paremmin, selvityshenkilö Määttä toteaa selvityksen havainnoista.

Selvityshenkilö suosittaa, että perustettaessa uutta yksikköä tai toimintoa tai laajennettaessa olennaisesti olemassa olevaa yksikköä tai toimintoa elinkeinoministerin toimialalla, tulisi se lähtökohtaisesti sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Lisäksi elinkeinoministerin alan toimintojen sijoittamis- tai lakkauttamispäätöksiä tehtäessä tulisi huomioida nykyistä laajemmin alueen kokonaistilanne, mukaan lukien vaikutukset elinkeinorakenteisiin ja työpaikkatarjontaan.

Lisää joustavuutta etätyöhön ja uudistuksia johtamis- ja työskentelykulttuuriin

– Joustava työelämä ja ketterä, monipaikkainen työnteko ovat tulevaisuutta. Elinkeinoministerin alan organisaatioiden on oltava etunojassa mahdollistamassa nykyaikaiset työskentelymahdollisuudet ja urapolut paikkaan katsomatta. Tämä vaatii uuden työskentelykulttuurin ja luovan organisaatiojohtamisen luomista kaikissa organisaatioissa, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Selvityshenkilö esittää, että elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa etätyön joustoja tulisi lisätä ja paikkariippumattoman työn edistämiseksi tulisi laatia tavoitteet ja mittarit. Edistymistä voitaisiin vauhdittaa kokeilujen avulla. Esimerkiksi tavoitteeksi voitaisiin asettaa, että kaikista työtehtävistä vuoteen 2025 mennessä 20 % on julistettu auki paikkariippumattomana.

Selvityksen perusteella monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn laajempi käyttöönotto edellyttää, että työyhteisössä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Monipaikkainen ja paikkariippumaton työ asettaa myös johdolle uudenlaisia vaatimuksia.

Selvityshenkilö Määttä suosittelee elinkeinoministerin toimialalle käynnistettäväksi johtamisohjelmaa, jolla tuetaan etätyön ja monipaikkaisen työn johtamista ja paikkariippumattoman rekrytoinnin käyttöönottoa. Samoin tulisi käynnistää henkilöstölle suunnattu kehittämisohjelma. Lisäksi Määtän mukaan tulisi mahdollistaa kokeiluluontoinen paikkariippumaton rekrytointi ulkomailta.

– Juuri yhteisten pelisääntöjen sopiminen koetaan paikkariippumattoman työn johtamisessa tärkeäksi. Käytännöt, viestintätavat, tavoitettavuus, laadun ja tulosten mittaaminen ovat avainasemassa. Johtaminen perustuu luottamukseen ja siihen, että on selkeät tehtävät ja odotukset, selvityshenkilö Määttä muistuttaa.

­­– Henkilöstöhallinnolla on merkittävä rooli siinä, millaiseksi tämä laaja etätyömallin kokeilu muodostuisi. Henkilöstöhallinnolla on kolme tärkeää tehtävää: antaa johtajille tukea etätyön johtamiseen, järjestää henkilökunnalle tarvittavaa koulutusta itsensä johtamiseen etätyössä sekä mitata ja seurata paikkariippumattoman työn vaikutuksia työhyvinvointiin aktiivisesti, selvityshenkilö Määttä suosittaa.

Määtän mukaan tarvitaan myös kokeiluja ja yhteistyötä kuntien kanssa. Sen vuoksi tulisi käynnistää ketterä haku yhteisten monitoimityötilojen luomiseksi erikokoisten kuntien alueille. Etätyön ICT-järjestelmille asettamat vaatimukset on myös selvitettävä ja ratkaistava.

– Vallitseva tilanne on korostanut entisestään toimivien ja koko maata koskevien tietoliikenneyhteyksien tarpeellisuutta. Poikkeusolot luovat uusia käytäntöjä niin työntekoon kuin esimerkiksi koulujen arkeen, mikä osoittaa, että joustoja on mahdollista luoda, mutta ne tarvitsevat ympärilleen toimivan infrastruktuurin, elinkeinoministeri Lintilä sanoo.

Selvityksen toteutus

Selvityksen toimikausi oli 1.9.2019–29.2.2020. Selvityshenkilön työn tukena on toiminut TEM:n asettama ohjausryhmä.

Selvityshenkilön aineistona olivat kohdeorganisaatioiden ja keskeisimpien sidosryhmien edustajien haastattelut, selvityshenkilön toimeksiantoa koskeva kysely sekä johtamista koskeva kysely kohdeorganisaatioiden johtoryhmille ja henkilöstön edustajille. Kuulemistilaisuus järjestettiin tammikuussa Oulussa. Selvityksen tuloksia oli tarkoitus käydä läpi kohdeorganisaatioille ja sidosryhmille suunnatussa loppuseminaarissa, jossa selvitys olisi myös luovutettu ministeri Lintilälle, mutta tilaisuus jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi.

Lisätiedot:

selvityshenkilö Tytti Määttä, [email protected]
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, TEM, p. 040 658 3510
erityisasiantuntija Pirkko Jukka, TEM, p. 0295 048 981 

Tytti Määtän kuva: Kerttu Komulainen