Hyppää sisältöön

Suomi kannattaa EU:n yhteisiä sääntöjä verkkoalustoille

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 13.59
Tiedote
Kuvassa kädet näppäilevät kannettavaa tietokonetta ja merkkijonot symboloivat verkon välityksellä lähtevää tietoa

Euroopan komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena on tehdä verkkoympäristöstä kuluttajille ja yrityksille turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Toinen ehdotetuista asetuksista koskee digitaalisia palveluita ja toinen digitaalisia markkinoita. Suomi tukee asetusehdotusten tavoitteita ja esittää tarkennuksia jatkovalmisteluun.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 4.2.2021 U-kirjelmät, jossa kerrotaan komission ehdotusten sisällöstä ja vaikutuksista sekä Suomen kannoista ehdotuksiin.

Digitaalisia palveluja koskevan säädöksen tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti ns. välittäjäpalveluiden tarjontaa. Välittäjäpalveluilla tarkoitetaan erilaisten internetin toimijoiden palveluja kuten esimerkiksi pilvipalveluita, verkkoalustoja ja sisällönjakoverkkoja.

Ehdotuksen tavoitteena on asettaa EU:n laajuisia sääntöjä erilaisille internetin toimijoille, pienimmistä toimijoista aina suurimpiin maailmanlaajuisiin verkkoalustoihin saakka. Toimijoille asetettaisiin niiden palveluihin ja niiden kokoon suhteutettuja huolellisuusvelvollisuuksia, joiden tavoitteena on turvallinen, ennakoitava ja luotettava verkkoympäristö.

Valtioneuvosto katsoo, että laittomaan sisältöön verkossa tulee puuttua tehokkaasti, jotta verkkoympäristöä ei hyödynnetä laittomassa tarkoituksessa. Tällöin sääntelyn tulee olla oikeassa suhteessa sillä tavoiteltavaan päämäärään nähden, ja sen tulee turvata käyttäjien sananvapauden ja muiden perusoikeuksien toteutuminen sekä kuluttajansuojan korkea taso.

Valtioneuvosto tukee disinformaation ja muun informaatiovaikuttamisen torjunnan tavoitetta. Asetusehdotus sisältää useita palveluntarjoajien velvollisuuksia ja toimenpiteitä, jotka tukevat tätä tavoitetta ja joita valtioneuvosto lähtökohtaisesti tukee.

Valtioneuvosto kannattaa kuluttajien aseman vahvistamista esimerkiksi säännöksillä elinkeinonharjoittajien jäljitettävyydestä markkinapaikka-verkkoalustoilla ja käyttäjille näytettävän mainonnan avoimuudesta. Samalla on syytä ottaa huomioon elinkeinonharjoittajien perusteltujen liikesalaisuuksien suoja. 

Portinvartija-alustoille uusia velvoitteita – tavoitteena edistää pienempien yritysten pääsyä markkinoille

Digitaalisia markkinoita koskeva asetus kohdistuu noin 10–15 suurimpaan yritykseen, jotka tarjoavat EU:n alueella ydinalustapalveluita. Asetuksessa kuvattuja ydinalustapalveluita ovat esimerkiksi hakukoneet, käyttöjärjestelmät ja verkossa toimivat välityspalvelut. 

Asetuksella puututtaisiin portinvartijoiden harjoittamiin epäoikeudenmukaisiin käytänteisiin, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat asioidessaan verkkoalustoilla. Tämä lisäisi digitaalisen palveluiden avoimuutta sekä edistäisi pienempien digiyritysten kilpailukykyä ja pääsyä markkinoille. Kuluttajien valinnanmahdollisuudet lisääntyisivät, kun yritykset voisivat tarjota palveluitaan useammalla eri alustapalvelulla samanaikaisesti.

Yritys laskettaisiin portinvartijaksi, jos

  1. yritys tarjoaa vähintään yhtä ydinalustapalvelua,
  2. yrityksellä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin,
  3. yritys tarjoaa yrityskäyttäjille tärkeän väylän asiakkaidensa tavoittamiseen,
  4. yrityksellä on tai todennäköisesti tulee olemaan vakiintunut ja kestävä asema markkinoilla.

Säädösehdotuksessa määritellään myös määrälliset kynnysarvot. Jos ne täyttyvät, yrityksen voidaan olettaa täyttävän portinvartijan edellytykset. Yrityksellä olisi mahdollisuus pyrkiä kumoamaan tämä oletus. Portinvartijayritysten tulisi muun muassa antaa yrityskäyttäjien ja niiden asiakkaiden toiminnasta syntynyt data yrityskäyttäjän omaan käyttöön sekä edistää palveluiden yhteentoimivuutta eri alustojen kesken.

Valtioneuvosto tukee asetusehdotuksen tavoitteita ja pitää sitä perusteltuna, koska yritysten ja kuluttajien kohtaamiin ongelmiin ei ole mahdollista puuttua tehokkaasti nykyisellä sääntelyllä. Velvoitteiden tulee kuitenkin olla perusteltuja, oikeasuhteisia ja selkeitä. Tarpeetonta hallinnollista taakkaa tulee välttää. Jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös henkilötietojen suojaan sekä portinvartijayritysten oikeusturvaan.

Mitä seuraavaksi?

Eduskunnan puhemies lähettää valtioneuvoston U-kirjelmän suureen valiokuntaan ja määrää samalla, mikä tai mitkä erikoisvaliokunnat antavat asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle. Kirjelmän lähettämisestä valiokuntiin ilmoitetaan täysistunnossa.

Ehdotusten käsittely on alkanut myös EU:n neuvoston kilpailukyvystä vastaavassa valmisteluelimessä sekä Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnassa. Kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat muodostaneet kantansa, ne aloittavat komission kanssa kolmikantaneuvottelut. Neuvotteluissa sovitaan asetusteksteistä alustavasti, jonka jälkeen kunkin toimielimen on vielä hyväksyttävä ne.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Hannele Timonen, TEM, p. 0295 047 141 (digitaalisia markkinoita koskeva asetusehdotus)
viestintäneuvos Kreetta Simola, LVM, p. 050 568 7155 (digitaalisia palveluja koskeva asetusehdotus)