Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ulkomaalaislakiin esitetyt uudistukset nopeuttaisivat Suomeen töihin tulevien oleskelulupia ­– hallituksen esitysluonnos lähtee lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2022 10.58
Tiedote
Kokki viimeistelee ruoka-annosta.

Hallitus pyrkii ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä helpottaisi hakuprosessia. 

Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Tämän vuoksi ulkomaalaislain 5 lukuun ja eräisiin muihin säännöksiin ja lakeihin esitetään muutoksia, joita koskeva luonnos hallituksen esityksestä lähtee nyt lausuntokierrokselle. Muutosten tavoitteena on nopeuttaa työperusteisia oleskelulupaprosesseja niin, että hakemusten käsittelyaika on hallituskauden lopussa keskimäärin 30 vuorokautta. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että laissa säädettäisiin kaikkien työperusteisten oleskelulupien myöntämistä koskevista yleisistä edellytyksistä. Samalla säädettäisiin työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista oleskelulupaprosessissa.

Yli 80 prosenttia työ- ja koulutusperusteista päätöksistä myönteisiä

Selvitysten mukaan yli 80 prosenttia työ- ja koulutusperusteisista oleskeluluvista ratkaistaan myönteisesti. Uudet säännökset mahdollistaisivatkin osa-automaation hyödyntämisen entistä laajemmin. Lupaviranomaiset myös hyödyntäisivät muista viranomaisrekistereistä saatavia tietoja, jolloin niitä ei tarvitsisi enää kysyä hakijalta tai työnantajalta. 

Laissa ohjattaisiin hakijaa tekemään hakemuksensa ensisijaisesti sähköisesti, jolloin myös työnantajan tulisi asioida sähköisesti. Paperihakemuksen tekeminen olisi silti edelleen mahdollista.   

Lakiin ehdotetaan myös työnantajan sertifiointia koskevia säännöksiä, joilla säädettäisiin sertifioinnin edellytyksistä, myöntämisestä, vaikutuksista ja peruuttamisesta. Työnantajien sertifiointi nopeuttaisi myös osaltaan lupaprosessia. 

Lakiin tulisi uusia lupatyyppejä

Yrittäjän ja kasvuyrittäjän oleskelulupia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin, ja Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneille tulisi oma lupansa. Myös erityisasiantuntijan oleskelulupa lisättäisiin lakiin omana lupanaan, samalla kun palkan määräytymisestä säädettäisiin nykyistä tarkemmin. 

Uudistus mahdollistaisi myös lupaprosessiin kuuluvat suulliset kuulemiset niin, että edustustossa kuulemisen voisi tehdä myös etäyhteyden välityksellä. Tarvittaessa kuuleminen voitaisiin tehdä ulkoisen palveluntarjoajan tiloissa, jos tila, järjestelyt, yhteydet ja turvallisuus on varmistettu. 

Nykyisen lainsäädännön mukaan matkustusasiakirjan on oltava voimassa koko sen ajan, jolle oleskelulupa myönnetään. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa riittäisi, että matkustusasiakirja olisi voimassa, kun ensimmäinen oleskelulupa myönnetään.

Työvoiman hyväksikäyttöä ehkäistäisiin valvontaa parantamalla  

Samalla kun työvoiman maahanmuuttoa edistetään, Suomi pyrkii torjumaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Tämän vuoksi esitetään täsmennyksiä myös ulkomaisen työvoiman käytön valvontaa koskevaan sääntelyyn. 

Mahdollisuus tehdä pidättäytymispäätös, jonka mukaan päätöksen kohteena olevan työnantajan palvelukseen ei määräaikana myönnetä työnteon perusteella oleskelulupia, laajennettaisiin koskemaan työntekijän oleskeluluvan lisäksi kaikkia muitakin työperusteisia oleskelulupia. Pidättäytymispäätöksen voisi tehdä TE-toimiston lisäksi jatkossa myös Maahanmuuttovirasto. 

Uudistusesitykset lähtevät nyt lausuntokierrokselle

Ehdotetut laki- ja säädösmuutokset ovat lausuntokierroksella 24.1.−7.3.2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 

Hallituksen esityksen odotetaan etenevän eduskuntaan toukokuun alkupuolella. Lakiuudistusten on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa. 

Lisätiedot:
hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. 029 504 7355
projektipäällikkö Kristel Stenman-Huuskonen, p. 029 504 7350

 
Sivun alkuun