Hyppää sisältöön

Yhteysviranomaiselta lausunto OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöiän jatkamista ja lämpötehon korottamista koskevasta YVA-ohjelmasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2024 9.32
Tiedote
TVO:n ydinvoimalaitokset Eurajoen Olkiluodossa ilmakuvassa
Kuva: TVO Oyj

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 25.4.2024 yhteysviranomaisen lausunnon Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöiän jatkamista ja lämpötehon korotusta koskevasta YVA-ohjelmasta. TVO toimitti 5.1.2024 ministeriöön ohjelman, joka käynnisti hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

YVA-menettelyssä toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan laitosyksiköiden käytön jatkamista nykyisellä teholla vuoteen 2048 tai 2058 sekä käytön jatkamista korotetulla teholla vuoteen 2048 tai 2058. Vuosina 1978 (OL1) ja 1980 (OL2) käyttöön otettujen laitosyksiköiden käyttöikää on aikaisemmin jatkettu 60 vuoteen.

TEM katsoo lausunnossaan, että YVA-ohjelma täyttää YVA-asetuksen mukaiset sisältövaatimukset, ja on laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan riittävä suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Ministeriö kiinnittää lausunnossaan erityisesti huomiota laitoksen ikääntymisen hallintaan sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien huomioimiseen samoin kuin ydinjätehuollon järjestelyihin sekä poikkeus- ja onnettomuustilanteisiin.

TEM otti lausunnossaan huomioon saamansa lausunnot ja mielipiteet. Niissä arviointiohjelmaa pidetään pääosin kattavana ja riittävänä. Lausunnonantajat kiinnittivät erityisesti huomiota jäähdytysveden meriveteen aiheuttaman lämpökuorman kasvuun sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin riskeihin. Huomiota kiinnitettiin myös ydinjätehuoltoon sekä muun ohella energiamarkkinoihin. Arviointiohjelmasta järjestettiin myös kansainvälinen kuuleminen. 

Arviointiohjelmassa esitetyn arvion mukaan hankevastaava toimittaa arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle elokuussa 2024. Arviointiselostus asetetaan tämän jälkeen nähtäville, jonka jälkeen yhteysviranomaisen antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän. YVA-selostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskevaan lupahakemukseen, joka toimitetaan aikanaan valtioneuvoston päätettäväksi.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Hanna-Mari Kyllönen, TEM, p. 0295 047 089
teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, puh. 0295 047 054