Hoppa till innehåll

Utlåtande från kontaktmyndigheten om MKB-programmet för förlängning av drifttiden och höjning av den termiska effekten för kärnkraftverksenheterna OL1 och OL2

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2024 9.32
Pressmeddelande
TVO:s kärnkraftverk i Euraåminne Olkiluoto i flygvy
Foto: Industrins Kraft Abp

Arbets- och näringsministeriet gav kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet som Industrins Kraft Abp lämnade den 5 januari 2024 till arbets- och näringsministeriet. ett MKB-program som inledde miljökonsekvensbedömningen för en eventuell förlängning av drifttiden och höjning av den termiska effekten vid kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 i Euraåminne.

De alternativ som ingår i MKB-förfarandet går ut på att driften av kraftverksenheterna fortsätter med nuvarande effekt fram till 2048 eller 2058 och att driften av enheterna fortsätter med höjd effekt fram till 2048 eller 2058. Kraftverksenheterna togs i bruk 1978 (OL1) och 1980 (OL2). Kraftverksenheternas livslängd har tidigare förlängts till 60 år.

ANM anser i sitt utlåtande att MKB-programmet uppfyller de innehållsmässiga kraven enligt MKB-förordningen och att det till sin omfattning och noggrannhet är en tillräcklig plan för bedömning av projektets miljökonsekvenser. Detta gäller under förutsättningen att de omständigheter som ministeriet framfört i sitt utlåtande beaktas när projektet framskrider och i senare skeden av MKB-förfarandet.

Ministeriet fäster i sitt utlåtande särskild uppmärksamhet vid hanteringen av kraftverkets åldrande och beaktandet av de risker som klimatförändringen medför, liksom arrangemangen kring kärnavfallshanteringen samt exceptionella situationer och olyckssituationer.

ANM ordnade i samarbete med den projektansvarige ett evenemang för allmänheten om bedömningsprogrammet. Ett internationellt samråd om bedömningsprogrammet ordnades också i enlighet med Esbokonventionen. 

I utlåtandena ansågs bedömningsprogrammet i huvudsak vara täckande och tillräckligt. Remissinstanserna fäste i sina utlåtanden särskild uppmärksamhet vid den ökade värmebelastning som kylvattnet orsakar havsvattnet samt de risker som klimatförändringen medför. Uppmärksamhet fästes också vid kärnavfallshanteringen och bland annat energimarknaden. 

Enligt den bedömning som presenteras i bedömningsprogrammet ska TVO lämna en konsekvensbeskrivning till kontaktmyndigheten i augusti 2024. Konsekvensbeskrivningen ska finnas till påseende. MKB-beskrivningen och den motiverade slutsatsen fogas till tillståndsansökan som gäller projektet. Tillstånd att driva kärnanläggning beviljas av statsrådet.

Mer information:
Hanna-Mari Kyllönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 089
Juho Korteniemi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 054