Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Avfallslagen ändras för att främja den separata avfallsinsamlingen och den cirkulära ekonomin

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 13.38
Pressmeddelande
Nainen vie biojätettä jäteastiaan.

Statsrådet godkände i dag regeringens proposition med förslag till ändring av avfallslagen och vissa andra lagar som har samband med den. Den cirkulära ekonomin ska främjas genom betydligt strängare skyldigheter för kommuner, avfallsinnehavare och förpackningsproducenter när det gäller den separata insamlingen av avfall. En viktig ändring är att kommunerna ska centralisera transporterna av separat insamlat avfall.

År 2025 ska Finland återvinna 55 procent av det kommunala avfallet, och hela 65 procent år 2035. För att målet ska nås krävs betydligt effektivare avfallssortering, eftersom återvinningsgraden under de senaste åren har varit 41–43 procent (i vikt). I synnerhet återvinningen av bioavfall måste ökas avsevärt. Målen för återvinningen av förpackningsavfall skärps gradvis från nuvarande 55 procent till 70 procent fram till 2030. Det finns skilda mål för varje förpackningsmaterial.

”Revideringen av avfallslagen främjar den cirkulära ekonomin. Mer ambitiösa krav på separat insamling ökar de affärsmöjligheter och arbetsplatser som anknyter till avfallstransport och återvinning av avfall. Hushållen kommer att få allt bättre möjligheter att sortera sitt avfall”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Effektiv separat insamling är nödvändig för att höja återvinningsgraden

I och med ändringarna kan den separata avfallsinsamlingen ökas betydligt jämfört med nuläget. Avfall av olika slag och kvalitet ska sorteras och samlas in separat för materialåtervinning eller annan återvinning. Separat insamlat avfall ska inte längre få föras till avstjälpningsplatser eller förbrännas.

Bestämmelser om konkreta skyldigheter för olika aktörer i fråga om separat insamling ska utfärdas senare genom förordningar. Avsikten är till exempel att separat insamling av bioavfall i tätorterna ska ordnas i alla fastigheter med minst fem lägenheter senast i juli 2022, och att separat insamling av metallavfall och förpackningsavfall ska ordnas senast i juli 2023. Dessutom ska den separata insamlingen av bioavfall i tätorter med fler än 10 000 invånare utvidgas till alla fastigheter senast i juli 2024. Områdesvis mottagning av textilavfall ska börja senast vid ingången av 2023.

Kommunerna ansvarar för transporterna av separat insamlat avfall

Enligt propositionen är det kommunen som ska konkurrensutsätta och ordna transporten av separat insamlat avfall, det vill säga fastigheters bioavfall, metallavfall och förpackningsavfall. Transportsystemet ändras i de kommuner där kommunen beslutat överföra ansvaret för avfallstransporterna till fastighetsinnehavarna. Kommunen ska konkurrensutsätta transporterna av metallavfall och förpackningsavfall senast om två år och transporterna av bioavfall senast tre år efter att lagen trätt i kraft.

Kommunerna och förpackningsproducenterna ska samarbeta vid ordnandet av den separata insamlingen av förpackningsavfall från hushåll. Producenterna ska betala kommunerna ersättning för insamlingskostnaderna. Dessutom ska förpackningsproducenterna på samma sätt som för närvarande vara skyldiga att ordna områdesvisa mottagningsplatser för förpackningsavfall. Bestämmelser om minimiantalet platser för insamlingen utfärdas separat genom förordning, och där beaktas den ökande insamlingen från fastigheterna. Minimiantalet områdesvisa mottagningsplatser för plastförpackningsavfall ska fördubblas.

Om villkoren i lagen uppfylls kan kommunen också i fortsättningen besluta att fastighetsinnehavaren ska ordna transporterna av blandat kommunalt avfall och slam från slamavskiljare och slutna avloppstankar genom att direkt avtala med ett transportföretag.

När kommunen planerar en upphandling av avfallstransporttjänster ska den genomföra en marknadsundersökning. Upphandlingarna ska konkurrensutsättas i delar och genomföras så att fler än ett företag kan väljas till tjänsteproducent. Syftet är att trygga små och medelstora företags möjligheter att klara sig i entreprenadtävlingar.

Då transporterna av separat insamlat avfall ligger på kommunens ansvar kan kommunen i fortsättningen planera avfallstransporterna från fastigheterna som en helhet och på ett heltäckande sätt utnyttja olika insamlingsmetoder, såsom kvartersvis insamling eller flerfacksinsamling. Detta kan dämpa kostnaderna för den ökade separata insamlingen och transporten av avfall och minska utsläppen och störningarna jämfört med en situation där flera olika aktörer sköter transporterna inom samma område.

Genom avfallslagen ändras också producentansvarssystemet

De producentsammanslutningar* som ansvarar för avfallshanteringen av förpackningsmaterial ska slås samman till en ”superproducentsammanslutning” som ansvarar för producenternas skyldigheter i fråga om alla förpackningsmaterial. Producentansvaret för de olika produktgrupperna utsträcks också till den internationella distanshandeln. Producenter som befinner sig någon annanstans än i Finland kan fullgöra sina skyldigheter i Finland genom en auktoriserad representant. Den som förvaltar en näthandelsplattform ska ha möjlighet att fullgöra skyldigheterna för distansförsäljare som använder plattformen med fullmakt av dem.

Tanken är att producentansvarssystemet i allt högre grad ska stödja hållbar produktutveckling. De producentansvarsavgifter** som producentsammanslutningarna tar ut av producenterna ska graderas så att de gynnar möjligheten att återvinna, reparera, uppdatera och återanvända produkterna.

Syftet med revideringen av avfallslagen är också att effektivisera uppföljningen av avfallsflödena och främja digitaliseringen inom avfallssektorn. Verksamhetsutövarnas bokförings- och informationsskyldigheter skärps. Vid uppföljningen av transporterna av farligt avfall och vissa andra avfallslag övergår man till att använda elektroniska förflyttningsdokument. Som ett led i revideringen av lagstiftningen reformeras också informationssystemen inom avfallssektorn så att de kan tillgodose de många informationsbehoven inom avfallssektorn och sektorn för cirkulär ekonomi.

Ytterligare information:

Jussi Kauppila, regeringssekreterare, tfn 029 5250 085, [email protected]

Riitta Levinen, miljöråd, tfn 029 5250 162, [email protected]

* Producentsammanslutningar, det vill säga sammanslutningar av tillverkare och importörer av produkter, är skyldiga att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av de produkter som de släppt ut på marknaden när produkterna tas ur bruk.

** En producentsammanslutning får de medel som behövs för återvinning och avfallshantering av de produkter som omfattas av producentansvaret av de producentansvarsavgifter som ingår i produkternas pris och som konsumenterna betalar. Med dessa medel ordnas de återvinnings- och avfallshanteringstjänster som krävs när det gäller producentansvar.

 
Sivun alkuun