Hyppää sisältöön

Suomen kaikkien aikojen suurin EU-rahoitteinen LIFE-luontohanke käynnistyy: uusia ja vaikuttavampia tapoja luontokadon torjuntaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2023 14.43
Tiedote
Kuva: Tero Pajukallio

Ensi vuoden alusta poikkeuksellisen laaja toimijajoukko lähtee yhdessä toteuttamaan ennätyksellisen suurta luontohanketta. Tähän tarjoaa mahdollisuuden kahdeksanvuotinen Priodiversity LIFE -hanke, joka 50 miljoonan euron rahoituksellaan on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke. Sen kautta kootaan parhaita käytäntöjä ja etsitään uusia rahoitusmuotoja luonnon turvaamiseksi.

Ympäristöministeriö ja Metsähallituksen Luontopalvelut tiedottavat

”Luontokato ei pysähdy ilman aktiivisia tekoja, ja niiden toteuttamiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä. Sen paremmin ilmastonmuutosta kuin luontokatoa ei ratkaista julkisella rahalla, vaan tarvitsemme nykyistä laajempaa rahoituspohjaa sekä yksityisiä investointeja ja luontotoimia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen toteaa.

Hankkeen 50 miljoonan euron budjetista EU:n LIFE-ohjelman rahoitusosuus on 30 miljoonaa euroa. Priodiversity LIFE -hankkeen toimintatapoja ovat muun muassa maakunnalliset luonnon monimuotoisuusohjelmat sekä ennallistaminen laajoina ja vaikuttavina kokonaisuuksina. Kaikissa toimenpiteissä on tarkoitus ottaa käyttöön aiemmin parhaiksi todetut käytännöt, kehittää uusia ja vakiinnuttaa parhaimmat valtakunnalliseen käyttöön.  

Laajoja alueita luonnonhoitoon maanomistajien toiveet huomioiden

Ennallistamisessa ja luonnonhoidossa tavoitellaan suuria, monimuotoisuudeltaan arvokkaita keskittymiä, joihin voi sisältyä esimerkiksi luonnonsuojelualueita ja niiden ulkopuolisia alueita. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden ja kustannusten kannalta mahdollisimman vaikuttavia. Monimuotoisuudeltaan arvokkaimmat alueet ovat keskiössä, mutta mukana on niiden suojavyöhykkeitä sekä niitä yhdistäviä ja ympäröiviä alueita. Maanomistajille kaikki hankkeen toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Hankkeessa tehtävät ennallistamis- ja luonnonhoitotoimet ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, joka tarttuu luontomme suurimpaan uhkaan: elinympäristöjen heikkenemiseen. Helmi-ohjelma parantaa heikentyneiden lajien ja luontotyyppien elinympäristöjen tilaa koko maassa. Kohteina ovat lintuvedet, suot, metsät, perinneympäristöt sekä pienvedet ja rannat. 

Lisää työtä ja uusia rahoitusmuotoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Priodiversity LIFE luo työtä ennallistamisen ja luonnonhoidon osaajille. Se luo uusia kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi urakoitsijoille ostopalvelujen kautta. Hanke mahdollistaa myös uudet rekrytoinnit.

Kahdeksan hankevuoden aikana on tavoitteena löytää uusia rahoitusmuotoja luontokadon torjuntaan. Tavoitteena on, että hankkeen lopussa luontokadon torjuntaan käytetty rahoitus on monipuolistunut, millä voi olla pysyviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden ylläpidon rahoitukseen. 

Vaikuttavuutta yhteiskunnallisen keskustelun ja osaamisen levittämisen kautta

Seuraavan kahdeksan vuoden aikana vahvistetaan luonnonvara-alan toimijoiden osaamista luonnonhoitotöissä, minkä ansiosta luonnonhoidon laatu ja vaikuttavuus paranevat. 

Hanke panostaa koulutukseen ja osaamisen levittämiseen niin, että luontokadon torjunnan parhaat ja kustannustehokkaimmat käytännöt leviävät. Maakunnallisia luonnon monimuotoisuusohjelmia laaditaan yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa kahdeksassa maakunnassa. Jokaisessa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden keskittymät ja kokemuksista luodaan parhaat toimintamallit. Niistä parhaista luodaan opastusaineistoja ja autetaan myös naapurimaakunnat alkuun. 

Valtioneuvoston kanslian johdolla on tarkoitus kehittää ministeriöiden välistä yhteistyötä biodiversiteettiin liittyvissä kysymyksissä ja tarjota koulutusta päättäjille, jotta luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset saataisiin nykyistä paremmin osaksi päätöksentekoa yhteiskunnan eri sektoreilla. Hankkeessa kehitetään eri ministeriöiden yhteistyönä luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvan julkisen rahoituksen seurantaa ja vaikutusten arvioimista.

Mukana hankkeessa sen käynnistyessä 1.1.2024 ovat: 
Metsähallitus, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Lisätietoja

Viliina Evokari
projektipäällikkö
Metsähallituksen luontopalvelut
p. 0206394047
[email protected]

Päivi Gummerus-Rautiainen
ympäristöneuvos, Luonnonsuojelu ja luonnonhoitoyksikön johtaja
ympäristöministeriö
p. 0295250240
[email protected]