Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Pääministeri Sakari Tuomiojan hallituksen ohjelma 17.11.1953

Ulkopolitiikassaan hallitus tulee noudattamaan tähänastisia periaatteita. Pyrkimyksenä on maamme pitäminen maailmanpolitiikassa ilmenevien ristiriitojen ulkopuolella sekä kansainvälisen rauhanomaisen yhteistoiminnan tukeminen omalta kohdaltamme. Hallitus tahtoo ylläpitää ja kehittää ystävällisiä suhteita kaikkiin maihin ja erityisesti lähimpiin naapurimaihin. Nimenomaan Neuvostoliiton ja Suomen ystävällisten suhteiden kehittämisessä ja lujittamisessa hallitus tulee toimimaan niiden sopimusten sisällyksen ja hengen mukaisesti, joihin Suomen ja Neuvostoliiton keskinäiset suhteet pohjautuvat.

Suomen kaupalliset suhteet ulkovaltoihin ovat kehittyneet suotuisasti, mikä on luonut edellytykset Suomen osallistumiselle entistä tehokkaammin kansainväliseen tavaranvaihtoon ja Suomen kansainvälisten kaupallisten tehtävien laajentumiselle. Hallitus tulee kiinnittämään erityistä huomiota kansainvälisten taloudellisten suhteittemme edelleen lujittamiseen ja kehittämiseen. Hallitus pitää tärkeänä, varsinkin konepaja- ja laivanrakennusteollisuutemme työllisyyden turvaamista silmällä pitäen, että hyvissä ajoin tehdään esitys Suomen ja Neuvostoliiton kesken solmitun pitkäaikaisen kauppasopimuksen jatkamiseksi ja uudistamiseksi molempien maiden välisen luontaisiin edellytyksiin perustuvan kaupan edelleen kehittämistä silmällä pitäen.

Vuoden 1951 aikana vallinneiden korkeasuhdanteiden muuttumisen johdosta maamme taloudellinen kehitys on joutunut käännekohtaan. Vähentyneet vientitulot sekä vuoteen 1951 mennessä maassamme tapahtunut inflaatiokehitys, joka on saattanut kustannustasomme liian korkeaksi ulkomaihin verrattuna, on aiheuttanut kehitysvaiheen, jolloin tuotannollinen toiminta uhkaa supistua, riittävien työtilaisuuksien järjestäminen vaikeutua sekä hintojen välillä syntyneet epäsuhteet muodostua rahan arvolle vaarallisiksi.

Hallituksen käsityksen mukaan ovat riittävien työtilaisuuksien turvaaminen, rauhallisuuden säilyttäminen työmarkkinoilla, työ- ja tuotantotehon korottaminen sekä vakaan rahan arvon ylläpitäminen perusedellytyksiä taloudellisten vaikeuksiemme voittamiselle. Hallitus tulee ponnistelemaan luontaisia edellytyksiämme vastaavan maa- ja metsätalouden sekä teollisen tuotannon edistämiseksi ja tuotantokustannusten alentamiseksi. Hintojen välisten epäsuhteiden korjaamiseen on pyrittävä samoin kuin talouselämää ja hinnanmuodostusta tarpeettomasti rajoittavasta säännöstelystä vapauduttava. Nykyisissä oloissa voidaankin luopua mm. rakennussäännöstelystä.

Hallitus tulee huolehtimaan kaikin sen käytettävissä olevin keinoin hinta- ja palkkatason vakaana pysyttämisestä. Hallitus toivoo, että työmarkkinajärjestöt keskinäisin neuvotteluin sopivat vastaisen palkkapolitiikan ja -järjestelmän perusteista. Nykyinen palkkasäännöstelypäätös pidetään toistaiseksi voimassa. Hallitus edellyttää, että vakauttamista, kuten yleensäkin talouselämän tervehdyttämistä tarkoittava talouspoliittinen suunnittelu ja toimenpide-ehdotusten laatiminen voidaan suorittaa yliteistyössä sen ja tärkeimpien taloudellisten järjestöjen kanssa. Talouspoliittisen suunnitteluneuvoston työ olisi saatava jatkumaan ja laajemman edustavuuden aikaansaamiseksi sen kokoonpanoa muutettava.

Hallitus pitää tärkeänä, että jo edessä olevana siirtymäkautena voitaisiin aikaansaada toimenpiteitä, jotka kohottavat tuotannon yleistä tuottavuutta ja alentavat kustannuksia. Tässä mielessä olisi pyrittävä kehittämään mm. verotusjärjestelmää sekä ohjaamaan luotonantoa ja tuontia tuotantokoneiston uusimisen ja parantamisen helpottamiseksi. Ammattikasvatukseen ja -opetukseen sekä ammatinvalinnanohjaukseen olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota samoin kuin pienyritteliäisyyden ja pienelinkeinotoiminnan tarjoamiin työtilaisuuksiin sekä väestökeskuksissa että maaseudulla.

Nykyistä tehokkaamman työllisyyspolitiikan aikaansaamiseksi sekä kausityöttömyyden lieventämiseksi on valtion työmäärärahojen käyttö saatava entistä suunnitelmallisemmaksi ja tasaisemmaksi sekä pitemmän ajan suunnitelmien avulla pyrittävä varautumaan kansantalouden kannalta edullisten valtion töiden laajentamiseen työllisyyden heikentyessä. Hallitus tulee kohdistamaan erityiset ponnistelunsa kuluvan talvikauden työttömyyden leviämisen ehkäisemiseen. Kulumassa olevan työttömyyskauden työtilaisuuksien järjestämisessä tullaan erityistä huomiota kiinnittämään tuotannollista toimintaa ja asuntotuotantoa välittömästi elvyttäviin toimenpiteisiin. Hallitus edellyttää, että tässä mielessä suunnitellut vientiteollisuuden suhdannepidätysten palautukset toteutetaan.

Valtion menotalouden paisuminen on pysäytettävä ja pyrittävä suunnitelmalliseen verorasituksen lieventämiseen. Hallitus toivoo, että eduskunnassa saadaan hyväksytyksi niin suuret menojen vähennykset, että verovähennyksiä voidaan toteuttaa. Valtion budjetti vuodelle 1954 on näistä vähennyksistä huolimatta saatava tasapainoiseksi. Hallituksen tarkoituksena on jättää eduskunnan käsiteltäväksi verolakiesityksiä, joiden pohjalta edellä sanotut verovähennykset voidaan saavuttaa.

Tuomiojan hallitus