Hyppää sisältöön

Etelämannersopimuksen osapuolet kokoontuvat Intiaan

ulkoministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2024 8.54
Uutinen

Etelämannerta koskevan sopimuksen seuraava eli 46. konsultatiivikokous (Antarctic Treaty Consul¬-tative Meeting, ATCM) sekä sopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjalla perustetun ym¬pä¬ris-tösuojelukomitean (Committee for Environmental Protection, CEP) 26. ko¬kous jär¬jestetään Intiassa, Kochissa 20.-30.5.2024. Kokoukseen odotetaan n. 350 osal¬listujaa.

Jäävuori, etualalla suuri jäälohkare, sinistä merta. Kuva: Pixabay

ATCM:ssä käsitellään vuosittain Etelämanner-sopimukseen liittyviä asioita ja päätök­senteko-oikeutta voivat ko­­kouksessa käyttää ns. konsultatiiviset osapuolet, joihin kuuluu on tällä hetkellä 29 maata. Suomi liittyi Etelä­man­­nerta koskevaan sopimukseen 1984 ja sai konsultatiivijäsenen aseman 1989. Suomen oma tut­­kimus­ase­ma Aboa sijaitsee Etelämantereella Kuningatar Maudin maalla.

Rauhanomainen tutkimus sopimuksen ytimessä

Etelämannerta koskevan sopimuksen ydintä ovat Etelämantereen pyhittäminen rau­han­omaiselle tutkimukselle, alueen ekosysteemien kokonaisvaltainen suojelu sekä kansain­vä­li­nen yhteistyö. Sopi­mus jäädyttää mantereeseen kohdistuvat aluevaatimukset sekä kieltää kaiken so­ti­laallisen toi­minnan, ydinräjäytykset ja ydinmateriaalin tuomisen Etelämantereelle.

Sopimusta täy­den­net­tiin vuonna 1991 ns. Madridin pöytäkirjalla ympäristönsuojelusta, joka mm. kieltää Etelä­mante­reen mineraali­varojen hyödyntämisen muihin kuin tutki­mus­tarkoituksiin.

Intian kokouksen keskiössä ympäristönsuojelu, ilmasto ja keisaripingviini

Intian kokouksen keskeisiä teemoja ovat Etelämantereen ympäristön tilan seuranta ja suojelu, ilmastonmuutos, meren pilaantumisen ehkäisy sekä Etelämantereen eläimistön ja kasviston suojelu. Kokouksessa keskustellaan myös Etelämantereella tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, tutkimusasemiin ja retkikuntiin liittyvistä kysymyksistä. Laji­suo­­jelun osalta keskusteluun nousee keisaripingviinin suojelustatuksen nosto, ja lajin liittäminen erityissuojeltujen lajien listaan.

Kokouksen on lisäksi määrä pureutua Etelämantereelle suuntautuvan, vahvassa kasvussa olevan turismin vaikutuksiin ja seurauksiin.  Tämä työ käynnistettiin Helsingissä vuosi sitten pidetyssä Etelämannerkokouksessa.

Lisätietoa

lähetystöneuvos Johanna Lammi, ulkoministeriö/Eurooppa-osasto puh. 0295 350966