Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Kansainvälinen yhteisö ja Afganistanin hallitus keskustelivat maan kehitys- ja uudistusohjelmasta

Ulkoministeriö
28.7.2020 18.04
Uutinen

Tänään pidetyssä neljännessä korkeiden virkamiesten kokouksessa Afganistanin hallitus ja kansainvälisen yhteisön edustajat päättivät kaksipäiväiset neuvottelut, joissa keskusteltiin Afganistanin tulevaisuuden haasteista, kehityksen ja rauhan mahdollisuuksista sekä hallituksen tulevaisuuden visiosta, suunnitelmasta ja strategiasta vuoteen 2025. Kokoukseen osallistui korkea-arvoisia virkamiehiä yli 40 maasta ja kansainvälisestä järjestöstä, Afganistanin hallituksen ministereitä ja virkamiehiä, sekä yhteiskunnan ja yksityissektorin edustajia.

Afganistanin presidentin palatsissa Kabulissa pidettyyn kokoukseen osallistuttiin joko paikan päällä tai videolinkin välityksellä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Abdul Hadi Arghandiwal, Afganistanin islamilaisen valtion vt. valtiovarainministeri, Janne Taalas, Suomen erityisedustaja vuoden 2020 Afganistan-konferenssissa, ja Deborah Lyons, YK:n pääsihteerin erityisedustaja Afganistanissa.

Afganistanin presidentti Mohammad Ashraf Ghani piti kokouksen avauspuheenvuoron. Puheenvuorossaan presidentti Ghani esitti visionsa rauhan, omaehtoisuuden ja talouskasvun saavuttamisesta, sekä erilaisista haasteista, joita ovat esimerkiksi koronavirus, köyhyys, työttömyys ja talouden häiriötilat.

Presidentti Ghani totesi: ”Käynnistämme hallituksen eri tasoilla sisäisen keskustelun siitä muutoksesta, jonka aiomme saavuttaa vuonna 2024 päättyvän "muutosten vuosikymmenen" aikana. Kansainvälinen ja alueellinen yhteinen näkemys itsenäisestä, demokraattisesta, yhdistyneestä Afganistanista, jossa vallitsee sisäinen rauha ja rauha suhteessa ulkomaailmaan ja joka pystyy säilyttämään ja edelleen rakentamaan kuluneiden 19 vuoden saavutuksia –  5.7. ja 9.7. pidetyissä kokouksissa ilmaistulla tavalla – luo pohjan yhteisten etujen turvaamiselle ja yhteisten arvojen toteutumiselle. Lämmin kiitos teille jatkuvasta mielenkiinnosta ja tuesta sekä kumppanuudestanne Afganistanin kanssa.” 

Valtiovarainministeriö esitteli Afganistanin kansallisen rauhanrakentamis- ja kehittämisohjelman (ANPDF II) luonnoksen vuosille 2021–2025. Luonnoksessa linjataan hallituksen viisivuotisstrategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Ohjelman kolme keskeistä pilaria ovat markkinoiden, valtion ja rauhan rakentaminen, joiden yhdessä katsotaan edistävän kansakunnan rakentumista. Ohjelman tärkeitä osa-alueita ovat rauha ja osallistava talouskasvu, johon pyritään etenkin painottamalla maatalouden, louhintatoiminnan, kaupunkiseutujen ja alueiden välisten yhteyksien merkitystä.

Lisäksi ohjelma sisältää toimia, jotka liittyvät koronaviruskriisin hallintaan, korruption vastaiseen toimintaan, naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen.  Lisäksi valtiovarainministeriö esitteli Genevessä hyväksyttyyn keskinäisen vastuuvelvollisuuden kehykseen (GMAF) liittyvän tilannekatsauksen.

”Kansakuntamme sitkeyden ja kestävyyden, hallituksemme johtamistaidon ja kumppaneidemme tuen ansiosta Afganistan on muuttunut paljon ja maassa on tapahtunut paljon kehitystä vuonna 2017 pidetyn korkeiden virkamiesten kokouksen jälkeen. Valtion talousarvion toimeenpanoaste ja kotimaisen tulon käyttöönottoaste ovat paremmat kuin koskaan aiemmin. Afganistanin hallituksessa on yhä enemmän naisia, ja yhdessä heidän kanssaan olemme saaneet aikaan merkittävän muutoksen monimutkaisessa poliittisessa ja turvallisuusympäristössä. On kuitenkin yhteinen velvollisuutemme huolehtia saavutusten pysyvyydestä ja kehittymisestä”, totesi vt. valtiovarainministeri Arghandiwal.

Rakentavassa hengessä käydyissä keskusteluissa kansainvälisen yhteisön edustajat kiittivät Afganistanin hallitusta sen laatimasta ANPDF II -ohjelmaluonnoksesta, etenkin hallituksen linjausten, aloitteiden ja ohjelmien muodostamasta kokonaiskehyksestä, sekä koronaviruskriisin hallintaan liittyvistä toimista. 

Kansainvälisen yhteisön edustajat painottivat haasteiden ja onnistumisten tunnistamisen tärkeyttä kaikilla sektoreilla sekä päättäväisemmän toimeenpanon merkitystä. Lisäksi suunnitelmassa olisi entisestään vahvistettava sukupuolten tasa-arvoa, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, korruption vastaisia toimia, hyvää hallintoa ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista.

”Lähestyvät rauhanneuvottelut ovat merkittävä tekijä kehityksen suunnan kannalta. Hallituksen ja kehittämiseen osallistuvien kumppaneiden on opittava aiemmista kokemuksista ja tunnistettava tulevaisuuden haasteet, jotta voimme yhdessä varmistaa Afganistanin rauhanomaisen tulevaisuuden ja sen hyödyt maan kansalaisille”, sanoi YK:n pääsihteerin erityisedustaja Lyons.

Kokousta edelsi kaksi 27.7. järjestettyä oheistapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma, jonka puheenjohtajana toimi varavaltiovarainministeri Abdul Habib Zadrab ja moderaattorina EU:n Aasian asioista vastaavan yksikön johtaja Raffaella Iodice, keskittyi koronaviruksen taloudellisiin vaikutuksiin Afganistanissa. Tässä oheistapahtumassa nostettiin esiin poikkeusolojen toimet ja niiden pitkän aikavälin vaikutus talouteen, ja korostettiin näiden välisen tasapainon merkitystä kansalaisiin, etenkin heikoimmassa asemassa oleviin, kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi.

Toisen oheistapahtuman aiheena oli kehitys ja rauha. Tapahtuman puheenjohtaja oli kansallinen turvallisuusneuvonantaja, tohtori Hamdullah Mohib, ja sen moderaattorina toimi YK:n pääsihteerin erityisedustaja Lyons. Tapahtumassa korostettiin kehityksen ja rauhan keskinäistä vahvistavaa vuorovaikutusta: kehitys vahvistaa rauhaa ja sen kestävyyttä, ja rauha puolestaan tukee kehitystä ja vähentää sen kustannuksia.

Afganistanin presidentin palatsissa Kabulissa pidettyyn kokoukseen osallistuttiin joko paikan päällä tai videolinkin välityksellä. Kuvassa erityisedustaja Janne Taalas. Kuva: Afganistanin valtiovarainministeriö

Korkeiden virkamiesten tapaaminen on välietappi matkalla kohti neljän vuoden välein järjestettävää Afganistan-tukilupauskonferenssia, joka on tänä vuonna tarkoitus pitää Genevessä marraskuussa.

”Tämä on merkittävä hetki Afganistanille. Vuoden 2020 konferenssi tarjoaa kansainväliselle yhteisölle ja Afganistanin hallitukselle mahdollisuuden sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja keinoihin Afganistanissa tehtävästä kehitysyhteistyöstä. Meillä on nyt mahdollisuus edistää rauhaa Afganistanissa ja siten vaikuttaa myönteisesti maan kehittymiseen. On erittäin tärkeää, että tätä mahdollisuutta ei heitetä hukkaan”, totesi erityisedustaja Taalas.

Afganistanin hallituksen, Suomen ja YK:n yhdessä järjestämän konferenssin tarkemmat päivämäärät julkistetaan syyskuun lopulla.

Sivun alkuun