Hyppää sisältöön

Katsaus: Tasa-arvo-ohjelma kirkastaa hallituksen tasa-arvopoliittisen vision

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 9.2.2023 9.40
Uutinen

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on tärkeä tasa-arvon edistämisen ja tasa-arvopolitiikan tekemisen väline. Tasa-arvo-ohjelmassa on kuitenkin monta kehittämiskohdetta. Rooliltaan epäselvän ja hallintokeskeisen ohjelman poliittinen merkitys on pieni, eikä sen toimenpiteillä ole riittävästi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 9. helmikuuta julkaistu Policy Brief -katsaus esittää, että tasa-arvo-ohjelmassa tulee tulevaisuudessa ilmaista selvästi hallituksen tasa-arvopoliittinen muutoslupaus.

Tutkimuksen perusteella hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa tarvitaan. Sen keskeinen tehtävä on kirkastaa hallituksen tasa-arvopoliittinen visio sekä koota ja asettaa hallituksen keskeiset tasa-arvopoliittiset toimet. Tasa-arvo-ohjelma lisää hallituksen tilivelvollisuutta ja tarjoaa oppositiolle, medialle ja kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden arvioida hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja sen toteutumista.

Lisäksi poikkihallinnollinen ohjelma sitouttaa ministeriöitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Se vahvistaa sukupuolten tasa-arvon asemaa kaikille politiikan aloille ulottuvana kysymyksenä.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmissa on monta kehittämiskohdetta

Koska ohjelmalla on useita tehtäviä, joiden merkitystä ja keskinäisiä suhteita ei ole selkeästi avattu, sen rooli on epäselvä. Tämä heikentää ohjelman merkittävyyttä poliitikkojen, virkakunnan ja kansalaisyhteiskunnan silmissä.

Tasa-arvo-ohjelman valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa korostuu tällä hetkellä hallinnon näkökulma ja tarpeet. Vastaavasti sille annettu poliittinen merkitys on vähäinen, ja sen poliittinen tehtävä jää taka-alalle.

”Hallintokeskeinen ohjelma ei tuo riittävän hyvin esiin hallituksen tasa-arvopoliittista visiota. Se ei nouse ministerien tai pääministerin agendalle, ellei heillä ole siihen henkilökohtaista kiinnostusta”, sanoo erikoistutkija Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta. 

Ohjelmiin sisällytetyiltä tasa-arvon edistämistoimilta puuttuu yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Merkittävä osa toimista kohdistuu sukupuolinäkökulman sisällyttämiseen valtionhallinnon sisäiseen toimintaan. Ohjelmissa ei juuri etsitä uusia keinoja monimutkaisten, hallinnonalojen rajat ylittävien tasa-arvo-ongelmien ratkaisemiseen. Toimenpiteitä on liikaa, ja monet niistä ovat epämääräisiä ja painoarvoltaan pieniä.

Tasa-arvo-ohjelmille korvamerkittyjen toimintamäärärahojen puute heikentää ministeriöiden sitoutumista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Se myös vähentää ohjelmien näkyvyyttä ministeriössä ja hallituksessa.

Tasa-arvo-ohjelman poliittista tehtävää on vahvistettava

Tuleva hallituskausi on tilaisuus selkeyttää hallituksen tasa-arvo-ohjelman roolia ja parantaa sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Tutkimuksen perusteella tämä edellyttää ohjelman poliittisen tehtävän vahvistamista. Tasa-arvo-ohjelma, jolla on vahva poliittinen tuki, on tehokas väline sukupuolten tasa-arvon edistämiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla.

”Ohjelman tulee ilmaista hallituksen tasa-arvopoliittinen muutoslupaus ja sen toteuttamiseen tarvittavat kärkihankkeet. Lisäksi hallituksen on otettava vahvempi rooli ohjelman valmistelussa ja seurannassa”, toteaa akatemiatutkija Anna Elomäki Tampereen yliopistosta.

Ohjelmassa on pyrittävä löytämään uusia ratkaisuja laajoihin ongelmiin, tarvittaessa useiden ministeriöiden yhteisvoimin ja osallistamalla muita yhteiskunnan toimijoita. Toimenpiteiden määrää tulee vähentää samalla, kun niiden painoarvo kasvaa. Tasa-arvo-ohjelmalle tulee hallitusneuvotteluiden yhteydessä osoittaa toimenpidemääräraha.

Policy Brief perustuu laajan asiakirja- ja haastatteluaineiston laadulliseen analyysiin. Puolueille ja poliitikoille kevään 2023 eduskuntavaalien alla suunnattu Policy Brief on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan “Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus” -hanketta (TAOVA). Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopisto.

Lisätietoja: Akatemiatutkija, dos. Anna Elomäki, Tampereen yliopisto, p. 050 4377562, anna.elomaki(a)tuni.fi ja yliopistonlehtori, dos. Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto, p. 050 5173088, hanna.ylostalo(a)utu.fi

Policy Brief on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja, joka esittelee näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.