Hyppää sisältöön

Omistajaohjauksen Q&A huhtikuu 2023
Kysymyksiä ja vastauksia julkisuudessa esiintyvään keskusteluun valtion omistajaohjauksesta

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 27.4.2023 12.16

Valtion omistajaohjauksen toiminnasta on käyty viime päivinä runsaasti keskustelua julkisuudessa. Kokosimme yhteen vastauksia usein esille nouseviin kysymyksiin.

Miten valtio käyttää omistajavaltaa?

Valtion omistajaohjauksessa noudatetaan hyvän hallintotavan periaatteita ja osakeyhtiölakia, joiden mukaan omistajalla, yhtiön hallituksella ja toimivalla johdolla on kullakin omat osakeyhtiölakiin perustuvat tehtävänsä, vastuunsa ja oikeutensa. Valtio osakkeenomistajana tekee päätöksiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvissa asioissa. Sen sijaan yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaa yhtiökokouksen nimittämä hallitus sekä yhtiön toimiva johto.

Mitkä ovat omistajaohjauksen tärkeimmät vaikuttamiskeinot?

Tärkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa valtio muun muassa nimittää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokouksissa valtio edellyttää, että yhtiöt esittävät palkitsemis- ja yritysvastuuraportit.

Vakiomuotoisen yhteydenpidon lisäksi valtio keskustelee säännöllisesti yhtiön johdon ja ennen kaikkea hallituksen puheenjohtajan kanssa ja reagoi tarpeen mukaan yhtiön tilanteeseen.

Nimittämällä virkamiehiä yhtiöiden hallituksiin valtio pyrkii varmistamaan, että yhtiöiden hallituksissa tunnetaan valtio-omistajan odotukset. Valtion yhtiöomistuksiin liittyvien strategisten intressien varmistamiseksi on tärkeää, että ne tunteva henkilö on yhtiön hallituksessa osallistumassa päätösten valmisteluun.

Miksi valtio omistaa pörssiyhtiöitä?

Valtion suurilta osin omistamiin pörssiyhtiöihin Finnairiin (55,9 %), Fortumiin (51,26 %) ja Nesteeseen (44,2 %) sekä SSAB:hen (6,3 %) kohdistuu strateginen intressi; omistuksilla turvataan Suomen saavutettavuutta, infrastruktuuria, energiaomavaraisuutta ja ilmastotavoitteen toteutumista. Nämä yhtiöt ovat myös avainroolissa, jotta Suomi saavuttaa hyvin kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Vakavaraisena ja pitkäjänteisenä omistajana valtio on pystynyt olemaan strategisen intressin yhtiöiden tukena kriisien yllättäessä.

Pörssiyhtiöillä on pääsy rahoitusmarkkinoille ja näin mahdollisuus laajentaa yhtiön rahoitukseen liittyvää työkalupakkia. Kun yhtiön osake on listattu, sille on jatkuvasti olemassa markkina-arvo ja pääsy pääomamarkkinoille.

Pörssiyhtiöt ovat myös merkittävä osinkotulojen lähde, joka tuloutetaan valtion budjettiin.

Miksi omistajaohjauksen virkamiehiä on yhtiöiden hallituksissa?

Kaikki suuret osakkeenomistajat riippumatta omistuspohjasta nimittävät omia edustajiaan yhtiöidensä hallituksiin. Valtio on Suomen suurin osakkeenomistaja. Yksi vaikuttamisen tapa on nimittää osaavia ja kokeneita virkamiehiä ehdolle valtio-omisteisien yhtiöiden hallituksiin. Yhtiökokous valitsee hallituksen.

Yhtiön strategiaa, investointeja ja muita merkittäviä asioita koskevat päätökset tehdään yhtiön hallituksessa. Valtion yhtiöomistuksiin liittyvien strategisten intressien varmistamisen kannalta on tärkeää, että valtion intressit tunteva henkilö on mukana valmistelemassa näitä päätöksiä.

Valtio-omistajalla on vuosikymmeniä ollut edustajansa listaamattomien yhtiöidensä hallituksissa. Valtio-omistaja on nyt pitänyt tärkeänä sitä, että myös niissä pörssiyhtiöissä, joissa valtiolla on strateginen omistus, hallituksissa on yhtiökokouksessa valittu valtio-omistajan edustaja. Myös Solidiumin pyrkimyksenä on nimittää lähipiirinsä henkilöitä sen portfolioyhtiöihin.

Valtio-omistaja on nimennyt hallituksiin virkamiehiä, jotka tuntevat valtion tavoitteet ja periaatteet ja omistusstrategiaa, sekä varmistanut, että ehdotetuilla henkilöillä on tehtävän vaatima pätevyys ja kokemus.

Virkamiesjäsen voi myös ottaa hallituksen puheenjohtajan kanssa esiin tarpeen keskustella valtio-omistajan kanssa jostain yksittäisestä asiasta. Tässäkin tapauksessa toimitaan osakeyhtiölain ja hyvän hallintotavan mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että keskustelut omistajan suuntaan käy aina hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön toimiva johto.

Virkamies toimii hallituksen jäsenenä osakeyhtiölain mukaisesti ja yhtäläisesti muiden hallitusjäsenten kanssa kaikkien osakkeenomistajien edustajana. Virkamiestä koskevat samat luottamuksellisuutta ja hyvää hallintotapaa koskevat velvoitteet ja vastuut kuin muitakin jäseniä.

Miksi valtion virkamiehet saavat palkkiota hallitustyöstään?

Osakeyhtiön hallituksen jäsenenä virkamies on henkilökohtaisessa juridisessa vastuussa yhtiölle, ja häntä koskevat samat henkilökohtaiset velvoitteet ja vastuut kuin muitakin jäseniä. Hallituspalkkiolla korvataan työmäärää ja hinnoitellaan yhtäläistä henkilökohtaista vastuuta. Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, joka on aiheutettu toimimalla huolellisuusvelvoitteen, osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen tai muun säännöksen vastaisesti, joko tahallaan tai huolimattomasti. Valtio ei kanna eikä voi ottaa kannettavakseen tällaista hallituksen jäsenen henkilökohtaista taloudellista tai muuta korvausvastuuta jäsenen puolesta.

Hallitusjäsenyys ei ole virkatoimi vaan edustajantehtävä. Hallitustyöhön kuuluu paitsi kokouksiin valmistautumista ja kokouksia myös muita tehtäviä kuten erillishankkeita ja rekrytointeja. Hallituksen kokouksiin valmistautuminen hoidetaan työajan ulkopuolella, eikä se saa aiheuttaa haittaa omistajaohjauksen virkatehtävien hoitamiseen.

Jokainen hallituksen jäsen edustaa kaikkia omistajia, näin myös virkamiesjäsen.

Hallitusten jäsenet saavat hallitustehtävästä palkkion, joka on yhtiökokouksen hyväksymä. Palkkion maksaa yhtiö.

Miten huolehditaan siitä, etteivät virkamiehet tule esteelliseksi hoitaessaan omistajaohjaustyötä?

Virkamiehen hallitusjäsenyys ja yhtiön omistajaohjausvastuut on omistajaohjausosastolla eriytetty toisistaan. Sama henkilö on esteellinen toimimaan yhtiön asioissa, jonka hallituksessa hän on, eli ei voi toimia tietyn yhtiön osalta molemmissa rooleissa.

Miksi Fortumin hallituksessa istunut virkamies ei puuttunut palkitsemiseen ja viestinyt asiasta omistajaohjaukselle? Miksi hän ei kommentoi hallituksen palkitsemiseen liittyviä keskusteluja tai päätöstä?

Olisi sääntelyn ja hyvän hallintotavan vastaista, jos hallituksen rivijäsen kertoisi hallituksen luottamuksellisista keskusteluista. Hallitus toimii kollegiona, jolloin vain hallituksen puheenjohtaja kommentoi julkisesti yhtiön asioita. Lisäksi pörssiyhtiöillä on arvopaperimarkkinalain mukainen yhtäläinen tiedonantovelvollisuus kaikille omistajille, mikä rajaa hallituksen jäsenen mahdollisuutta välittää yhtiökohtaista tietoa ainoastaan yhdelle omistajalle. Hallituksen virkamiesjäsen voi tuoda yhtiön hallitukselle tiedoksi valtio-omistajan yleisiä linjauksia, mutta pörssiyhtiöissä hän ei voi toiseen suuntaan viestiä hallituksen keskusteluista kenellekään, ei edes omistajaohjausosastolle.

Miten valtio äänesti Fortumin yhtiökokouksessa?

Kaikille omistajille tärkein päätöksenteon foorumi on yhtiökokous. Tähän liittyvät ennakkoäänestykset, lisätietopyynnöt yhtiöltä sekä omien kantojen hiominen ennen yhtiökokousta ovat normaali toimintatapa kaikilla omistajilla.

Yhtiökokouksessa valtio-omistaja käytti sitä valtaa, joka sille osakeyhtiölain mukaan kuuluu. Valtio äänesti neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiökokouksessa palkkioraportin hyväksymistä vastaan, tavoitteenaan kannustaa yhtiön uutta hallitusta arvioimaan päätöksiä uudelleen. Tulospalkkioista päättää yhtiön hallitus.

Valtio käytti omistajavaltaansa yhtiökokouksessa myös äänestämällä nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta, jonka ehdotuksen mukaan Fortumin hallitukseen valitaan kuusi uutta jäsentä mukaan lukien uusi hallituksen puheenjohtaja.


Lisätietopyynnöt: Hallinnollinen assistentti Joanna Suikio, p. 0295 160 152, etunimi.sukunimi(at)gov.fi