Hyppää sisältöön

Barn har rätt att delta även i lagberedningen – En handbok i hörande av barn för lagberedare ges ut som en del av barnstrategin

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.9.2021 8.30 | Publicerad på svenska 17.9.2021 kl. 8.32
Pressmeddelande

En central riktlinje i den nationella barnstrategin är att öka barnens delaktighet i Finland. Som ett led i genomförandet av barnstrategin har det utarbetats en handbok i hörande av barn för lagberedare.

”Barnets rätt till delaktighet har från första början varit ett centralt tema i beredningen av barnstrategin. Barnets rätt till delaktighet är också en av de viktigaste rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Denna handbok främjar temat när det gäller hörande av barn", säger generalsekreteraren för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari.

I handboken avses med hörande (samråd) en möjlighet för barnet att framföra sina åsikter utifrån hans eller hennes egna kunskaper, insikter och erfarenheter. Detta inbegriper också metoder med hjälp av vilka barnet kan ge uttryck för sina åsikter. 

Också tjänstemännen har lyft fram behovet av information om hörande av barn. Dessutom förutsätter en högklassig bedömning av konsekvenserna för barn att barn hörs för bedömningen. Det finns många olika sätt att höra barn och unga, och dessa beskrivs i handboken. 

”Det är möjligt att öka och förbättra barns och ungas delaktighet endast om vi vuxna skapar förutsättningar för att barn och unga ska få och våga berätta om saker som de funderar på. Barn och unga vill uttrycka sig och påverka, men det måste finnas möjligheter och verktyg för det. Syftet med barnstrategin är att erbjuda dessa verktyg”, säger generalsekreterare Johanna Laisaari.

Som ett led i genomförandet av barnstrategin ges det ut handböcker som främjar tillgodoseendet av barnens rättigheter och stöder bland annat lagberedarnas arbete. Den föregående handboken gavs ut i augusti 2021, och den gällde bedömningen av konsekvenserna för barn vid lagberedningen.

Mer information: Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177