Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Palkkatuen taloudelliset vaikutukset arvioitu perusteellisesti

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.8.2022 10.42
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta. Esitysluonnoksen perusteella saa pääosin käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista.

Esityksen valmistelun taustalla on hallitusohjelmaan sisältyvät palkkatukea koskevat kirjaukset, sillä hallituksen tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä. Hallituksen tavoitteena on myös kolmannen sektorin palkkatuen uudistaminen.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksen työllisyysvaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty tutkimustietoa palkkatuen vaikuttavuudesta. Taloudellisia vaikutuksia on käsitelty pääosin perusteellisesti, mutta vaikutuksia eri kohderyhmille tulisi vielä konkretisoida. Miten eri kohderyhmät hyötyvät ehdotetusta sääntelystä ja miten heidän asemansa muutoksen kautta paranee? Miten palkkatuki vaikuttaa palkkatuella palkatun käytettävissä oleviin tuloihin ja sitä kautta yleisimmin tulonjakoon? Mikä vaikutus työllistymisellä on työttömän henkilön sosiaaliseen hyvinvointiin?

Lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Lakiehdotuksesta voi jäädä hieman epäselväksi, saavutetaanko ehdotetuilla keinoilla muutokselle asetetut tavoitteet. Voiko olla riskinä, etteivät yritykset palkkaa tavoitteen mukaista määrää henkilöitä palkkatuella?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevaan hallituksen esitysluonnokseen (TEM074:00/2019), jonka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 11.7.2022.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589 ja erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.