Hyppää sisältöön

Toimi-hankkeen työ päätökseen
Sosiaaliturvan uudistamiselle sovittu yhteiset peruspilarit

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.2.2019 10.30 | Julkaistu suomeksi 26.2.2019 klo 16.56
Tiedote 118
Sosiaaliturva 2030 -logo

Sosiaaliturvan uudistustyössä on parlamentaarisesti sovittu yhteiset peruspilarit, joille tulevaisuuden sosiaaliturvan tulisi rakentua. Työssä on myös tunnistettu arvovalinnat, joista tulee tehdä poliittinen päätös. Uudistuksen vaiheittaisesta etenemistavasta ollaan vahvasti yhtä mieltä.

Perusturvan ja toimeliaisuuden hankkeen (Toimi) tehtävänä on ollut tukea poliittisia toimijoita ja vaaleihin valmistautuvia puolueita sosiaaliturvan uudistamista koskevien näkemysten muodostamisessa. Hanke on linjannut yhteisiä näkemyksiä sosiaaliturvan uudistamisen perusteista ja lähtökohdista tuleville hallituskausille. Hanke tarjoaa päätöksentekoon aineksia, jotka auttavat suuren yhteiskunnallisen uudistuksen tekemistä. Työtä on tehty parlamentaarisesti reilun vuoden ajan.

Parlamentaarisella seurantaryhmällä on sosiaaliturvan uudistamisen tarpeesta yhteinen näkemys. Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet erilleen ja ikärakenteen muutos haastaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Työn ja teknologian muutosten myötä yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat haastavat järjestelmän joustavuutta.

Hankkeen parlamentaarinen, laaja-alainen seurantaryhmä on linjannut peruspilarit, jotka muodostavat sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet. Seurantaryhmä pitää tärkeänä, että uudistus toteutetaan vaiheittain. Tulevaisuuden sosiaaliturvan tulisi rakentua viidelle peruspilarille:

  • Sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisesta huolen pitämisen velvoitteesta.
  • Sosiaaliturvan tulee omalta osaltaan vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista.
  • Sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden ja etuuksien tulee nivoutua paremmin yhteen.
  • Sosiaaliturva tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.
  • Sosiaaliturvan tulee olla nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi.

Hankkeessa on tarkasteltu uudistustarpeita ihmisten elämäntilanteiden ja tulevaisuuden hyvinvoinnin kautta, ei yksittäisistä etuuksista ja nykypäivän prosesseista lähtien. Tarkastelu on korostanut osaamisen, työllistymisen, toimeentulon ja asumisen yhteen toimivuuden tarvetta niin ihmisen elämässä kuin yhteiskunnan rakenteissa. Sosiaaliturvan tulee jatkossa yhä myönteisemmin vastata vaihtuvien elämäntilanteiden, muuttuvan työn ja osaamisen vaateisiin. Ihmisten tulisi voida ennakoida tulojaan myös muutostilanteissa.

Teknologian kehitys avaa mahdollisuuksia uudistaa nykyjärjestelmää sujuvammaksi ja tulevaisuudessa vahvasti ihmislähtöisemmäksi.

Poliittisen päätöksenteon tueksi sosiaaliturvan perusvalintoja on hahmotettu erilaisia painotuksia kuvaavilla, yksinkertaistetuilla aihioilla. Hanke ei esitä tai suosita tiettyjä ratkaisuja, vaan aihioilla kuvataan arvoihin perustuvia suuntia ja linjauksia, joista poliittiset toimijat päättäjät.

Hankkeen seurantaryhmä on keskustellut aihioista eri vaiheissa, mutta ei ole pyrkinyt asettamaan niitä paremmuusjärjestykseen, eikä ota kantaa niiden käytettävyyteen jatkovalmistelussa. Aihiot tarjoavat mahdollisuuden arvioida alustavasti, minkä suuntaisia vaikutuksia erilaisilla perusvalinnoilla on.

Lisätietoja: hankkeen puheenjohtaja, valtiosihteeri Paula Lehtomäki, p. 0295 160 280, projektipäällikkö Liisa Heinämäki, p. 050 5676071 ja projektisuunnittelija Noora Mahlavuori, p. 0295 160 486, valtioneuvoston kanslia