Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 14.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.2.2014 9.32
Tiedote 60/2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.2.2014 seuraavat lait:

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen ja päätti sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta ja vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä vahvisti lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (HE 163/2013 vp). Puitesopimuksella kumotaan ja korvataan vuonna 1996 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehty, vuonna 2001 voimaan tullut kauppaa ja yhteistyötä koskeva puitesopimus. Puitesopimuksen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi Euroopan unionin aloitettua neuvottelut Korean tasavallan kanssa vapaakauppasopimuksesta. Sopimuksen 49 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuksen hyväksymisestä ilmoitettaessa, Suomi antaa myös ilmoituksen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin 0295 350 581)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjeen merkittäväksi pöytäkirjaan ja antoi valtioneuvostolle tehtäväksi ryhtyä kirjeestä aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on kirjeessään virheellisyyden asianmukaista oikaisemista varten ilmoittanut ympäristöministeriölle, että eduskunnan 16.12.2013 päivätyssä vastauksessa (EV 212/2013 vp) hallituksen esitykseen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp) on sen suomenkielisessä versiossa havaittu seuraava virhe. Eduskunnan vastauksessa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain 120 d §:stä puuttuu 4 momentti. Mainitussa laissa hallituksen esityksen mukaisesti 120 d §:ssä tulee olla viisi momenttia. Mainittu puuttuva 4 momentti kuuluu seuraavasti: ”Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä.” (YM hallitussihteeri Erja Werdi 040 173 2831)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Lasse Arvelan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi sekä siihen liittyvä yhteisymmärrysmuistio. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2014 seuraavat asiat:

Akateemikon arvonimen myöntäminen professori Risto M. Niemiselle ja professori Irma Thesleffille. (OKM ylijohtaja Tapio Kosunen 0295 330 440)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2014 seuraavat nimitysasiat:

Luxemburgin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Lehdon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014, Tukholman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Harry Heleniuksen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.6.2014 ja Hongkongin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Annikki Arposen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Timo Ranta Luxemburgissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, New Yorkissa Yhdistyneissä kansakunnissa olevan pysyvän edustuston päällikkö, ulkoasiainneuvos Jarmo Viinanen Tukholmassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2014 lukien, Jakartan suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Kai Sauer New Yorkissa Yhdistyneissä kansakunnissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 15.8.2014 lukien sekä ulkoasiainneuvos Jari Sinkari Hongkongissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Kairon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tuula Yrjölän sivuakkreditointi Sudaniin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ympäristöasiantuntijaneuvos, tekniikan tohtori, professori Olli Pekka Dahl ja ympäristöasiantuntijaneuvos, tekniikan tohtori, professori Olli Antero Varis korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi osallistumaan vesilain, ympäristönsuojelulain ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten asioiden käsittelyyn ajaksi 1.3.2014-28.2.2018. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Hallinto-oikeustuomari Tuula Irmeli Viiliäinen Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja edelleen 1.4.2014 lukien Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan. Hallinto-oikeustuomari Vesa Juhani Heikkilä Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Airi Maaria Helenius Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Taina Tuulikki Pyysaari Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. Määräaikainen markkinaoikeustuomari, vanhempi oikeussihteeri Reima Tapio Jussila markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. Määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Lars Valdemar Andreas Nyberg vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja määräaikainen kansliapäällikkö, vakuutusoikeussihteeri Minna Sinikka Markkanen vakuutusoikeuden toiseksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Hannele Maria Piisi Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, käräjätuomari Pasi Matias Kumpula Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien ja käräjätuomari Minna-Liisa Hällström Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, käräjätuomari Hannu Tapani Rantalainen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Mika Tapani Moisio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, julkinen oikeusavustaja Lilian Christine Grönlund Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2014 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anu Katariina Juho Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Aino Helena Valkama Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Ismo Eino Juhani Räty Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Maria Irene Ahlströmin Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Antti Johannes Vuori-Karvia Helsingin käräjäoikeuden viidenneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien ja määräaikainen vanhempi oikeussihteeri, viskaali Kirsi Katriina Kohonen Helsingin käräjäoikeuden kuudenneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle 1.6.2014-31.5.2016. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Everstiluutnantti Asko Paavali Valtalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa (Commander, Finnish-Irish Battalion, UNIFIL) annetun määräyksen peruuttaminen 26.2.2014 lukien ja everstiluutnantti Kari Juhani Nisulan määrääminen tähän tehtävään 26.2.2014 lukien, everstiluutnantti Tommi Marko Haapalalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 16.3.2014 lukien ja everstiluutnantti Juha Antero Kurenmaan määrääminen tähän tehtävään 16.3.2014 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun