Hyppää sisältöön

Tutkimus: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma voi olla vaikuttavan tasa-arvopolitiikan väline

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 31.5.2023 12.29
Tiedote 230/2023

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on tärkeä sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja tasa-arvopolitiikan tekemisen väline. Tällä hetkellä ohjelma kuitenkin tunnetaan heikosti, ja sen tehtävä tasa-arvopolitiikassa on epäselvä. Laajaan haastattelu- ja asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus esittää, että yhteiskunnallisesti vaikuttava, näkyvä ja saavutettava tasa-arvo-ohjelma edellyttää sen tehtävien kirkastamista. Vaikuttavan ohjelman tulee myös ilmaista selkeästi hallituksen tasa-arvopoliittinen muutoslupaus.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on vakiintunut tasa-arvopolitiikan ohjauksen välineeksi. Ohjelmien roolista, merkityksestä ja toimivuudesta ei kuitenkaan ole juuri keskusteltu, ja totutut tekemisen tavat ovat ohjanneet ohjelmien sisältöä ja valmistelua. ’Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus’ -tutkimushankkeessa tutkittiin ohjelmien vaikuttavuutta ja toimivuutta käymällä systemaattisesti läpi 2010-luvun tasa-arvo-ohjelmat sekä haastattelemalla 51 tasa-arvopolitiikan keskeistä toimijaa.

Tutkimuksen pääviesti on, että ohjelmaa tarvitaan. Sillä on neljä tehtävää, joista tärkein on edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Ohjelma myös kirkastaa hallituksen tasa-arvopoliittisen muutoslupauksen ja sitouttaa hallituksen tasa-arvon edistämiseen. Se sitouttaa ministeriöt tasa-arvon kehittämiseen ja vahvistaa sukupuolten tasa-arvon asemaa kaikille politiikan aloille ulottuvana kysymyksenä. Lisäksi se tuo kansalaisyhteiskunnan mukaan tasa-arvopolitiikkaan ja lisää hallituksen tilivelvollisuutta.

Kohti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, näkyvää ja saavutettavaa tasa-arvo-ohjelmaa

Tutkimus osoittaa, että ohjelmalla on useita kehittämiskohteita. ”Ohjelman rooli on tällä hetkellä epäselvä. Poliitikoilla, viranomaisilla ja kansalaisjärjestöillä on kaikilla erilainen näkemys ohjelman tavoitteista,” toteaa akatemiatutkija Anna Elomäki Tampereen yliopistosta.

Ohjelmat tehtävät eivät ole tasapainossa, eikä yksikään ohjelman tehtävistä toteudu kunnolla. Ohjelmissa korostuu hallinnon näkökulma ja tarpeet, eivätkä ohjelmat kurota riittävästi kohti yhteiskuntaa. Ne tarjoavat pikemminkin pikkutarkkoja kuin laajoja, hallinnonalarajat ylittäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin tasa-arvo-ongelmiin.

Ohjelmien poliittinen painoarvo on pieni, eivätkä ne ilmennä hallituksen poliittista lupausta muutoksesta. Ohjelman toimeenpanoa ei seurata poliittisesti tai kansalaisyhteiskunnan taholta, mikä vähentää hallituksen tilivelvollisuutta tasa-arvopoliittisissa kysymyksissä. Vastuuviranomaisia lukuun ottamatta ohjelmat tunnetaan heikosti.

”Tutkimuksen pohjalta visiomme on, että tasa-arvo-ohjelmasta tulisi kehittää yhteiskunnallisesti vaikuttava, näkyvä ja saavutettava tasa-arvopolitiikan ohjausväline. Tämä edellyttää, että sen tehtävät ovat tasapainossa”, kertoo yliopistonlehtori Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta.

Vision saavuttaminen edellyttää, että hallitus ilmaisee ohjelmassa selkeästi, miten se edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tämän hallituksen tasa-arvopoliittisen muutoslupauksen tulee sisältää uusia, laajoja toimia tasa-arvon edistämiseksi sen sijaan, että se vain jatkaisi olemassa olevaa toimintaa. Jotta ohjelmaan voidaan sisällyttää isoja poikkihallinnollisia toimia, on ohjelmalle myönnettävä määräraha.

Ohjelman tulee tarjota ministeriöille ja kansalaisyhteiskunnalle aitoja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Tämä vahvistaa ohjelman näkyvyyttä ja sitoutumista ohjelmaan, sekä tekee tasa-arvo-ohjelmaprosessista demokraattisemman.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Akatemiatutkija, dos. Anna Elomäki, Tampereen yliopisto, p.050 437 7562, anna.elomaki(a)tuni.fi ja yliopistonlehtori, dos. Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto, p. 050 5173088 hanna.ylostalo(a)utu.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.