Hyppää sisältöön

Työntekijän työvelvollisuutta koskeva valmiuslain käyttöönottoasetus eduskunnalle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.3.2020 22.11 | Julkaistu suomeksi 26.3.2020 klo 13.30
Tiedote 177/2020

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona 25. maaliskuuta asetuksen, jonka mukaan terveydenhuollon henkilökunnan valmiuslaissa tarkoitettua velvollisuutta tehdä työtä voidaan soveltaa koko maassa. Töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 68 vuotta.

Työvelvollisen aseman ja oikeuksien suojaamiseksi sovellettaviksi tulevat myös valmiuslain 14 luvun säännökset. Nämä säännökset koskevat työvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittautumisvelvollisuutta, työmääräyksen sisältöä, työmääräyksen antamisen rajoituksia ja työmääräystä annettaessa huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi sovellettaviksi tulevat työvelvollisuussuhdetta, työvelvollisuussuhteen ehtoja ja työnantajan tietojenantovelvollisuutta sekä työvelvollisuusrekisteriä koskevat säännökset.  

TE-toimistot toimivat työvelvoitteen toimeenpanossa toimivaltaisina viranomaisina. 

Asetus tulee voimaan 26.3.2020, ja se on voimassa 13.4.2020 asti.

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 kaksi valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Eduskunta päätti 18.3.2020, että valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu valtioneuvosto asetus saa jäädä voimaan lukuun ottamatta työntekijän työvelvollisuutta koskevaa sääntelyä.

Taustatietoa valmiuslaista

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus), kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.   
   

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 063 719, ja johtaja Jaska Siikavirta, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 394