Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Utrikesministeriet stärker utrikesrepresentationen och underlättar tillgången till kompetent arbetskraft

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 9.17 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 12.30
Pressmeddelande

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på totalt 1,3 miljarder euro. Den centrala värde-grunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik består i att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstats-principen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. I budgetproposit-ionen för 2022 görs satsningar på att stärka Finlands utrikesrepresentation och stödja tillgången på arbets-kraft, på internationell krishantering, konfliktförebyggande, fredsmedling och utvecklingssamarbete.

Utrikesförvaltningens omkostnader

För omkostnaderna föreslås ett anslag på 263 miljoner euro, varav 6,1 miljoner euro är intäkter från EU:s återhämtningsinstrument. 

Utrikesrepresentationens betydelse för Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd är obestridlig. Beskickningarnas verksamhet stärks även under nästa år, och i budgetförslaget ingår målsättningen att öppna två nya ambassader 2022. 2021 öppnar Finland ambassader i Dakar i Senegal och i Doha i Qatar, varefter utrikesrepresentationen omfattar 91 verksamhetsställen. Beslut om de nya beskickningarnas stationeringsorter fattas senare.

De inreseprocesser som beskickningarna handhar påskyndas genom att personalen som handlägger uppehållstillstånd utökas temporärt. Detta är en av regeringens snabbverkande åtgärder för att säkerställa till-gången till kompetent arbetskraft. Tilläggsresurser riktas till de beskickningar där antalet tillståndsansökning-ar har ökat och där flaskhalsar i tillståndsprocessen behöver åtgärdas snabbt.

Finland satsar på att bygga upp en digital infrastruktur i världsklass som utnyttjar automatisering till stöd för invandring av experter. Som en del av denna helhet införs ett nationellt visum för längre vistelser. Beredningen finansieras genom EU:s återhämtningsinstrument. Utifrån beredningen som inletts vid utrikesministeriet skapas också, med intäkter från EU:s återhämtningsinstrument, den digitala serviceplattformen Virtual Finland, som möjliggör integrerade servicekedjor för företag, arbetstagare och studerande som kommer till Finland. Genom dessa åtgärder stöds tillgången till kompetent arbetskraft i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet. 

Krishantering

I överensstämmelse med regeringsprogrammet lägger den finska utrikespolitiken allt starkare fokus på konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande.

Finland stöder dialogprocesser som en del av fredsmedling, främjar lösningar på pågående konflikter och stärker fredsmedlingsverksamheten och kapaciteten för fredsmedling såväl nationellt som internationellt. För fredsmedling föreslås ett anslag på 4,4 miljoner euro.

Finland fortsätter att delta aktivt i internationell krishantering. Finland satsar främst på att delta i de internationella insatserna i Libanon och Irak, men deltar också i insatser i Kosovo, Afrika och Medelhavsregionen. För de finländska krishanteringsstyrkornas underhållsutgifter föreslås 53,1 miljoner euro i utrikesministeriets anslag. Den civila personalens deltagande i krishantering ska fortsättningsvis öka. För civil krishantering föreslås ett anslag på 18,5 miljoner euro.

Den avlönade personalen för militär krishantering beräknas uppgå till 400 årsverken, och den civila krishanteringen beräknas sysselsätta cirka 135 experter 2022.

Utvecklingssamarbete

Målet för Finlands internationella utvecklingssamarbete är att avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheten och tillgodose de mänskliga rättigheterna. Till följd av coronapandemin är den extrema fattigdomen och hungern i världen åter på väg att öka samtidigt som många utvecklingsresultat är hotade. Inte bara den akuta krisen utan också återhämtningsfasen förutsätter omfattande internationellt stöd i utvecklingsländerna. Finland förbereder sig också inom utvecklingssamarbetet på de åtgärder som krävs efter coronapandemin.

Finlands offentliga utvecklingssamarbete beräknas i sin helhet uppgå till 1,3 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 0,49 procent av bruttonationalinkomsten. För det egentliga utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet föreslås anslag på 706 miljoner euro samt fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 596 miljoner euro så, att utgifterna infaller efter 2022. För en höjning av Finnfunds kapital föreslås 10 miljoner euro och för finansiella investeringar inom utvecklingssamarbetet cirka 130 miljoner euro.

Övriga anslag

För medlemsavgifter och finansieringsandelar till internationella organisationer föreslås cirka 96 miljoner euro. Största delen av anslaget går till Finlands betalningar till FN.

För samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och Arktis föreslås 4,8 miljoner euro. Det regionala samarbetet är viktigt för att främja stabiliteten, säkerheten, den hållbara utvecklingen och de ekonomiska möjligheterna i Östersjöområdet, Barentsregionen och Arktis. I verksamheten betonas projekt som stöder Finlands ordförandeskap i Barentsrådet 2021–2023.  

Ytterligare information:

Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287, Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 351 284, angående utvecklingssamarbetet Ramses Malaty, enhetschef, tfn 0295 351 001, och angående samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis Niklas Lindqvist, enhetschef, tfn 0295 351 517
 

 
Sivun alkuun