Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.10.2014 12.14
Tiedote 446/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Olli-Pekka Heinonen, valtiosihteeri p. 0295 160 280
- a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta: kestävällä kasvulla hyvinvointia (EK 32/2014 vp; VNS 7/2013 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvä kannanotto

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Auni-Marja Vilavaara, osastopäällikkö p. 0295 160 370
- Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen määräaikaisesti täytettävään virkaan nimittäminen

Ulkoasiainministeriö

Jukka Salovaara, osastopäällikkö p. 0295 350 636
- Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Asiantuntijoiden määrääminen Pohjoismaiden neuvoston 66. istuntoon Tukholmassa 27.-30.10.2014
- Hallituksen edustajien määrääminen Pohjoismaiden neuvoston 66. istuntoon

Kirsi Vanamo-Santacruz, lähetystöneuvos p. 0295 351 734
- Sivuakkreditointi Malawiin ja Zimbabween

Nina Nordström, lähetystöneuvos p. 0295 350 104
- Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014
- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta EK 25/2014 vp - K 6/2014 vp

Petri Kruuti, lähetystöneuvos p. 0295 350 114
- Yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Oikeusministeriö

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 428
- 1) työtuomioistuimen työtuomioistuinneuvoksen viran (T 15) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Maarit Leppänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 276
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta (HE 70/2014 vp; EV 92/2014 vp)

Kirsi M. Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 438
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2014 vp; EV 90/2014 vp)

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p. 0295 140 430
- Kenraalin tehtävään määrääminen puolustusvoimissa
- Kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos
- Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Helena Tarkka, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p. 0295 530 141
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Juha Majanen, budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p. 0295 530 247
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 113/2014 vp; EK 31/2014 vp)

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2014 vp; EV 96/2014 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta

Miki Kuusinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 530 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta (HE 114/2014 vp; EV 100/2014 vp)

Henna Ritari, ylitarkastaja p. 0295 530 591
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 106/2014 vp; EV 103/2014 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Heidi Sulander, ylitarkastaja p. 0295 330 298
- Hallituksen esitys eduskunnalle liikuntalaiksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Ojala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 415
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Erkki Arnkil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 127
- Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Heidi Aliranta, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 410
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä- Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettamisesta

Mika Saari, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 134
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Rami Sampalahti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 419
- Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 ja 25 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kirsti Haapa-aho, ylitarkastaja p. 0295 049 082
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

Anne Koskela, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta
- Hallituksen esitys laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pekka Humalto, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 193
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Petri Ahonen, hallitussihteeri p. 0295 163 192
- Liikennevahinkolautakunnan asettaminen toimikaudelle 1.1.2015 - 31.12.2017

Inka Hassinen, hallitussihteeri p. 0295 163 187
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Pia Nissinen, hallitussihteeri p. 0295 163 186
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Sanna Pekkarinen, hallitussihteeri p. 0295 163 434
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Tuomas Kuokkanen, neuvotteleva virkamies p. 050 379 0429
- Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies p. 050 305 6945
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi EU-ympäristömerkistä (HE 94/2014 vp; EV 98/2014 vp)

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

hallitus
Sivun alkuun