Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 19.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.2.2015 13.31
Tiedote 83/2015

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Sukupuolten tasapuolinen edustus pörssiyhtiöiden hallituksissa on eurooppalaisittain hyvällä tasolla ja on edennyt viime vuosina, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.2.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta. Asetuksella säädetään tarkemmin palkkioiden ehdoista, määrästä ja maksamisesta. Palkkioiden maksaminen perustuu yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklaan. Asetus tulee voimaan 24.2.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista annettu valtioneuvoston asetus (1174/2006) kumotaan ja annetaan uusi asetus, jonka soveltamisalaa laajennetaan rehulain nojalla tutkimuksia tekeviin laboratorioihin. Tutkimukset rehu- ja elintarvikelain nojalla tehdään usein samoissa laboratorioissa, mistä johtuen niitä koskevat säännökset on johdonmukaista sisällyttää samaan säädökseen. Lisäksi uudessa asetuksessa huomioidaan eräät EU:n ja kansallisen elintarvikelainsäädännön muutokset. Terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekeviä laboratorioita koskeva sääntely pysyy sisällöllisesti ennallaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki 0295 162 151)

 

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 19.2.2015 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 59. istuntoon 9.- 20.3.2015 New Yorkissa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä, varapuheenjohtaja pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat pysyvän edustajan sijainen Janne Taalas Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, avustaja Marjo Pekkanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, yksikönpäällikkö Nina Nordström ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Iina Peltonen ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Päivi Kannisto ulkoasiainministeriöstä, pääsihteeri Hannele Varsa tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta sosiaali- ja terveysministeriöstä, jäsen Miika Sahamies tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansanedustaja Jani Toivola eduskunnasta ja varapuheenjohtaja Sirpa Hertell Naisjärjestöt yhteistyössä-Kvinnoorganisationer i Samarbete Nytkis ry:stä. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Periaatepäätös sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Sukupuolten tasapuolinen edustus pörssiyhtiöiden hallituksissa on eurooppalaisittain hyvällä tasolla ja on edennyt viime vuosina, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi. Tavoitteena on edistää mahdollisimman pätevien hallituksen jäsenten valintaa siten, että eri sukupuolta olevilla ehdokkailla on tasapuoliset mahdollisuudet tulla valituiksi. Periaatepäätös on osoitteessa valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)
Tiedote

Päätös toimikaudeksi 7.7.2011-30.6.2015 asetetun metsäneuvoston kokoonpanon muutoksista. Ympäristöministeriö: varajäseneksi neuvotteleva virkamies Harri Karjalaisen tilalle neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, Paperiliitto: jäseneksi sihteeri Sauli Kovasen tilalle sihteeri Timo Byman, Metsähallitus: jäseneksi toimitusjohtaja Jyrki Kankaan tilalle toimitusjohtaja Esa Härmälä, Suomen Metsäyhdistys ry: jäseneksi toiminnanjohtaja Juhani Karvosen tilalle toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen ympäristökeskus: varajäseneksi yksikön päällikkö Jukka Similän tilalle johtaja Petri Ahlroth, Suomen Sahat ry: jäseneksi varatoimitusjohtaja Jaana Heinisaari-Säterin tilalle toimitusjohtaja Kai Merivuori ja hänen tilalleen varajäseneksi projektipäällikkö Kari Perttilä, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry: varajäseneksi neuvottelupäällikkö Jyrki Ketolan tilalle järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, Tapio Oy: johtaja Ritva Toivonen vapautetaan metsäneuvoston jäsenyydestä, Metsäneuvoston täydennys: jäseneksi asiamies Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö ja varajäseneksi toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi Suomen Metsäsäätiö. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)

Päätös jakaa vuoden 2015 talousarvion momentilta 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) yhteensä 9,9 miljoonaa euroa rahoitusta myöntäville maakuntien liitoille seuraavasti: Pohjoisen ohjelma: Lapin liitto 3,1 miljoonaa euroa, Botnia-Atlantica –ohjelma: Pohjanmaan liitto 2,8 miljoonaa euroa, Keskisen Itämeren ohjelma: Varsinais-Suomen liitto 4 miljoonaa euroa. Yhteistyöohjelmilla tuetaan ensisijaisesti innovaatioihin, pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, ympäristön suojeluun ja kestävän liikenteen edistämiseen liittyvää rajat ylittävää yhteistyötä kyseisillä raja-alueilla. (TEM aluekehitysjohtaja Harry Ekestam 0295 064 921)
Tiedote

Päätös jakaa vuoden 2015 talousarviossa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 296 932 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutukseen. Alueellisesti päätettävissä olevaa myöntämisvaltuutta jaetaan maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien rahoitusesitysten mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille, maakuntien liitoille sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Valtakunnallisten teemojen EAKR:n myöntämisvaltuudet, 10 973 000 euroa, jaetaan välittävänä toimieliminä toimivalle Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Valtakunnallisten teemojen ESR:n myöntämisvaltuudet, yhteensä 29 208 000 euroa, jaetaan välittävinä toimieliminä toimiville rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Rakennerahasto-ELY-keskukset kohdentavat EURA 2014 -tietojärjestelmässä myöntämisvaltuudet niille ELY-keskuksille, jotka toimivat käynnistyvien hankkeiden rahoittajina. (TEM neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi 0295 049 067)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren suojelukomission 36. vuosikokoukseen 3.-4.3.2015 Helsingissä.

Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Maria Laamanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta, hallitussihteeri Sara Viljanen ympäristöministeriöstä, Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka ulkoasiainministeriöstä, vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, ryhmäpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta, johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista ja johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. (YM kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio 0295 250 103)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.2.2015 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Päivi Pohjanheimo ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351 734)

Johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtajan virkaan 1.3.2015-28.2.2022. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Oikeustieteen kandidaatti Tiina Kangas-Alku oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.-30.6.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)

Valtioneuvosto myönsi Sari Wessmanille virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.2015-31.8.2015. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Kauppatieteiden maisteri Oili Hintsala ympäristöministeriön hallintojohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2015-31.12.2015. (YM ylitarkastaja Kaisa-Juulia Raita 0295 250 260)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki avioliittolain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp). Lakia muutetaan kansalaisaloitteen pohjalta. Jatkossa myös samaa sukupuolta olevilla on oikeus solmia avioliitto. Laki tulee voimaan 1.3.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)
Tiedote

Laki museolain muuttamisesta (HE 303/2014 vp). Museolakiin lisätään pykälä, jossa säädetään valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä. Laki tulee voimaan 1.3.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee museolain kokonaisuudistuksen siten, että laki voidaan hyväksyä vaalikaudella 2015-2018. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta (HE 272/2014 vp). Lakiin lisätään säännös tunnistuspalvelun tarjoajien verkostosta. Lisäksi muutetaan väestötietojärjestelmää, ensitunnistamista ja henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2016. Lain 12 a §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1.5.2017 lukien. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)
Tiedote

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta ja laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 317/2014 vp). Lakiin lisätään ohjelmakautta 2014-2020 koskevat Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimeenpanon edellyttämät säännökset. Lakiin otetaan myös rakennerahasto-ohjelmaan liittyvät muutokset sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin sekä tarkennus vähämerkityksisestä tuesta annettuun lain pykälään. Kansallisen rakennerahasto-ohjelman sähköistä menettelyä koskevia säännöksiä tarkennetaan hakemuksen lisäksi myös tukipäätöksen ja maksatuspäätöksen osalta. Lisäksi lakiin sisällytetään säännökset vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta osarahoitetun toimenpideohjelman hyväksyttävistä kustannuksista sekä tarkastusoikeuksista. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien Suomessa sijaitsevien tarkastusviranomaisen tehtäviin lisätään, että se toimii yleisasetuksen mukaisena riippumattomana tarkastuselimenä. Lait tulevat voimaan 1.3.2015. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 328/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana henkilö voi osallistua työtoimintaan enintään neljänä päivänä kalenteriviikossa. Laki tulee voimaan 1.7.2015. (STM sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen 0295 163 303)
Tiedote

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2014 vp). Lakiin lisätään perusteet käsitellä tutkittavan henkilötietoja sen jälkeen, kun tutkittava on luopunut tutkimukseen osallistumisesta peruuttamalla suostumuksensa. Tutkittava voi luopua tutkimuksesta joko keskeyttämällä osallistumisensa siihen tai nimenomaisesti peruuttamalla antamansa suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen sekä henkilötietojensa käsittelyyn. Tietoja saa käsitellä vain, jos tutkittava tiesi suostumusta antaessaan, että suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa. Laki tulee voimaan 1.3.2015. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)
Tiedote

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 332/2014 vp). Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä koskevia säännöksiä muutetaan siten, että sidonnaisuus vammaisetuuksiin poistetaan. Kuntoutuksen myöntämisen perusteena ovat sairaus tai vamma, sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, huomattavat vaikeudet arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa sekä perusteltu kuntoutustarve. Kuntoutuspalveluja koskevia säännöksiä muutetaan kuntoutuksen sisällön kehittämiseksi. Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muutetaan vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Milja Tiainen 0295 163 579)
Tiedote

Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta (HE 226/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että apurahansaajalle vahvistettu eläkevakuutus voidaan apurahansaajan hakemuksesta keskeyttää nykyisten keskeyttämissyiden lisäksi, kun apurahalla työskentely keskeytyy muun ansiotyön vuoksi. Lisäksi vakuutus on jatkossa mahdollista keskeyttää, vaikka apurahalla työskentely keskeytyy ennen neljän kuukauden yhdenjaksoista apurahalla työskentelyä. Lisäksi apurahansaajalle vahvistettuun eläkevakuutukseen voidaan tietyissä tilanteissa apurahansaajan hakemuksesta yhdistää apurahansaajan sellaisella apurahalla työskentely, joka ei yksinään täytä työskentelyjakson lyhyyden tai apurahan euromäärän pienuuden vuoksi apurahansaajan eläkevakuuttamisen edellytyksiä. Myös apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevia menettelysäännöksiä tarkistetaan. Laki tulee voimaan 1.6.2015. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 181)
Tiedote

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä ja laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 335/2014 vp). Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sisältää tarpeellisen lainsäädännön energiatodistustietojärjestelmän käyttöönottamiseksi. Tietojärjestelmään sisältyvät rekisterit energiatodistusten laatijoista, energiatodistuksista ja valvontatiedoista. Energiatodistukset laaditaan käyttäen tietojärjestelmää. Lisäksi eräitä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain säännöksiä kumotaan tai muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.5.2015. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 0295 250 127)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 301/2014 vp). Sopimus edellyttää, että Suomi toimittaa Yhdysvaltoihin siellä verotuksellisen asuinpaikan omaavien henkilöiden tulo- ja varallisuustietoja. Sopimuksen mukaan Suomen on velvoitettava suomalaiset finanssilaitokset selvittämään asiakkaistaan Yhdysvalloissa asuvat henkilöt ja toimittamaan heidän tuloja ja varallisuutta koskevat tietonsa Verohallinnolle, joka lähettää ne edelleen Yhdysvaltoihin. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä. Kansliasäännössä annetaan tarkempia säännöksiä muun muassa kanslian viroista, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin liittyvästä hakumenettelystä. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 0295 160 370)

Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin arkistosta. Asetuksella tasavallan presidentin arkistosta annetaan tarkempia säännöksiä tasavallan presidentin arkistoon kuuluvista asiakirjoista, arkiston hoidosta ja säilytyksestä, asiakirjojen käytöstä, arkistonmuodostajasta ja asiakirjojen hävittämisestä. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 0295 160 370)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Bukarestin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ulla Väistön edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015 ja Rooman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Petri Tuomi-Nikulan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351 734)

Ulkoasiainneuvos Päivi Pohjanheimo Bukarestissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien sekä ulkoasiainneuvos Janne Taalas Roomassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351 734)

Palaa sivun alkuun