Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 21.8.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.8.2014 10.51
Tiedote 324/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 21.8.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 97/2014 vp) eduskunnalle laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettuun lakiin lisättäisiin yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirtoa koskevat säännökset. Lisäksi lain kuulemista ja muutoksenhakua koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (UM hallitusneuvos Ulla Mohell 0295 150 576)

Hallituksen esitys (HE 98/2014 vp) eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia lisäämällä siihen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja eräiden alkoholituotteiden nimisuojaa koskevat säännökset. Kyse on tuotteen maantieteelliseen alkuperään, ominaisuuksiin tai valmistusmenetelmiin liittyvälle nimelle myönnettävästä suojasta. Sääntelyä yhdenmukaistettaisiin siten, että täytäntöönpano perustuisi jatkossa kaikilta osin elintarvikelakiin. Tuotteiden rekisteröintihakemusten käsittely siirrettäisiin maa- ja metsätalousministeriöltä Maaseutuvirastolle. Lisäksi otettaisiin käyttöön EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämä nimisuojatuotteiden valmistajia koskeva ilmoitusmenettely. Laki on tarkoitettu tulemaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Hallituksen esitys (HE 99/2014 vp) eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ilmoitusmenettelyjä koskeviin säännöksiin, jotka liittyvät aluksessa havaittaviin merkittäviin puutteisiin laivaväen asumis- ja työskentelyolosuhteissa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain tiettyjä määritelmiä. Lisäksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, joiden mukaan myös luokituslaitokset voisivat antaa aluksen todistus- ja turvallisuuskirjoja. Lisäksi lait ehdotetaan muutettavaksi niiden valitusmenettelyä koskevien säännösten osalta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan marraskuussa 2014. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 0295 342 491)

Hallituksen esitys (HE 100/2014 vp) eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta. Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Ahvenanmaan maakunnan kunnat voisivat saada lain 6 luvun mukaisia korvauksia kansainvälistä suojelua saaneiden ja eräiden muiden henkilöiden kuntaan osoittamisesta siltä osin kuin valtakunnan ja maakunnan lainsäädännön kesken asiassa ei ole päällekkäisyyttä. (TEM ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 0295 047 122)

Hallituksen esitys (HE 101/2014 vp) eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a luku, joka sisältäisi säännökset pohjavesialueiden rajauksesta, luokituksesta ja suojelusuunnitelmasta sekä niiden valmistelussa noudatettavasta menettelystä. Esityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rajaisi ja luokittelisi pohjavesialueet. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisesta päättäisi ja vastaisi asianomainen kunta. Ehdotettavat menettelyt perustuvat nykyisiin hallinnollisiin käytäntöihin. (YM neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson 0400 148 557)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.8.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian (IACA) tarkoituksena on edistää korruption tehokasta estämistä ja torjuntaa. Akatemia tarjoaa korruptionvastaista ammatillista ja muuta koulutusta tutkimalla kaikkia korruptioon liittyviä näkökohtia ja helpottamalla niiden tutkimusta, tarjoamalla muita korruption torjunnassa kyseeseen tulevia teknisen avun muotoja ja edistämällä kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista korruption torjunnassa. Suomesta tulee järjestön 56. jäsen. Sopimus, laki (1055/2013) ja asetus tulevat voimaan 26.8.2014. (OM neuvotteleva virkamies Tiina Kangas-Alku 0295 150 203)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi. Avustuksesta säädettiin aiemmin valtioneuvoston asetuksella maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008) ja valtioneuvoston asetuksella elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008). Näistä ensimmäisen voimassaolo päättyi 31.12.2013 ja jälkimmäisen 30.6.2014. Tarkoitus on teknisesti yhdistää näiden asetusten sisältö, koska asetusten on todettu olevan sisällöltään samankaltaisia. Lisäksi määräraha on nykyisin yhdellä valtion talousarvion momentilla 30.20.47 (Kansallinen ruokaketjun kehittäminen), minkä johdosta on tarkoituksenmukaista säätää yhdestä kokonaisuudesta. Kyseessä on koko jäsenyysajan voimassa ja käytössä ollut avustusmuoto. Asetuksen keskeisenä tarkoituksena on määrittää kansallisella tasolla yhteisön valtiontukilainsäädännön asettamat vaatimukset avustuksen käytölle. Tässä yhteisön valtiontukilainsäädännöllä tarkoitetaan komission asetusta (EU) N:o 702/2014 tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti. Avustusjärjestelmä toimii käytännössä siten, että yritykset ja yhteisöt toteuttavat saamallaan avustuksella muita kohderyhmiä, kuten kuluttajia tai viljelijöitä hyödyttäviä hankkeita. Asetuksessa säädetään avustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käyttämisestä. Asetuksen sisältö vastaa edellä mainittujen valtioneuvoston asetusten sisältöä sillä poikkeuksella, että avustusprosentti on yhtenäistetty 80 prosenttiin ja Maaseutuvirasto vastaa avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Aiemmin Maaseutuvirasto on jo vastannut momentin 30.20.46 (Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen) avustusjärjestelmästä. Asetus tulee voimaan 26.8.2014. (MMM neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen 0295 162 409)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä. Sopimus, laki (514/2014) ja asetus tulevat voimaan 30.8.2014. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 21.8.2014 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä lääketieteen tohtori, silmätautien erikoislääkäri Nina Maria Lindbohm vakuutusoikeuden sivutoimiseksi lääkärivarajäseneksi 25.8.2014 lukien vakuutusoikeuden 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Päätös siirtää eräistä valtion virastoista ja niiden alaisista yksiköistä tehtäviä ja toimintoja valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta siirretään tehtävät, joita Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä vireillä olevat asiat sekä siirrettävissä tehtävissä olevat henkilöt siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Siirrot toteutetaan 1.9.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295 530 199)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö korottamaan 200 000 000 eurolla valtion kokonaan omistaman Finavia Oyj:n omaa pääomaa. Valtion vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa on varattu määräraha pääomasijoitukseen Finavian oman pääoman vahvistamiseksi. Valtion omistaman Finavian on tarkoitus käynnistää Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamishanke, joka tukee Suomen kilpailukykyä. Hankkeen rahoituksen järjestäminen edellyttää Finavian oman pääoman korottamista. Lisäksi tarkoitus on toteuttaa ylläpito- ja korjausinvestointeja Helsinki-Vantaalla. (LVM liikenneneuvos Juhani Damski 0295 342 500)

Päätös asettaa Matkailun edistämiskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.9.-31.12.2014. Kokoonpano: puheenjohtaja: teollisuusneuvos Heikki Vesa työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Timo Lappi Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry; jäsenet: johtaja Jarkko Konttinen Finnair Oyj, professori Raija Komppula Itä-Suomen yliopisto, johtaja Merja Hart TTE- The Travel Experience Oy, lähetystöneuvos Nicola Lindertz ulkoasiainministeriö ja toimitusjohtaja Antti Isokangas Sulava Oy. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 0295 064 111)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Pekka Grönlund valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Päätös merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2014-2020; Suomen merenhoitosuunnitelman toinen osa. Päätöksellä pannaan täytäntöön vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja merenhoidon järjestämisestä annetun asetuksen edellyttämä Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma. Mainitut laki ja asetus panevat Suomessa täytäntöön yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2008/56/EY, meristrategiadirektiivi). Ohjelma tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida meriympäristön vallitsevaa tilaa ja meriympäristöön kohdistuvia ihmisperäisiä paineita. Seurantaohjelma kokoaa yhteen jo olemassa olevia seurantoja, mutta päätöksen nojalla otetaan seurannan kohteeksi myös eräitä uusia asioita. Päätöksessä tarkennetaan viranomaisten vastuita seurannan järjestämisessä. (YM neuvotteleva virkamies Maria Laamanen 0400 285 410)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.8.2014 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Juha Sepponen puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2014-31.10.2017. (PLM erityisasiantuntija Ulla Kaleva 0295 140 437)

Oikeustieteen tohtori Eriika Melkas maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2014-31.10.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta, laki esitutkintalain muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 58/2013 vp). Esitutkintalakiin ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin otetaan niin kutsuttua syyteneuvottelua koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamista ja toimeenpanoa edellä todettujen periaatteellisten ongelmien ja järjestelmän uutuuden vuoksi ja antaa lakivaliokunnalle selvityksen lainsäädännön toimivuudesta vuoden 2017 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2014 vp). Valtionosuusjärjestelmästä poistetaan erilliset yleisen osan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen määräytymisperusteet. Määräytymisperusteiden lukumäärää vähennetään noin 50:stä noin kolmannekseen sekä poistetaan päällekkäisyyksiä ja porrastuksia, joista on aiheutunut ongelmia kuntien yhdistämiselle. Valtionosuuden laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuden paino valtionosuusperusteena kasvaa ja ikärakenteen paino pienenee. Uuden sairastavuuskertoimen osatekijöitä ovat terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuolto. Terveydenhuollossa kustannustekijöinä otetaan huomioon keskeiset erityiskorvattavat sairaudet, joille määritetään niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perusteella erilliset painokertoimet. Lisäksi terveydenhuollon kustannustekijänä käytetään alle 55-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten painokerrointa. Vanhustenhuollon kustannustekijöinä otetaan huomioon ikäryhmälle tyypilliset erityiskorvattavat sairaudet, joille määritetään niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perusteella erilliset painokertoimet. Sosiaalihuollon kustannustekijänä otetaan huomioon pelkästään alle 55-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten painokerroin. Muita laskennallisia perusteita ovat työttömyys-, vieraskielisyys-, asukastiheys- ja koulutustaustakertoimet sekä kaksikielisyys ja saaristoisuus. Lisäksi säädetään erillisiä lisäosia syrjäisyydelle, työpaikkaomavaraisuudelle ja saamelaisten kotiseutualueen kunnille. Laista johtuville kuntakohtaisille valtionosuusmuutoksille säädetään viiden vuoden siirtymäaika ja kotikuntakorvauksille erillinen siirtymäjärjestely. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta ja laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp). Vesihuoltolain keskeisiä muutoksia ovat säännökset häiriötilanteisiin varautumisesta, vesihuollon eriyttämisestä kirjanpidossa, vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksesta ja vesihuollon tietojärjestelmästä. Kiinteistön liittämisvelvollisuutta laitoksen verkostoon lievennetään taajamien ulkopuolella. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään hulevesien kokonaishallinnasta. Kunnan tulee suunnitella hulevesien hallinta ja järjestää se asemakaava-alueilla. Se voi periä hallinnasta maksuja. Hulevesien viemäröinnistä säädetään vesihuoltolaissa. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2014 vp). Valtion vientitakuista annettua lakia muutetaan siten, että valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj voi myöntää takuita sellaisille kotimaahan suuntautuville investoinneille, joiden tarkoituksena on edistää vientiä. Laki tulee voimaan 1.9.2014. (TEM hallitusneuvos Matti Hietanen 0295 060 100)

Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä, laki sähkömarkkinalain 14 ja 17 §:n muuttamisesta, laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta, laki vesilain 11 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 75/2014 vp). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tarkoittama kansallinen toimivaltaiseksi viranomaiseksi nimetään Energiavirasto ja saatetaan voimaan asetuksen mukaisten lupamenettelyjen edellyttämät lainsäädännön muutokset. Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelyyn sovelletaan asetuksen mukaista yhteistyöhön perustuvaa mallia. Lait tulevat voimaan 1.9.2014. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta (HE 80/2014 vp). Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeen määräytymistä koskevia säännöksiä muutetaan. Muutoksella yksinkertaistetaan eläkelaskentaa. Eläkkeiden taso säilyy entisellään. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitusneuvos Erik Strömberg 0295 163 190)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 63/2014 vp). Laeissa säädetään tapaturmavakuuslain 57 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n mukaiseen työajan vakuutukseen perustuvan ansionmenetyskorvauksen yhteensovittamisesta sairauspäivärahan kanssa. Muut muutokset koskevat vanhemman oikeutta erityishoitorahaan lapsen kouluopetukseen tai päivähoitoon palaamisen ajalta vaikeaa sairauden hoidon ollessa yhä kesken, vanhempainpäivärahajakson vähimmäispituutta, isän oikeutta vanhempainrahaan hänen työskennellessään vanhempainrahakauden aikana, vanhempainrahaoikeutta huostaanottotilanteissa ja vanhempainpäivärahan määräytymisen perustetta tilanteessa, jolloin päivärahan suuruus voi määräytyä useamman vaihtoehtoisen perusteen mukaan. Lisäksi säädetään, että päätoiminen opiskelija voi sairauspäivärahakauden aikana opiskella vähäisessä määrässä sekä että vakuutettu voi eräin edellytyksin esittää päivärahan perusteena käytettäväksi työtulon, joka on ansaittu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa, jossa sovelletaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Lakeihin sisältyy joukko vanhentuneita viittaussäännöksiä, muuttuneita viranomaisten nimiä ja eräässä tapauksessa myös vanhentunut etuuden nimi sekä käsitteitä, jotka tarkistetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istuntokaudelle ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, kehitysministeri Pekka Haavisto, ympäristöministeri Ville Niinistö, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniä ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ja osastopäällikkö Kirsti Kauppi ulkoasiainministeriöstä sekä erityisavustaja Tarja Kantola ja erityisavustaja Johanna Sumuvuori ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Katri Viinikka 0295 351 244)

Suurlähettiläs Kirsti Westphalenin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Saara Alhopuron valtuuttaminen allekirjoittamaan kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksessa sovitaan Suomen ja Laosin tehtävistä ja vastuista hankkeen toteuttamisessa sekä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen ja sen henkilöstön asemasta Laosissa. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimusneuvottelut on käyty ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston ja Laosin sisäministeriön välillä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Helsingissä. Sopimus tulee sen XV artiklan mukaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Valtuuskunnan asettaminen Walesissa järjestettävään Naton huippukokoukseen 4.-5.9.2014 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja puolustusministeri Carl Haglund sekä jäseninä puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg, kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg Suomen erityisedustustosta Natossa, suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi Suomen suurlähetystöstä Lontoosta, kansliapäällikkö Arto Räty puolustusministeriöstä, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä, tasavallan presidentin 1. adjutantti Kaarle Wikström, osastopäällikkö Kirsti Kauppi ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Mikko Hautala tasavallan presidentin kansliasta, lehdistöpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, kabinettipäällikkö Tarja Kangaskorte ulkoasiainministeriöstä, yksikön päällikkö Mikko Kinnunen ulkoasiainministeriöstä, yksikön johtaja Helena Partanen puolustusministeriöstä, puolustusvoimain komentajan adjutantti Teemu Nurmela ja puolustusministerin adjutantti Sami Jaakkola. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. (UM lähetystöneuvos Laura Kamras 0295 351 192)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2012 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Vesa Vasara 0295 351 723)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ateenan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2014 lukien määrätyn, suurlähettiläs Pauli Mäkelän sivuakkreditointi Albaniaan ja Bernin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2014 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jari Luodon sivuakkreditointi Liechtensteiniin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeudenneuvos Risto Heikki Jalanko Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.9.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Jarmo Paavo Kalevi Kilpelä Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2014 lukien, käräjätuomari Kimmo Tapio Vanne Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien, käräjätuomari Senja Kyllikki Vasama Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, käräjätuomari Pekka Tapani Sippo Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, käräjätuomari Tiina Helinä Veranen Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Ilkka Juha Kalevi Lahtinen Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2014 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Hallinto-oikeustuomari Marja-Liisa Tuominen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Eija Anneli Mäkelä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, hallinto-oikeustuomari Hannu Juhani Raahensalo Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Johanna Maria Virmavirta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tom Erik Almenoksa Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Kari Juhani Hartzell Turun hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2014 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Juha Eino Pyykönen kenraalin virkaan 1.9.2014-31.12.2015 ja hänen määrääminen erityistehtävään Pääesikuntaan 1.9.2014 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 140 431)

hallitus
 
Sivun alkuun