Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 25.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.9.2014 11.08
Tiedote 403/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 25.9.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 166/2014 vp) eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan nykyinen säätiölaki. Lisäksi ehdotetaan uudesta laista johtuvien muutosten vuoksi muutoksia useisiin muihin lakeihin. Lain tarkoituksena on saattaa säätiöiden säätiölainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyaikaisen säätiötoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Lailla selvennetään säätiön tarkoitusta, toimintaa, hallintoa ja valvontaa koskevaa sääntelyä ja lisätään läpinäkyvyyttä, mikä parantaa säätiölaitoksen tunnettuisuutta ja edistää pelinsääntöjen noudattamista. Muutokset helpottavat säätiömuodon käyttöä heikentämättä säätiön sidosryhmien asemaa. Säätiövalvonta säilyy Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä. Valvontaa tehostetaan muun muassa poistamalla viranomaisten välisen tiedonvaihdon esteitä. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 0295 150 220)

Hallituksen esitys (HE 167/2014 vp) eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saamelaiskäräjistä annettua lakia ja rikoslakia. Saamelaiskäräjälain tarkistamisen tavoitteena on parantaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Säännöstä viranomaisten velvollisuudesta ja saamelaiskäräjien tehtävästä neuvotella saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin vaikuttavista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä tarkistettaisiin. Saamelaiskäräjien vaalijärjestelmää kehitettäisiin. Saamelaisen määritelmä tarkistettaisiin niin, että siinä huomioitaisiin nykyistä paremmin saamelaisen kulttuurin moninaisuus. Vanhentuneeksi käynyttä sääntelyä nykyaikaistettaisiin. Saamelaiskäräjät lisättäisiin rikoslain virkarikoksia koskevaan sääntelyyn. (OM neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen 0295 150 278)

Hallituksen esitys (HE 168/2014 vp) eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia. Poliisilla olisi oikeus saada tietoja yhteisöiltä ja yhtymiltä matkustajaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevista rekistereistä terrorismin ja rikollisuuden torjuntaa varten. Tietojen toimittamisvelvollisuutta voitaisiin tehostaa asettamalla uhkasakko. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 0295 488 556)

Hallituksen esitys (HE 169/2014 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksen tavoitteena on selkeyttää ulkomaalaisvalvonnan periaatteita ja täsmentää ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset sisämaassa tapahtuvasta ulkomaalaislain säännösten noudattamisen valvonnasta eli ulkomaalaisvalvonnasta ja ulkomaalaisvalvonnan toteuttamiseksi tarvittavista erityisistä toimivaltuuksista sekä niiden käyttöön liittyvistä menettelyistä. Lakiin lisättäisiin säännökset poliisin ja Rajavartiolaitoksen tarkastusoikeudesta. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)

Hallituksen esitys (HE 170/2014 vp) eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia. Esityksellä edistetään kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa peruneen tai kielteisen päätöksen oleskelulupahakemukseensa saaneen ulkomaalaisen vapaaehtoista paluuta vakiinnuttamalla lainsäädäntöön vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vapaaehtoisen paluun mahdollisuus otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi, jos vapaaehtoinen paluu on tosiasiassa mahdollinen. Valtioneuvoston lausuma; Sisäministeriö seuraa tarkasti esityksen vaikutuksia laittomasti maassa oleskelevien määrään. Valtioneuvosto ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin tai muihin toimiin tilanteen korjaamiseksi, mikäli laittomasti maassa oleskelevien määrä esityksen toteutumisen myötä merkittävästi kasvaa. Huomiota on erityisesti kiinnitettävä siihen, millaisia vaikutuksia esityksellä on laittomasti maassa oleskelevien riskiin tulla hyväksikäytetyksi esimerkiksi ihmiskaupassa tai harmaassa taloudessa taikka joutua elättämään itsensä kerjäämällä tai rikollisuudella. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)

Hallituksen esitys (HE 171/2014 vp) eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettua lakia. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleen laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista. Uudelleen laaditun direktiivin tavoitteena on varmistaa entistä yhdenmukaisemmat vastaanotto-olosuhteet jäsenvaltioissa. Voimassa olevat kansalliset säännökset vastaavat pääosin muutettua direktiiviä, mutta lakia ehdotetaan kuitenkin täydennettäväksi haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden arvioinnin, kansainvälistä suojelua hakevan majoituksen ja ilman huoltajaa olevan lapsen edustajan osalta vastaamaan paremmin direktiivin muutettuja säännöksiä. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)

Hallituksen esitys (HE 172/2014 vp) eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia. Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavan siten, että siinä kiellettäisiin ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto ja täsmennettäisiin muutoin lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä. Säilöön ottamisen edellytyksiä, tietojen antamista säilöön otetulle ja säilöön otetun sijoittamista ehdotetaan täsmennettävän vastaanottodirektiivin täytäntöönpanon johdosta. Lisäksi ilmoittautumisvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle. Lakiin lisättäisiin mahdollisuus järjestää säilöön ottamista koskeva oikeudenkäynti videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa hyödyntäen. Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, joilla toisaalta pyritään parantamaan vastaanottodirektiivin edellyttämin tavoin haavoittuvassa asemassa olevien säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oloja, ja toisaalta parantamaan kansallisista tarpeista johtuen säilöönottoyksikön sekä sen asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvoston tavoitteena on poistaa esityksessä asetettava 15 vuoden ikäraja ja laajentaa säilöönottokielto koskemaan myös kaikkia maasta poistettavia yksintulleita alaikäisiä. Sisäministeriö tekee kansainväliseen vertailuun perustuvan selvityksen vaihtoehdoista ulkomaalaisten säilöönotolle. Selvityksessä kiinnitetään erityistä huomioita vaihtoehtoihin, joita sovelletaan yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönoton kieltäneissä valtioissa. Selvityksen tavoitteena on kuvata muissa EU-maissa toimiviksi osoittautunut mutta Suomen järjestelmästä puuttuvat vaihtoehdot säilöönotolle. Selvitys sisältäisi arviot vaihtoehtojen soveltuvuudesta maahamme ja ehdotukset niiden toteuttamisesta. Selvitys tulee saada valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että täydentävä hallituksen esitys annetaan vielä tämän vaalikauden aikana. (SM neuvotteleva virkamies Harri Sivula 0295 488 623)

Hallituksen esitys (HE 173/2014 vp) eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta. Verotusmenettelystä annettua lakia muutettaisiin lisäämällä siihen uusi pykälä, jonka mukaan Verohallinto olisi toimivaltainen viranomainen Suomen ja vieraan valtion välillä tehdyssä verotusta koskevassa sopimuksessa silloin, kun toimivalta sopimuksen mukaan voidaan siirtää valtiovarainministeriöltä. Asian ollessa periaatteellisesti tärkeä, valtiovarainministeriö voisi kuitenkin ratkaista asian. Toimivaltainen viranomainen ratkaisee muun muassa sopimuksessa tarkoitettua tietojenvaihtoa, muuta virka-apua sekä keskinäistä sopimusmenettelyä koskevat asiat. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Hallituksen esitys (HE 174/2014 vp) eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rikostorjunnasta Tullissa. Lakiin siirrettäisiin nykyisin tullilaissa olevat rikostorjuntaa koskevat säännökset. Säännökset ja Tullin toimivaltuudet tarkennettaisiin vastaamaan esitutkintalaissa, pakkokeinolaissa ja poliisilaissa säädettyä. Ehdotetulla lailla varmistettaisiin jatkossakin Tullin ja poliisin toimivaltuuksien symmetrisyys, ja samalla vältettäisiin päällekkäisten toimintojen rakentaminen. Tullilakia sovellettaisiin edelleen rikostorjunnan osalta, jollei ehdotetussa laissa toisin säädetä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta sekä muutettaviksi tullilakia, poliisilakia, rajavartiolakia, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annettua lakia, pakkokeinolakia, esitutkintalakia, ulkomaalaislakia, valtion virkamieslakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia, rikoslakia, oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annettua lakia, valmisteverotuslakia, haastemieslakia ja ulosottokaaresta annettua lakia. Muutokset ovat pääosin teknisiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Hallituksen esitys (HE 175/2014 vp) eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi, talletussuojadirektiivin muutosdirektiivi ja EU:n kriisinratkaisuasetus. Lisäksi esityksessä ehdotetaan hyväksyttävän vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehty sopimus ja säädettävän sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettävän uudesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisulainsäädännöstä sekä perustettavan uusi kriisinratkaisuviranomainen, Rahoitusvakausvirasto sekä sen hallinnoima uusi valtion talousarvion ulkopuolinen kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojarahastosta muodostuva rahasto, rahoitusvakausrahasto. Finanssivalvonnalle ehdotetaan säädettävän uusia ennakollisia toimivaltuuksia, joilla se voisi puuttua laitosten toiminnassa havaittuihin puutteisiin siten, että laitoksen ajautuminen vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin voitaisiin paremmin ennakoida. Finanssivalvonta hyväksyisi laitosten elvytyssuunnitelmat ja rahoitustukisopimukset ja voisi asettaa laitoksen erityishallintoon. Pankkiverolaki ja valtion vakuusrahastosta annettu laki kumottaisiin. Nykyisen toimialan hallinnoiman talletussuojarahaston toiminta talletussuojadirektiivissä tarkoitettuna talletussuojarahastona lakkaisi ja sitä koskevat säännökset kumottaisiin pääosin. Talletussuojaan liittyvät tehtävät säädettäisiin Rahoitusvakausvirastolle ja sen hallinnoimalle talletussuojamaksuin kartutettavalle talletussuojarahastolle. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. (VM neuvotteleva virkamies Armi Taipale 0295 530 399)

Hallituksen esitys (HE 176/2014 vp) eduskunnalle tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta. Esitys liittyy luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevaan hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan säädettäväksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta sekä eräitä muutoksia talletussuojarahastoa koskevaan säätelyyn. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että rahoitusvakausviranomaisesta annettavassa laissa tarkoitettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitusvakausrahasto, joka muodostuu kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojarahastosta, säädettäisiin verovapaaksi tuloverotuksessa. Koska samanaikaisesti luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevan lainsäädännön voimaantulon kanssa kumottaisiin laki valtion vakuusrahastosta, valtion vakuusrahasto ehdotetaan poistettavaksi tuloverosta vapaiden yhteisöjen luettelosta. Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kriisinratkaisurahastoon Euroopan unionin kriisinratkaisuasetuksen nojalla suoritettavat EU:n vakausmaksut sekä kansalliset vakausmaksut olisivat vähennyskelpoisia luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen verotuksessa. Myös rahoitusvakausviranomaisesta annettavan lain mukaiselle talletussuojarahastolle talletuspankkien suorittamat talletussuojamaksut ja talletussuojajärjestelmän liittymismaksut ehdotetaan säädettäviksi vähennyskelpoisiksi. Jo tällä hetkellä luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaiset lakisääteiset suoritukset talletussuojarahastolle ovat vähennyskelpoisia talletuspankin verotuksessa. Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (VM erityisasiantuntija Tarja Järvinen 0295 530 089)

Hallituksen esitys (HE 177/2014 vp) eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta sekä laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Laissa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista säädettäisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesta ympäristökorvauksesta, luonnonhaittakorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta, eläinten hyvinvointikorvauksesta, korvauksesta maatilojen neuvontaan, sekä ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Euroopan unionin maatalouspolitiikan ohjelmakaudella 2014-2020. Lailla korvattaisiin nykyinen laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista. Lakiin maatalouden tukien toimeenpanosta ja lakiin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista tehtäisiin tarpeelliset viranomaisten toimivaltaa ja lakiviittauksia koskevat muutokset. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (MMM hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.9.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset rajavartiolaitoksessa tutkinnanjohtajaksi määrättävältä vaadittavasta koulutuksesta. Lisäksi säädetään henkilöntarkastuksesta laadittavan pöytäkirjan sisällöstä. Asetuksesta myös kumotaan lain tasolle siirrettyä sääntelyä. Asetus tulee voimaan 1.10.2014. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:stä poistetaan maininta maanomistajan suostumuksesta rajavyöhykkeen takarajan merkintään, sillä rajavartiolain 49 §:n muutoksen mukaan maa- tai vesialueen omistaja tai haltija on velvollinen sallimaan rajavyöhykkeen takarajan merkitsemisen maa- tai vesialueelle. Asetus tulee voimaan 1.10.2014. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2014. Lihan kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikan sijainnista riippuen 39,41-157,84 euroa tonnilta, mikä on sama kuin vuodelta 2013 maksettu tukitaso. Maidon kuljetusavustusta maksetaan 2,09-43,75 euroa litraa kohden riippuen siitä, millä alueella maito on tuotettu. Yksikkötuki on keskimäärin noin 2,6 prosenttia alempi kuin vuodelta 2012 maksettu yksikkötuki kasvaneen maidon tuotantomäärän vuoksi. Kuljetusavustusta maksetaan meijereiden tuottajilta vuoden 2013 aikana noutaman maitomäärän perusteella. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea maksetaan enintään 13 euroa käyntikertaa kohti mikä on yhden euron korkeampi kuin vuodelta 2013 maksettu tuki. Käyntikertojen määrän arvioidaan olevan alempi kuin edellisenä vuonna, mikä mahdollistaa tuen korottamisen. Näillä tukitasoilla lihan ja maidon kuljetusavustusta maksetaan 2,27 miljoonaa euroa ja eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea 280 000 euroa. Asetus tulee voimaan 1.10.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset ja asetus tulevat voimaan 1.10.2014. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 25.9.2014 seuraavat päätökset:

Päätös antaa suostumus puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myyntiin Millog Oy:lle. (PLM vanhempi hallitussihteeri Iikka Marttila 0295 140 413)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää riippumattomalla tavalla, millä tavoin tarkastusvaliokunnan mietinnössä esitetyt kannanotot havaittujen epäkohtien korjaamiseksi voidaan toteuttaa valtion kokonaisetua korostavalla tavalla, ja tekee tarvittavat muutosehdotukset. Erityisen tärkeänä on pidettävä muutoksia koskien vuokrasopimusten ehtoja ja pituutta sekä mietinnössä vaadittuja indeksikorotusten ja voitontuloutuksen muutoksia. (VM budjettineuvos Tomi Hytönen 0295 530 279)

Päätös asettaa strategisen tutkimuksen neuvosto toimikaudeksi 26.9.2014-31.12.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: tutkimusjohtaja Per Mickwitz Suomen ympäristökeskus; jäsenet: professor of practice Anne Brunila Svenska handelshögskolan, johtaja Jaakko Kiander Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, professor of practice Sixten Korkman Aalto-yliopisto, akatemiaprofessori Markku Kulmala Helsingin yliopisto, professori Juho Saari Itä-Suomen yliopisto, professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopisto, johtaja Leena Sarvaranta VTT ja professori Irma Thesleff Helsingin yliopisto. (OKM opetusneuvos Erja Heikkinen 0295 330 101)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Tanja Müller valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Päätös hyväksyä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteisiin A ja B ehdotetut muutokset. Suomi on liittynyt vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin kansainväliseen sopimukseen. ADR-sopimuksen liitteiden A ja B määräyksiin tulee muutoksia noin kahden vuoden välein. Muutoksilla pyritään parantamaan kuljetusturvallisuutta ja huomioidaan tieteen ja tekniikan kehitys. Muutoksilla lähennetään myös eri kuljetusmuotoja koskevia määräyksiä. Parhaillaan on käynnissä kansainvälinen hyväksymisprosessi. Pääosa vuoden 2015 muutoksista on teknisiä tai teknisluonteisia. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Päätös hyväksyä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) ehdotetut muutokset. Suomi on liittynyt vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaan kansainväliseen sopimukseen. COTIF-sopimuksen liitteen C RID-määräyksiin tulee muutoksia noin kahden vuoden välein. Muutoksilla pyritään parantamaan kuljetusturvallisuutta ja huomioidaan tieteen ja tekniikan kehitys. Muutoksilla lähennetään myös eri kuljetusmuotoja koskevia määräyksiä. Parhaillaan on käynnissä kansainvälinen hyväksymisprosessi. Pääosa vuoden 2015 muutoksista on teknisiä tai teknisluonteisia. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Periaatepäätös siitä, että uuden määräajan asettaminen ydinenergialain 18 §:n mukaisen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta 6.5.2010 jää voimaan. (TEM neuvotteleva virkamies Pia Nordberg 0295 048 274)

Päätös asettaa merimiesasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2014-30.9.2017. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Tarja Kröger työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: vt. lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: lääkintöneuvos Kristiina Mukala (hallitusneuvos Liisa Katajamäki) sosiaali- ja terveysministeriö, yli-insinööri Harri Halme (hallitussihteeri Tuula Andersin) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Sanna Ruuskanen liikenne- ja viestintäministeriö (erityisasiantuntija Jukka Tuomaala Trafi), varatoimitusjohtaja Hans Ahlström (toimitusjohtaja Olof Widén) Suomen Varustamot ry, asiantuntija Kimo Kostiainen (asiantuntija Bernt Bergman) Suomen Varustamot ry, nuorempi asiantuntija Laura Raikunen (nuorempi asiantuntija Cristina Palmén) Suomen Varustamot ry, varatoiminnanjohtaja Petri Suominen (toiminnanjohtaja Risto Blomquist) Suomen Laivanpäällystöliitto ry, asiamies Sami Uolamo (asiamies Joachim Alatalo) Suomen Konepäällystöliitto ry ja puheenjohtaja Simo Zitting (lakimies Sannaleena Kallio) Suomen Merimies-Unioni SM-U ry. (TEM vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen 0295 048 952)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 25.9.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi). Direktiiviehdotuksessa ja sen liitteenä olevassa sopimuksessa vahvistetaan yksilöidyt vaatimukset liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden työajan järjestämisestä sisävesiliikenteen alalla. Direktiiviehdotukseen ja sopimukseen sisältyy yksityiskohtaisia määräyksiä työ- ja lepoajoista, sesonkityöstä matkustajaliikenteessä, enimmäistyöajoista ja työaikojen valvonnasta sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelusta. (TEM lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen 0295 048 932)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.9.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Hanna-Mari Pekurille virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.11.2014-30.4.2021. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)

Teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan sijaisen tehtävään 1.10.2014 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)

Valtioneuvosto myönsi Lauri Markus Tenhuselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin virasta 1.10.2014-31.3.2019. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Palaa sivun alkuun