Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.12.2014 14.10
Tiedote 580/2014

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.12.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ohjesäännössä muutetaan oikeusministeriön toimialaa koskevaa 14 §:ää ja sisäministeriön toimialaa koskevaa 15 §:ää yhdenvertaisuuslain voimaantulon johdosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Asetuksessa säädetään syrjäisyysluvun määräytymisperusteesta, verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista, kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittamisesta, kustannustenjaon tarkistusta koskevista neuvotteluista, perushinnoista sekä peruspalvelujen hintaindeksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan osuuskuntien ylijäämän verotusta koskevien lakimuutosten vuoksi, jotka on vahvistettu 30.12.2014. Osuuskunnan jakaman ylijäämän nykyinen 1 500 euron verovapaa osa poistuu. Veronalaisuudesta johtuen saadusta ylijäämästä tulisi toimittaa ennakonpidätys, jotta ennakkoperinnän vastaavuus lopullisen verotuksen kanssa toteutuu. Ennakkoperintäasetukseen lisätään kaavamaiset ennakonpidätysprosentit, joiden perusteella ennakonpidätys tulee toimittaa, jollei verovelvollinen ole hakenut suoritukselle verokorttia. Asetukseen lisätään säännös, jonka mukaan julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamasta ylijäämästä ja sen sijaan maksetusta sijaisylijäämästä ennakonpidätys on 25,5 prosenttia. Lisäksi muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan maksaman alle 5 000 euron ylijäämän ennakonpidätys on 7,5 prosenttia ja tämän ylittävältä ylijäämän määrältä 25,5 prosenttia. Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakaman 150 000 euroa ylittävän osingon määrältä nostetaan 27 prosentista 28 prosenttiin, koska pääomatulojen ylempi verokanta nousee 32 prosentista 33 prosenttiin vuodesta 2015 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta. Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta annettu laki tulee voimaan 1.1.2015. Asetus käsittelee Suomen metsäkeskuksen hallinnollisia asiakokonaisuuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM osastopäällikkö Juha Ojala 0295 162 415)

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä. Asetuksessa täsmennetään maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin ja eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annettavaan lakiin sisältyviä maatilojen neuvontajärjestelmää koskevia säännöksiä. Asetuksessa säädetään pääasiassa neuvonnasta maksettavista korvauksista. Asetuksen säännökset ovat yhdenmukaisia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan otettujen korvausehtojen kanssa. Lisäksi täsmennetään menettelyä peruutettaessa neuvojan hyväksyntää. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 0295 162 252)

Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta. Asetus liittyy 1.1.2015 voimaan tulevaan uuteen lakiin uusjakojen tukemisesta. Asetuksella säädetään uusjakojen tukemisesta annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun esityksen sisällöstä, osasuoritusten eräpäivästä ja uusjakojen tukemisvarojen käytön valvonnasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset ja asetus tulevat voimaan 1.1.2015. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Asetus liittyy työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain toimeenpanoon. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Asetuksella säädetään monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän ja valtakunnallisen ohjausryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä sekä monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön nimeämisestä sekä tehtävistä. Asetus sisältää lisäksi säännökset monialaisen työllistymissuunnitelman hyväksymisestä ja arkistoinnista. Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan alueen kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. Johtoryhmään kuuluvat toimintamallissa mukana olevien tahojen nimeämät edustajat. Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella. Yhteistyösopimuksessa sovitaan muun muassa yhteisistä toimipisteistä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi, monialaiseen yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä ja monialaisen yhteispalveluna tarjottavista palveluista. Johtoryhmä asettaa toimialueensa tavoitteet monialaisen yhteispalvelun valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta ja sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön. Johtavan henkilön tehtävänä on johtoryhmän asettamissa puitteissa vastata muun muassa monialaisen yhteispalvelun organisoinnista sekä monialaisen yhteispalvelun tavoitteiden ja palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seurannasta. Valtakunnallisen ohjausryhmän tehtäviin kuuluu valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen monialaiselle yhteispalvelulle, toimeenpanon ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi sekä toiminnan kehittämisen ohjaus. Ohjausryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Kuntaliitto ry:n nimeämät henkilöt. Ohjausryhmällä on työjaosto. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen 0295 049 048)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen työllisyyspoliittista avustusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että avustukseen liittyvät asetuksessa määritellyt tehtävät siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta työ- ja elinkeinotoimistojen hoidettavaksi kesäkuun 2015 alusta lukien. Työllisyyspoliittiseen avustukseen liittyvien tehtävien siirtäminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta työ- ja elinkeinotoimistoille tiivistää työ- ja elinkeinotoimistojen ja avustuksen saajien välistä yhteistyötä, tehostaa asiakasohjausta ja parantaa avustuksella rahoitettavan toiminnan vaikuttavuutta. Myös avustuksen myöntämisprosessi yksinkertaistuu. Lisäksi asetukseen tehdään muutokset, jotka johtuvat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) palkkatukea koskeviin säännöksiin tehdyistä 1.1.2015 voimaan tulevista muutoksista. Mainituista muutoksista johtuen asetuksesta kumotaan 13 – 15 §:t. Asetukseen tehdään lisäksi tekniset muutokset, jotka johtuvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen perustamisesta. Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa työ- ja elinkeinotoimiston myöntämien tukien ja avustusten maksamista ja takaisinperintää koskevia tehtäviä. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen 0295 049 048)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.12.2014 seuraavat päätökset:

Päätös virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirrosta sisäministeriöstä oikeusministeriöön 1.1.2015 lukien. Siirto liittyy yhdenvertaisuuslain voimaantuloon ja valtioneuvoston ohjesäännön muutokseen. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.12.2014 seuraavat nimitysasiat:

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet yhdenvertaisuusvaltuutetun virkaan 1.1.2015- 14.5.2015. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 0295 150 156)

hallitus
Palaa sivun alkuun