Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 5.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.2.2015 13.53
Tiedote 53/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.2.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 361/2014 vp) eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta Kööpenhaminassa 1.6.2012 tehdyn sopimuksen. Muutoksilla sopimuksen sovellettavaa lakia koskevat määräykset saatetaan vastaamaan Euroopan unionissa sovellettavia sääntöjä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Mainittu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta. Laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät säännökset toimivaltaisista tuomioistuimista ja eurooppalaisen perintötodistuksen antavasta viranomaisesta. Esityksessä ehdotetaan myös asetukseen viittaavan säännöksen lisäämistä perintökaareen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 17.8.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.2.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Uusi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan 1.1.2015. Uuden lainsäädännön johdosta tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun virat ja toimistot sekä uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta siirtyivät itsenäisiksi ja riippumattomiksi viranomaisiksi oikeusministeriön hallinnonalalle. Valtioneuvoston ohjesäännön muutoksella sisäministeriön yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet on siirretty oikeusministeriön toimialaan kuuluviksi 1.1.2015 lukien. Muutos on osa yhdenvertaisuusasioiden käsittelyä koskevaa uudistusta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen henkilöstö on siirtynyt Helsingin yliopiston palvelukseen 1.1.2015 lukien, jolloin laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta on tullut voimaan. Asetuksella saatetaan oikeusministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 11.2.2015. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta. Asetuksella annetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) edellyttämät tarkemmat säännökset. Asetus liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteuttamiseen. Maaseudun yritystuki myönnetään perustamistukena ja investointitukena. Asetus tulee voimaan 10.2.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan voimaansaattamisesta sekä mainitun yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Muutokset, säännöstö, laki (40/2015) ja asetus tulevat voimaan 16.2.2015. (LVM hallitussihteeri Veera Kojo 0295 342 382)

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2008 IS-säännöstön pakottavan osan, ensiksi mainitun yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun tehtyjen muutosten sekä lastiviivayleissopimukseen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset, säännöstö ja asetus tulevat voimaan 16.2.2015. (LVM hallitussihteeri Veera Kojo 0295 342 382)

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IMSBC-säännöstön pakottavaan osaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Alkuperäinen säännöstö, siihen myöhemmin tehdyt muutokset sekä asetus tulevat voimaan 16.2.2015. (LVM hallitussihteeri Veera Kojo 0295 342 382)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään viittaukset kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevaan kansainväliseen säännöstöön (IMSBC-säännöstö). Asetus tulee voimaan 16.2.2015. (LVM hallitussihteeri Veera Kojo 0295 342 382)

Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella. Kansaneläkelaitoksen tietojen ilmoittamisajankohtaan sekä ennakkojen tarkistamisajankohtaan tehdään muutoksia. Lisäksi säädetään, että Kansaneläkelaitos esittää sosiaali- ja terveysministeriölle arvion ennakon määrästä nykyisen kuuden pankkipäivän sijasta kymmenen pankkipäivää ennen takuueläkkeiden maksupäivää. Valtion osuuden ennakkojen tarkistamisen ajankohtaa siirretään kuukaudella eteenpäin nykyisestä. Asetus tulee voimaan 23.2.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella. Kansaneläkelaitoksen tietojen ilmoittamisajankohtaa sekä ennakkojen tarkistamisajankohtaa tehdään muutoksia. Lisäksi säädetään, että Kansaneläkelaitos esittää sosiaali- ja terveysministeriölle arvion ennakon määrästä nykyisen kuuden pankkipäivän sijasta kymmenen pankkipäivää ennen takuueläkkeiden maksupäivää. Valtion osuuden ennakkojen tarkistamisen ajankohtaa siirretään kuukaudella eteenpäin nykyisestä. Asetus tulee voimaan 23.2.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Muutoksia tehdään Kansaneläkelaitoksen tietojen ilmoittamisajankohtaan. Asetuksella säädetään, että Kansaneläkelaitos esittää sosiaali- ja terveysministeriölle arvion ennakon määrästä nykyisen kuuden pankkipäivän sijasta kymmenen pankkipäivää ennen etuuden maksupäivää. Asetus tulee voimaan 23.2.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Nykyisen asetuksen säännöksiä jätteen vaaraominaisuuksista, vaarallisen jätteen merkitsemisestä ja yleisimpien jätteiden sekä vaarallisten jätteiden luettelosta muutetaan uudistetun Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Jätteen siirtoasiakirjan käyttöön liittyvää menettelyä, jätteen keräystä ja jätteen keräystoiminnasta annettavan ilmoituksen tietosisältövaatimuksia koskevia säännöksiä täsmennetään muutetun jätelain perusteella. Alueellisen jätesuunnitelman sisältövaatimuksia kevennetään. Lisäksi tehdään uudesta ympäristönsuojelulaista johtuvia teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 20.2.2015. Asetuksen 3 ja 9 §, 22 §:n 2 momentin 3 kohta, 23 §:n 3 kohta, 24 §:n 2 momentin 1 kohta ja liite 4 sekä liitteen 3 kumoaminen tulevat voimaan vasta 1.6.2015. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Nykyisiin asetuksiin tehdään viittauksia koskevia muutoksia ja muita vähäisiä lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä, jotka johtuvat 1.9.2014 voimaan tulleesta uudesta ympäristönsuojelulaista ja eräistä muista jätealaan liittyvistä säädösmuutoksista. Asetukset tulevat voimaan 20.2.2015. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.2.2015 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Alexander Stubbin, ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan, elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun, työministeri Lauri Ihalaisen, puolustusministeri Carl Haglundin, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon, sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös myöntää hovioikeudenlaamanni Esko Randelinille ero tuomarinvalintalautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.3.2015 lukien. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös maakunnista. Vaalan kunta siirretään Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja samalla voimassaoleva maakuntajakopäätös korvataan kokonaan, jotta päätös vastaa nykyistä kuntajakoa. Päätöksen voimassaoloaikana on toteutettu runsaasti kuntaliitoksia. Päätös tulee voimaan 1.1.2016. (VM finanssineuvos Teemu Eriksson 0295 530 177)
Tiedote

Päätös 1) oikeuttaa puolustusministeriö luovuttamaan 1.3.2015 julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 7 §:n mukaiset tehtävät ja toiminnot valtion kokonaan omistamalle Suomen Erillisverkot Oy:lle sekä 2) oikeuttaa puolustusministeriö ja sisäministeriö valtion puolesta luovuttamaan hallinnon turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalvelun tuottamiseen välittömästi liittyvä irtain omaisuus ja käyttöoikeudet arvoltaan noin 90 miljoonaa euroa Suomen Erillisverkot Oy:lle edelleen luovutettavaksi yhtiön kokonaan omistamalle Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle sekä 3) oikeuttaa valtioneuvoston kanslia luovutettua omaisuutta ja käyttöoikeuksia vastaan merkitsemään valtion puolesta Suomen Erillisverkot Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä 1 miljoonalla eurolla ja sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan enintään 94 miljoonaa euroa sekä 4) oikeuttaa valtiovarainministeriö tekemään Suomen Erillisverkot Oy:öön enintään 5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen sijoitus käytettäväksi Suomen Turvallisuusverkko Oy:n palvelukseen siirtyvän henkilöstön lisäeläkevakuutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen (VM neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen 0295 530 446)

Päätös hyväksyä virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta. Valtiovarainministeriö sekä valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 17.12.2014 sopineet muutoksista virka- ja työehtosopimukseen, joka koskee valtion palveluksessa olevan henkilön kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua. Muutokset vastaavat yksityisen alan ryhmähenkivakuutussopimuksen ehtoihin tehtyjä muutoksia. Muutokset koskevat vain sopimuksen korvaussummia. Sopimuksen asiasisältöön ei tullut muutoksia. (VM työmarkkinalakimies Miia Kannisto 0295 530 297)

Päätös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi Suomen toimintaohjelman 2014-2020 mukaisiin toimenpiteisiin. ELY-keskuksille jaetaan vuoden 2014 I lisätalousarvion momentin 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen) määrärahan mukaisia alueellisia käyttöoikeuksia 1 555 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja 1 605 000 euroa valtion rahoitusosuutena. Lisäksi ELY-keskuksille jaetaan vuoden 2015 talousarvion momentin 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) määrärahan mukaisia alueellisia käyttöoikeuksia 17 889 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja 15 905 000 euroa valtion rahoitusosuutena. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.2.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen maisteri Kati Pärnänen oikeusministeriön viestintäjohtajan virkaan 1.4.2015-31.3.2020. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295 150 258)
Tiedote

 

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 171/2014 vp). Lailla pannaan täytäntöön uudelleen laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista. Uudelleen laaditun direktiivin tavoitteena on varmistaa entistä yhdenmukaisemmat vastaanotto-olosuhteet jäsenvaltioissa. Voimassa olevat kansalliset säännökset vastaavat pääosin muutettua direktiiviä, mutta lakia kuitenkin täydennetään haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden arvioinnin, kansainvälistä suojelua hakevan majoituksen ja ilman huoltajaa olevan lapsen edustajan osalta vastaamaan paremmin direktiivin muutettuja säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.7.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)
Tiedote

Laki todistajansuojeluohjelmasta, laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta (HE 65/2014 vp). Laissa todistajansuojeluohjelmasta säädetään todistajien ja muiden vakavassa hengen ja terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemisesta. Laissa säädetään todistajansuojeluohjelman aloittamisen ja päättymisen edellytyksistä, toimivaltaisista viranomaisista sekä eräistä suojelutoimenpiteistä. Lisäksi muutetaan poliisin hallinnosta annettua lakia, ulkomaalaislakia, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja oikeudenkäymiskaarta. Lait tulevat voimaan 1.3.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän pikaisesti lainvalmistelutoimenpiteisiin todistajansuojeluohjelmaa koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi siten, että suojeltavan asunnon ja sen lähiympäristön valvonnassa teknisen laitteen, menetelmän tai ohjelmiston avulla saatavaa tietoa voidaan käyttää mahdollisimman laajasti myös muihin kuin suojeltavaan kohdistuvien rikosten estämisessä, esitutkinnassa ja koko rikosprosessissa. (SM erityisasiantuntija Elina Immonen 0295 488 593)
Tiedote

Laki ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta (HE 219/2014 vp). Ulkomaalaislakia muutetaan siten, että Suomessa tutkinnon suorittaneelle työnhakua varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennetään kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Lakia tarkennetaan myös työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpanon varmistamiseksi siten, että kolmannen maan kansalaisen, jolle on myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 52 d §:n perusteella, oleskeluluvan voimassaoloa jatketaan siihen asti, kunnes hänelle on maksettu hänelle kuuluvat, perityksi saadut palkkasaatavat. Laki tulee voimaan 1.4.2015. (SM ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)
Tiedote

Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 300/2014 vp). Lakiin lisätään EU:n niin sanotun budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen edellyttämät taloudellisen ennustetoiminnan riippumattomuutta koskevat säännökset. Lain mukaan valtiovarainministeriössä ennustetoiminnasta vastaavan osaston päällikkö ratkaisee itsenäisesti esittelystä asiat, jotka koskevat valtion talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnittelun perustana olevia makrotalouden kehitystä koskevia ennusteita. Laki tulee voimaan 9.2.2015. (VM neuvotteleva virkamies Niko Ijäs 0295 530 170)

Laki ajokorttilain muuttamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 313/2014 vp). Ajokorttien ja eräiden lupien myöntäminen siirretään Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka hoitaa tehtävää käyttäen palvelun tuottajia apuna asiakaspalvelutehtävissä. Myös toimivalta eräissä ajoterveyteen liittyvissä viranomaistehtävissä siirretään virastolle. Lakeihin sisältyy myös menettelyjen kehittämistä sekä liikenneopettajalupaa, ajokokeen vastaanottajaa ja raskaan kaluston kuljettajan ammattipätevyyttä koskevia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Lakien tietyt pykälät tulevat voimaan kuitenkin jo 15.3.2015. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)

Laki merilain 15 luvun muuttamisesta (HE 270/2014 vp). Merilakiin lisätään säännös Liikenteen turvallisuusviraston käyttöön annettavista toimivaltuuksista hallintopakon käyttämiseen, jota se voi käyttää valvoessaan meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen noudattamista. Nämä keinot ovat kielto toimia vastoin asetuksen säännöksiä, määräys muuttaa tai korjata tällainen toiminta sekä mahdollisuus asettaa näiden keinojen tehosteeksi uhkasakko. Säännöstä merimatkustajien oikeuksista annetun asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista, muutetaan siten, että siinä viitataan selkeyden vuoksi myös kuluttajariitalautakuntaan sekä Ahvenanmaan itsehallintolain 5 luvun 30 §:n 10 kohdan mukaiseen erityiseen lautakuntaan, joka hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa kuluttajariitalautakunnalle kuuluvat tehtävät. Laki tulee voimaan 1.3.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Susan Hindström 0295 342 279)

Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta (HE 253/2014 vp). Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeutta selvennetään tilanteissa, joissa yritys on ulkoistanut tietohallintonsa eli tietojen säilyttämisen ja käsittelyn ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ns. pilvipalveluna. Kilpailulakiin lisätään myös momentti, jonka mukaan tarkastusta toimittavalla virkamiehellä on oikeus saada kaikki tarkastuksen toimittamiseksi tarvittavat tiedot tällaiselta tietoja säilyttävältä yritykseltä samalla tavalla kuin tiedot säilytettäväksi siirtäneeltäkin yritykseltä. Laki tulee voimaan 1.3.2015. (TEM hallitusneuvos Elise Pekkala 0295 063 731)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen ja vahvistaisi lain kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 54/2014 vp). Filippiinien tasavallan kanssa tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus on ensimmäinen Filippiinien kanssa tehtävä kahdenvälinen sopimus, jolla korvataan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian maiden järjestön välinen yhteistyösopimus vuodelta 1980. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 314/2014 vp). Venäjän federaation hallituksen kanssa tehty sopimus allekirjoitettiin Pietarissa syyskuussa 2014. Sopimuksella Suomi ja Venäjä sitoutuvat maiden välisen jäänmurtoavustusta koskevan yhteistyön edistämiseen Itämerellä. Sopimuksella annetaan Suomelle ja Venäjälle mahdollisuus pyytää ja saada nopeasti jäänmurtoavustusta sellaisessa tilanteessa, jossa sopimusmaan oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen 0295 342 685)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen ja vahvistaisi lain Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 316/2014 vp). Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen lentoliikennesopimus on sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.  (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Kiinan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain sosiaaliturvasta Kiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 322/2014 vp). Sopimuksessa määrätään työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille sekä työntekijöiden eläke- ja työttömyysvakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.  (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan ja vahvistaisi lain vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain öljyvahinkojen torjuntalain 5 §:n muuttamisesta (HE 205/2014 vp). Vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirja hyväksyttiin Lontoossa 15.3.2000. Pöytäkirja täydentää vuoden 1990 kansainvälistä yleissopimusta öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä laajentamalla merellä tapahtuvan kansainvälisen torjuntayhteistyön koskemaan öljyvahinkojen torjunnan lisäksi myös vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntayhteistyötä.  Laki öljyvahinkojen torjuntalain 5 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.5.2015. Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen pysyvän edustajan Euroopan unionissa, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Teemu Sepposen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välillä tehdyn sopimuksen Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella. (UM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti nimittäisi 1.3.2015 alkaen 31.12.2015 päättyvän toimikauden loppuun saakka työtuomioistuimen virkasuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi neuvottelupäällikkö Jouni Vattulaisen, työsuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi lakiasiainpäällikkö Arto Heleniuksen ja työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi varatuomari, työmarkkinajohtaja Mika Lallon. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Brysselin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Per-Mikael Engbergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.5.2015, Singaporen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ari Heikkisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 28.2.2015 sekä Strasbourgissa Euroopan neuvostossa olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Hyvösen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Satu Mattila-Budich Strasbourgissa Euroopan neuvostossa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mika-Markus Leinosen sivuakkreditointi Venezuelaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.3.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Jorma Tapio Niemitalo Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2015 lukien, käräjätuomari Jaakko Tapio Hirsto Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien, käräjätuomari Mia Susanne Sundström Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien ja käräjätuomari Outi Katriina Holmström Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2015 lukien. Määräaikainen viskaali Juha Petri Tykkyläinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2015 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Janne Juhani Marttila Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2015 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riikka Hannele Mäki Vaasan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Palaa sivun alkuun