Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi johtopäätökset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämiseksi

Sisäministeriö 19.11.2013 15.31
Tiedote

Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän ja lainsäädännön kehittämistä selvittäneen työryhmän selvityksen johtopäätöksiä käsiteltiin tänään sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä. Työryhmä jatkaa työtään johtopäätösten mukaisesti ja tavoitteena on, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkempaa säätelyä koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syyskaudella 2014.

Työryhmän selvitys on osa sisäministeriön hanketta, jonka tavoitteena on ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmä on poikkihallinnollinen ja siinä ovat edustettuina kaikki keskeiset viranomaistahot ja järjestöt.

Työryhmä pitää ensiarvoisen tärkeänä auttamisjärjestelmän kehittämistä siihen suuntaan, että kaikki uhrit saavat yhdenvertaisesti oikean ja tarvitsemansa avun riippumatta siitä, onko heillä Suomessa kotikunta vai ei. Järjestelmän kehittämisen lähtökohtana on ihmisoikeusperustaisuus ja uhrikeskeisyys.

Työryhmä ehdottaa, että ensi vaiheessa ihmiskaupan uhrien auttamista koskevassa sääntelyssä tunnistetut puutteet korjataan täydentämällä ja tarkentamalla kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettua lakia. Kynnys auttamisjärjestelmään pääsemiseksi on vastaisuudessakin matalalla ja uhrien tunnistamista tekevien viranomaisten ja toimijoiden määrä mahdollisimman laaja. Lainsäädäntöön sisällytetään edellytykset auttamisjärjestelmään pääsemiseksi.

Valtio kantaa vastaisuudessakin päävastuun ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Joutsenon turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen yhteydessä toimiva auttamisjärjestelmä vastaa tänä päivänä myös ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Auttamisjärjestelmän asemaa ja tehtäviä kehitetään uhrien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Toisessa vaiheessa käynnistetään ihmiskaupan uhrin tunnistamista ja auttamista koskevan erillislain valmistelu ensi vaiheen muutosten ja toimenpiteiden arvioinnin pohjalta. Lisäksi otetaan huomioon eri hallinnonaloilla käynnissä olevat ihmiskaupan uhrien auttamiseen sekä uhrien asemaan ja oikeuksiin vaikuttavat lainsäädäntö- ja rakenneuudistukset.

Työryhmä pitää tärkeänä monialaisen yhteistyön kehittämistä ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien parantamista ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa.

Työryhmän selvitys ministeriön sivuilla: www.intermin.fi/julkaisu/322013
Lisätietoa hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ihmiskauppalaki

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, 071 878 8658