Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ilmailulainsäädännön muutokset lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriö 10.10.2019 15.20
Tiedote

Ilmailulainsäädäntöä uudistetaan. Muutosten taustalla on Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta ja EU:n lentoturvallisuusvirastoa koskeva niin kutsuttu EASA-asetus (European Union Aviation Safety Agency, EASA).

Ilmailulainsäädäntöä uudistetaan. Muutosten taustalla on Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta ja EU:n lentoturvallisuusvirastoa koskeva niin kutsuttu EASA-asetus (European Union Aviation Safety Agency, EASA).

Jatkossa ilmailun sääntely perustuu aiempaa useammin EASA-asetukseen. Se yhtenäistää turvallisuusvaatimuksia muun muassa miehittämättömien ilma-alusten, eli droonien, käytössä ja lentoasemien maahuolintapalveluissa. 

EASA-asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Se jättää kuitenkin kansallista liikkumavaraa muun muassa kevyttä ilmailua ja miehittämätöntä ilmailua koskevissa kysymyksissä. 

Kansallisessa lainsäädännössä on tarkoitus säätää niistä asioista, jotka asetuksessa jätetään jäsenvaltion harkintaan. Kansallisesti säädettäisiin muun muassa miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaajan ikärajasta.

EU-sääntely asettaa kauko-ohjaajan yleiseksi ikärajaksi 16 vuotta. Suomen lainsäädännössä tätä poikettaisiin niin, että vähimmäisikäraja määräytyisi toimintaan sisältyvien riskien perusteella. Alhaisimman riskin toiminnassa, johon esimerkiksi näköyhteyden päässä tapahtuva harrastelennättäminen kuuluisi, ikäraja olisi 12 vuotta.  Riskien lisääntyessä, esimerkiksi silloin kun lennättäminen tapahtuisi ilman näköyhteyttä, ikäraja olisi 15 vuotta.

Kansallisesti täsmennettäisiin myös miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän velvollisuutta ottaa vakuutus. EU:n lainsäädännön mukaan vakuutus on tällä hetkellä otettava yli 20 kilogramman painoisille drooneille. Kansallisesti säädettäisiin, että vakuutus olisi otettava myös alle 20 kilogramman painoisille miehittämättömille ilma-aluksille kaikessa muussa paitsi alhaisimman riskin lentotoiminnassa.

Lisäksi kansallisesti säädettäisiin siitä, että Liikenne- ja viestintävirasto voi perustaa ilmatilavyöhykkeitä, joissa helpotetaan tai rajoitetaan miehittämättömien ilma-alusten käyttöä.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnosten lausuntoaika päättyy 28.11.2019. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lausuntokierroksen aikana 28.10.2019 järjestetään hankkeen esittelytilaisuus sidosryhmille. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

Elina Immonen, yksikön johtaja, p. 050 303 2686
Sini Lahdenperä, erityisasiantuntija, p. 050 475 9014 

Tiedote 16.04.2019: Yhtenäisemmät säännöt ilmailun turvallisuuteen Euroopassa
Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Valtioneuvoston hanketietopalvelu: EASA-asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset (LVM076:00/2018)
EUR-Lex: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, ICAO