Selvitysmies Saarelta esitys valtioneuvoston tilannekuvatoiminnan kehittämiseksi

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.2.2012 9.22
Tiedote 65/2012

Selvitysmies Rauno Saari katsoo valtioneuvoston ja sen alaisten toimijoiden tilannekuvatoiminnan olevan keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan Valtioneuvoston tilannekeskus (VNTIKE) jatkaa valtioneuvoston kanslian suorassa alaisuudessa ja tiloissa, kuitenkin niin, että valtioneuvoston tilannekuvatoiminnan kehittämisen ohjaus ja koordinaatiovastuu annetaan työnsä aloittavalle uudelle Turvallisuuskomitealle.

Mikäli turvallisuuskomiteaan saadaan Hallbergin komitean suositusten mukaan operatiivisessa vastuussa olevia viranomaisia, kuten poliisi- ja pelastusylijohtajat, komitean kyky tilannekuvatoiminnan ohjaamiseen koko valtioneuvoston piirissä paranee merkittävästi. Tällä menettelyllä olisi mahdollista kytkeä kaikki keskeiset toimijat mukaan valtioneuvoston tilannekuvan kehittämiseen ja korjata samalla eri tilannekuvatoiminnoissa nyt olevia sekavuuksia ja päällekkäisyyksiä. Saari luovutti raporttinsa ”Pääministerille ja valtioneuvoston jäsenille suunnattu tilannekuvatoiminta” valtioneuvoston kanslialle keskiviikkona 29. helmikuuta.

Selvitysmies ehdottaa Valtioneuvoston tilannekeskuksen uudeksi nimeksi FINSITCENiä, kansainvälisen yhteyspisteensä EUSITCENin lailla. Tilannekeskuksen johdossa toimivilta selvitysmies edellyttää vahvaa kykyä tilannekuvan kehittämiseen, nykyisen henkilöstön kouluttautumista tai jo ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointia valtion muilta hallinnonaloilta sekä säännöllisiä, erillisiä tilanneku vaharjoituksia koko valtioneuvoston piirissä.

Selvitysmies katsoo, että valtioneuvoston tilannekuvatoiminnan kehittämiselle tulee määrittää sellainen tavoitetila, että se mahdollistaa oikea-aikaisen poliittisen päätöksenteon niin normaaliolojen häiriötilanteessa kuin vakavissa poikkeusoloissa. Valtiojohdon kokonaisvaltaisen tilannekuvan on pystyttävä lisäksi tukemaan alue- ja paikallishallintoa sekä toimivaltaisia viranomaisia eriasteisissa häiriötilanteissa. Valtioneuvoston tilannekuvan tulee rakentua valtion ylimmän johdon tiedon tarpeista. Nykyisellään VNTIKEn toiminta nojautuu päivittäisiin, julkisiin lähteisiin perustuviin mediakatsauksiin ja teemaraportteihin, joita ei nähdä mielekkäinä ja jotka eivät kata kokonaisvaltaiselle tilannekuvalle asetettavia vaatimuksia.

Jotta tavoitetilan mukainen tilannekuva pystyttäisiin tuottamaan kustannustehokkaasti, tulee varmistaa eri ministeriöiden ja niiden alaisten viranomaisten nykyisten tilannekuvaprosessien ja järjestelmien yhteensopivuus sekä toimintatapojen yhdenmukaisuus. Joltain osin, koskien luottamuksellisen tiedon välittämistä, se saattaa edellyttää myös lainsäädännöllisiä tarkistuksia. Eri tavoin ja termistöin toimivia tilannekeskuksia on nyt 35.

Valtioneuvoston kanslia nimesi syyskuussa 2011 ylijohtaja Rauno Saaren selvittämään, miten pääministerille ja valtioneuvoston muille jäsenille suunnattu tilannekuvatoiminta tulisi järjestää. Työssä tuli ottaa huomioon Hallbergin komitean mietintöön sisältyvät kannanotot tilannekuvatoiminnan kehittämisestä. Komitea teki vuonna 2010 kokonaisvaltaisen selvityksen yhteiskunnan varautumisesta.

Lisätietoja: ylijohtaja Rauno Saari, p. 040 500 1798