VAK-asetuksen muutos parantaa kuljetusten turvallisuutta rautateillä

Liikenne- ja viestintäministeriö 28.2.2019 13.55
Tiedote

Rautateiden vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvää ilmoitusvelvollisuutta täsmennetään. Jatkossa kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden tilapäisestä säilyttämisestä rataverkolla alueelliselle pelastusviranomaiselle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ELY-keskukselle (elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus).

Asetuksessa tarkennetaan myös onnettomuusraportointia ja VAK-erityiskoulutusta koskevaa sääntelyä. Nämä muutokset liittyvät rataverkon haltijoihin.

Muutoksilla ennaltaehkäistään vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tiedonkulun ja ilmoitusvelvollisuuksien selkeyttäminen parantaa onnettomuuksiin varautumista.

Hallitus vahvisti asetusmuutokset 28.2.2019.

Muutoksilla ennaltaehkäistään vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tiedonkulun ja ilmoitusvelvollisuuksien selkeyttäminen parantaa onnettomuuksiin varautumista.

Asian taustalla on Mäntyharjulla 7.4.2018 tapahtunut onnettomuus. Onnettomuuden jälkeen päätettiin, että ilmoitusvelvollisuutta vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä tarkennetaan.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä säädetään niin kutsutussa VAK-laissa (laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 719/1994) ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002). Lisäksi VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antamat määräykset.

Kansallinen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Mitä seuraavaksi?

Asetusmuutokset tulevat voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2019.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Elina Immonen, p. 050 303 2686
neuvotteleva virkamies Mari Suominen, p. 040 562 7779

Tiedote 9.11.2018: Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä lausunnoille
Lausuntopalvelu: Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta (LVM/756/03/2018) (Vastausaika on päättynyt: 7.12.2018)
Valtioneuvoston hankeikkuna: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtionneuvoston asetuksen muuttaminen, ilmoitusvelvollisuus tilapäisestä säilytyksestä (LVM037:00/2018)
TrafiCom.fi: Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä
Finlex: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)
Finlex: Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002)