Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävät ja toimintatavat

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto voi antaa lausuntoja myös muiden säädösluonnosten vaikutusarvioinneista, kuten merkittävistä asetustasoisista säännöksistä tai EU-lainsäädäntöön liittyvistä vaikutusarvioinneista. Neuvoston tehtävänä ei ole tehdä vaikutusarviointeja, vaan se arvioi laadittuja arviointeja ja tekee niitä koskevia kehittämisehdotuksia. Neuvosto antaa vuosittain noin 30–50 lausuntoa.

Lainsäädännön valmistelussa vaikutusten arviointi tuottaa tietoa erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista. Tavoitteena on, että päätöksentekijöille annetaan luotettavaa tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Hyvä vaikutusten arviointi parantaa lainsäädännön laatua.

Toimintatavat

Neuvosto on työssään itsenäinen ja riippumaton. Neuvosto valitsee ne hallituksen esitykset, joista se antaa lausuntonsa. Arviointineuvoston työ perustuu jo annettuun ja täydentyvään lainvalmistelun ja säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohjeistukseen.

Arvioinnit eivät sido ministeriötä. Jos hallituksen esitys on ollut lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltävänä, siitä tehdään merkintä hallituksen esitykseen kohtaan asian valmistelu. Esityksessä on myös mainittava, miten arviointineuvoston lausunto on otettu huomioon. Neuvoston antamat lausunnot ovat julkisia.

Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi, kuinka säädösehdotusten vaikutuksia on arvioitu. Arviointineuvostolla on tarkastelussaan kokonaisvaltainen näkökulma, eli se ottaa huomioon lausunnoissaan taloudelliset vaikutukset, viranomais- ja ympäristövaikutukset sekä muut yhteiskunnalliset vaikutukset. 

Arviointineuvosto voi myös tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun kehittämiseksi sekä säädösten tultua voimaan arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet arvioidusti. Neuvosto antaa vuosittain raportin toiminnastaan.

Yhteistyö hallinnon kanssa

Lainsäädännön arviointineuvosto ja kansliapäällikkökokous käyvät vuoropuhelua lainvalmistelun laadun kehittämisestä. Neuvosto kuulee kansliapäällikkökokousta hallinnon tärkeinä pitämistä hankkeista ja arviointineuvosto puolestaan informoi kansliapäällikkökokousta lainsäädännön kehittämisen yleisistä havainnoista.

Arviointineuvosto ja sen sihteeristö tapaavat säännöllisesti hallinnon edustajia. Tapaamisissa ministeriöiden edustajien kanssa on tyypillisesti tuotu esiin arviointineuvoston havaintoja lainvalmistelusta ja vaikutusarvioinneista yleisellä tasolla. Lisäksi on saatu jonkin verran palautetta neuvoston toiminnasta ja lausunnoista yleisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Lainsäädännön arviointineuvosto liittyi eurooppalaisten sisarelinten muodostamaan verkostoon RegWatchEuropeen heti toiminnan alussa kesällä 2016. RegWatchEuropen työssä on korostunut EU-vaikuttaminen ja yhteistyö OECD:n kanssa. Arviointineuvosto toimi RegWatchEuropen puheenjohtajamaana vuonna 2019.  Puheenjohtajuuskauden antia arvioitiin vuoden 2019 vuosikatsauksessa.

Arviointineuvoston puheenjohtaja ja neuvoston sihteeristö ovat osallistuneet moniin RegWatchEuropen toimintaan liittyviin tapaamisiin ja kokouksiin. Yhteistyö muiden eurooppalaisten neuvostojen kanssa on antanut arviointineuvostolle mahdollisuuden vertaisoppimiseen muilta neuvostoilta ja toisaalta lisännyt kontakteja kansainvälisiin paremman sääntelyn asiantuntijatahoihin.

Neuvoston puheenjohtaja

Leila Kostiainen
oikeustieteen kandidaatti
p. 0400 805 417
[email protected]

Yhteystiedot

Annika Collin, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvostoasiainyksikkö Puhelin:0295160589   Sähköpostiosoite:


Meri Virolainen, arviointineuvos 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvostoasiainyksikkö Puhelin:0295160202   Sähköpostiosoite:


Essi Römpötti, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvostoasiainyksikkö Puhelin:0295160125   Sähköpostiosoite: