Pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistaminen

VM008:00/2017 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on laatia selvitys keskitetyn järjestelmän perustamisesta Suomeen. Järjestelmän kautta viranomaiset saisivat niiden lakisääteisten tehtäviensä nojalla tietoa pankki- ja maksutileistä. Selvityksessä on tarkoitus arvioida muun muassa järjestelmään liitettäviä tietosisältöjä sekä toteuttamisvaihtoehtoja.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM008:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.2.2017 – 25.4.2019

Asettamispäivä 3.2.2017

Lainvalmistelu

HE laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 315/2018

Toimeenpannaan lainsäädäntöehdotus ns. viidenneksi rahanpesudirektiiviksi. Ehdotuksen keskeinen muutos liittyy jäsenvaltioille asetettavaan velvoitteeseen perustaa pankki- ja maksutilijärjestelmä, jonka avulla viranomaiset voivat keskitetysti ja sähköisesti saada tietoa pankki- ja maksutileistä.

VastuuministeriValtiovarainministeri Orpo

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on tehostaa viranomaisten käytettävissä olevaa sähköistä toimintaympäristöä sekä parantaa kansalaisten ja yritysten mahdollisuutta toimittaa sähköisesti tietoa viranomaisille.

Tiivistelmä

Tehtävänä on laatia selvitys keskitetyn järjestelmän perustamisesta Suomeen. Järjestelmän kautta viranomaiset saisivat niiden lakisääteisten tehtäviensä nojalla tietoa pankki- ja maksutileistä. Selvityksessä on tarkoitus arvioida muun muassa järjestelmään liitettäviä tietosisältöjä sekä toteuttamisvaihtoehtoja.

Lähtökohdat

Euroopan komissio antoi 5.7.2016 lainsäädäntöehdotuksen ns. neljännen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi. Ehdotuksen keskeinen muutos liittyy jäsenvaltioille asetettavaan velvoitteeseen perustaa pankki- ja maksutilijärjestelmä, jonka avulla viranomaiset voivat keskitetysti ja sähköisesti saada tietoa pankki- ja maksutileistä.

Direktiiviä koskevat neuvottelut ovat kesken Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin välillä, mutta niiden ennakoidaan valmistuvan nopeasti. Jäsenvaltioille pankki- ja maksutilijärjestelmään liittyvän kansallisen lainsäädännön muuttamisen ja järjestelmän perustamisaika jäänee lyhyeksi.

Suomessa ei ole direktiiviehdotuksessa tarkoitettua keskitettyä järjestelmää, jota kautta viranomaiset saisivat tietoa pankki- ja maksutileistä. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntömuutoksia Suomessa.

Lisätietoja