Arviomuistio sähköautojen latausverkoston kansallisesta kehittämisestä

LVM009:00/2022 Kehittäminen

Muistioluonnoksessa arvioidaan sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin nykytilaa, sen ennakoitua kehitystä, sekä mahdollisuuksia kehittää kansallista sähköautojen latausverkostoa edelleen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM009:00/2022

Asianumerot VN/3876/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.3.2022 – 31.5.2022

Asettamispäivä 3.3.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Arviomuistioluonnoksen tarkoituksena on edistää kansallisia tavoitteita sähköautojen latausverkoston kehittymiselle ja mahdollistaa siten liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on kartoittaa sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin nykytila, tavoitteet ja ennakoitu kehitys ja siten tunnistaa vaihtoehtoiset toteuttamistavat latausverkoston kansalliselle kehittämiselle.

Tiivistelmä

Muistioluonnoksessa arvioidaan sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin nykytilaa, sen ennakoitua kehitystä, sekä mahdollisuuksia kehittää kansallista sähköautojen latausverkostoa edelleen.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, ja kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulee hallitusohjelman mukaan vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Pitkällä aikavälillä liikenteen päästöjen vähentämisen tulee vastata Suomen hiilineutraaliustavoitetta.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa määritetään keinot saavuttaa liikenteen päästövähennystavoite vuoteen 2030. Huoltoasemaketjuille suunnatun sähköautojen latauspisteitä koskevan velvoitteen arviointi on yksi fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä.

Sähköautomarkkinat ovat muuttuneet viime vuosina ja sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä jatkaa kasvuaan. Sähköautokannan kasvaessa myös sähköautojen latausverkosto on kehittynyt nopeasti. Muistiossa esitetään kolme vaihtoehtoista toteuttamistapaa sähköautojen latausverkoston edelleen kehittämiselle: a) latausinfran vahvistaminen jatkamalla nykyisiä toimenpiteitä, b) nykyisten toimenpiteiden jatkaminen ja kansallisen työryhmän perustaminen tieliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkausinfrastruktuurin kehittämisen nykyistä tavoitteellisemmaksi suunnittelemiseksi, sekä c) velvoitettaisiin huoltoasemaketjuja rakentamaan latauspisteitä huoltoasemille lainsäädännöllä. Vaihtoehto b on alustavasti arvioitu tarkoituksenmukasimmaksi ratkaisuksi.

Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa arviomuistioon, sekä erityisesti siinä esitettyyn kolmeen vaihtoehtoiseen toteuttamistapaan ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä arviomuistiossa kansallisen sähköautojen latausverkoston kehittämiseksi esitetyistä toteuttamisvaihtoehdoista (A-C) on lausunnonantajan näkökulmasta paras vaihtoehto ja miksi?

2. Mihin jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota?

Lausunnonantajat voivat tuoda esiin myös yleisesti näkemyksiään vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin ja erityisesti sähkölatausinfrastruktuurin kehittymisestä Suomessa.