Hallituksen esitys Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annetun direktiivin 2021/1187 täytäntöön panemiseksi

LVM014:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annettu direktiivi 2021/1187. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia koskien päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM014:00/2022

Asianumerot VN/9416/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 22.3.2022 – 3.2.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi

Eduskunnan vastaus EV 243/2022

Laissa säädettäisiin liikenneinfrastruktuurihankkeiden edellyttämien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden kokonaiskestosta, nimettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto kansalliseksi nimetyksi viranomaiseksi ja säädettäisiin nimetyn viranomaisen tehtävistä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia koskien päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaisi maantien kuulumisen valta-, kanta-, seutu- tai yhdysteihin Väyläviraston tai ELY:n esityksestä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Susan Hindström, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 104
[email protected]

Yhteyshenkilö
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 113
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on panna täytäntöön Smart TEN-T -direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on lisäksi tarkastella mahdollisia kansallisia säädösmuutostarpeita koskien menettelyä maanteiden toiminnallisen luokan määrittelyssä.

Tiivistelmä

Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annettu direktiivi 2021/1187. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia koskien päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi.

Lähtökohdat

Smart TEN-T -direktiivi on tullut voimaan 10.8.2021. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä elokuuta 2023.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032 toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.