Regeringens proposition till riksdagen med förslag till genomförande av direktiv 2021/1187 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

LVM014:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Valmistellaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annetun direktiivin 2021/1187 (ns. Smart TEN-T -direktiivi) edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön sekä mahdolliset kansallisiin muutostarpeisiin liittyvät säädösmuutokset.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM014:00/2022

Ärendenummer VN/9416/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 22.3.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Susan Hindström, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 104
[email protected]

Kontaktperson
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 113
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on panna täytäntöön Smart TEN-T -direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on lisäksi tarkastella mahdollisia kansallisia säädösmuutostarpeita koskien menettelyä maanteiden toiminnallisen luokan määrittelyssä.

Sammandrag

Valmistellaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annetun direktiivin 2021/1187 (ns. Smart TEN-T -direktiivi) edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön sekä mahdolliset kansallisiin muutostarpeisiin liittyvät säädösmuutokset.

Utgångspunkter

Smart TEN-T -direktiivi on tullut voimaan 10.8.2021. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä elokuuta 2023.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032 toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ytterligare uppgifter