Regeringens proposition till riksdagen med förslag till genomförande av direktiv 2021/1187 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

LVM014:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Genom denna proposition genomförs direktivet 2021/1187 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det föreslås dessutom att lagen om trafiksystem och landsvägar ändras i fråga om beslutsförfarandet vid fastställandet av en landsvägs funktionella klass.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM014:00/2022

Ärendenummer VN/9416/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 22.3.2022 – 3.2.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med vissa projekt som gäller det transeuropeiska transportnätet samt till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 74 § i banlagen

Riksdagens svar EV 243/2022

I lagen föreskrivs det om den totala varaktigheten av de tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden som krävs för transportinfrastrukturprojekt, utses Transport- och kommunikationsverket till nationell utsedd myndighet enligt direktivet och föreskrivs det om den utsedda myndighetens uppgifter. Det föreslås dessutom att lagen om trafiksystem och landsvägar ändras i fråga om beslutsför-farandet vid fastställandet av en landsvägs funktionella klass. Transport- och kommunikationsverket ska fastställa om en landsväg ska klassificeras som en riksväg, stamväg, regional väg eller förbindelseväg på framställning av Trafikledsverket eller NTM-centralen.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Susan Hindström, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 104
[email protected]

Kontaktperson
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 113
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on panna täytäntöön Smart TEN-T -direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on lisäksi tarkastella mahdollisia kansallisia säädösmuutostarpeita koskien menettelyä maanteiden toiminnallisen luokan määrittelyssä.

Sammandrag

Genom denna proposition genomförs direktivet 2021/1187 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det föreslås dessutom att lagen om trafiksystem och landsvägar ändras i fråga om beslutsförfarandet vid fastställandet av en landsvägs funktionella klass.

Utgångspunkter

Smart TEN-T -direktiivi on tullut voimaan 10.8.2021. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä elokuuta 2023.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032 toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut 3.2.2023 11.59

KM Beslut 2.2.2023 14.35