Regeringens proposition till riksdagen med förslag till genomförande av direktiv 2021/1187 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

LVM014:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Genom denna proposition genomförs direktivet 2021/1187 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det föreslås dessutom att lagen om trafiksystem och landsvägar ändras i fråga om beslutsförfarandet vid fastställandet av en landsvägs funktionella klass.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM014:00/2022

Ärendenummer VN/9416/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 22.3.2022 – 3.2.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med vissa projekt som gäller det transeuropeiska transportnätet samt till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 74 § i banlagen

Riksdagens svar EV 243/2022

I lagen föreskrivs det om den totala varaktigheten av de tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden som krävs för transportinfrastrukturprojekt, utses Transport- och kommunikationsverket till nationell utsedd myndighet enligt direktivet och föreskrivs det om den utsedda myndighetens uppgifter. Det föreslås dessutom att lagen om trafiksystem och landsvägar ändras i fråga om beslutsför-farandet vid fastställandet av en landsvägs funktionella klass. Transport- och kommunikationsverket ska fastställa om en landsväg ska klassificeras som en riksväg, stamväg, regional väg eller förbindelseväg på framställning av Trafikledsverket eller NTM-centralen.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Susan Hindström, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 104
[email protected]

Kontaktperson
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 113
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on panna täytäntöön Smart TEN-T -direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on lisäksi tarkastella mahdollisia kansallisia säädösmuutostarpeita koskien menettelyä maanteiden toiminnallisen luokan määrittelyssä.

Sammandrag

Genom denna proposition genomförs direktivet 2021/1187 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det föreslås dessutom att lagen om trafiksystem och landsvägar ändras i fråga om beslutsförfarandet vid fastställandet av en landsvägs funktionella klass.

Utgångspunkter

Smart TEN-T -direktiivi on tullut voimaan 10.8.2021. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä elokuuta 2023.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032 toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.