Sähköisistä kuljetustiedoista annetun asetuksen (eFTI-asetus) kansallisen toimeenpanon seurannan ohjausryhmä

LVM015:00/2021 Kehittäminen

Sähköisistä kuljetustiedoista annetun asetuksen (EU) 2020/1056 (jäljempänä eFTI-asetus) kansallinen toimeenpanohanke.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM015:00/2021

Asianumerot VN/9378/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.5.2020 – 31.1.2023

Asettamispäivä 13.5.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Kyseessä on laaja hanke, jonka tavoitteena on saada aikaan sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla yhtenäinen digitaalinen tietojenvaihdon ja datan uudelleenkäytön infrastruktuuri. Hankkeella on laajaa vaikuttavuutta tehokkaisiin, turvallisiin ja kestäviin toimitusketjuihin sekä viranomaisvalvontaan. Asetuksen toimeenpano vaatii mahdollisesti kansallisia säädösmuutoksia, järjestelmien uudistamista sekä laajaa sidosryhmäyhteistyötä.

Asetus kannustaa tavaraliikenteen ja logistiikan digitalisointiin, jolla myös parannetaan toimivaltaisten viranomaisten valvontavalmiuksia. Asetuksella velvoitetaan toimivaltaiset viranomaiset hyväksymään ja vastaanottamaan tiedot sähköisessä muodossa. Viranomaisvelvoite koskisi kaikkia liikennemuotoja ja rajat ylittävää liikennettä Euroopan unionissa. Yrityksiä ei kuitenkaan velvoitettaisi toimittamaan tietoja sähköisessä muodossa.

Tiivistelmä

Sähköisistä kuljetustiedoista annetun asetuksen (EU) 2020/1056 (jäljempänä eFTI-asetus) kansallinen toimeenpanohanke.

Lähtökohdat

Ohjausryhmän tehtävänä on:
- Seurata asetuksen kansallista toimeenpanoa.
- Tukea Liikenne- ja viestintävirastoa kansallisiin järjestelmiin edellytettyjen muutosten toteuttamisessa.
- Tukea liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisten kansallisten sääntelymuutosten toteuttamisessa.
- Ottaa huomioon sidosryhmien tarpeet asetuksen toimeenpanossa.