Hallituksen esitys sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI, electronic freight transport information) annetun asetuksen (EU) 2020/1056 toimeenpanohankkeesta – kansallisen lainsäädännön muutostarpeet

LVM016:00/2021 Säädösvalmistelu

Sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI, electronic freight transport information) annetun asetuksen (EU) 2020/1056 kansallinen täytäntöönpano.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM016:00/2021

Asianumerot VN/7530/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.3.2021 – 31.1.2023

Asettamispäivä 16.3.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Sähköisistä kuljetustiedoista annetun EU-asetuksen tavoitteena on saada aikaan sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla yhtenäinen tavaraliikenteen ja logistiikan digitaalinen tietojenvaihdon ja datan uudelleenkäytön infrastruktuuri. Hanke helpottaa ja edistää tietojen antamista talouden toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä sähköisessä muodossa. Asetuksella velvoitetaan toimivaltaiset viranomaiset vastaanottamaan ja hyväksymään sähköisessä muodossa asiaankuuluvat kuljetustiedot, joiden toimittamista vaaditaan lakisääteisesti. Hankkeella on laajaa vaikuttavuutta tehokkaisiin, turvallisiin ja kestäviin toimitusketjuihin sekä viranomaisvalvontaan.

Tiivistelmä

Sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI, electronic freight transport information) annetun asetuksen (EU) 2020/1056 kansallinen täytäntöönpano.

Lähtökohdat

EU-asetus on tullut voimaan 20.8.2020 ja sitä aletaan soveltaa 21.8.2021, poislukien eFTI-alustojen ja palveluntarjoajien hyväksyntä.