Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

LVM017:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutokset. Lisäksi ajokorttilakiin tehdään muutamia teknisluonteisia korjauksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM017:00/2019

Asianumerot LVM/1018/03/2019 , VN/8505/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.6.2019 – 23.5.2021

Asettamispäivä 27.6.2019

Lainvalmistelu

HE tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 15.1.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 3/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  16.4.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 68/2020

Esityksessä ehdotettavilla laeilla liikenteen palveluista annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta pantaisiin täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/645. Lisäksi ajokorttilakiin tehtäisiin täsmennys siitä, että unenaikaisten epileptiset kohtaukset olisivat ryhmän 1 terveysvaatimusten täyttymisen esteenä. Ajokorttilakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/645 edellyttämät muutokset liikenteen palveluista annettuun lakiin ja ajokorttilakiin sekä valtioneuvoston asetukseen.

Ammattipätevyysdirektiivin muutokset koskevat poikkeuksia direktiivin soveltamisalasta, koulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineiden huomioimista koulutuksessa, sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten.

Ajokorttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin ja mahdollisuuteen kansallisesti huomioida vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen suurempi massa B-ajokorttiluokan ajo-oikeudessa silloin, kun ajoneuvon suurempi massa johtuu yksinomaan vaihtoehtoisista käyttövoimajärjestelmistä aiheutuvasta lisäpainosta. Lisäksi ajokorttidirektiivin säännöksiin EU:n ajokorttiverkostosta on lisätty mahdollisuus verkoston hyödyntämiseksi unionin lainsäädännössä säädettyjä valvontatarkoituksia varten.

Lisäksi arvioidaan tarvetta tarkentaa eräitä ajokorttilaissa säädettyjä ajokortin terveysvaatimuksia, jotka pohjautuvat ajokorttidirektiiviin. Ajokorttilakiin tehdään myös muutamia teknisiä korjauksia.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutokset. Lisäksi ajokorttilakiin tehdään muutamia teknisluonteisia korjauksia.

Lähtökohdat

Direktiivi tulee olla kansallisesti täytäntöönpantuna osin 23.5.2020 ja osin 23.5.2021.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.