Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

LVM017:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutokset. Lisäksi ajokorttilakiin tehdään muutamia teknisluonteisia korjauksia.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM017:00/2019

Ärendenummer LVM/1018/03/2019 , VN/8505/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 27.6.2019 – 23.5.2021

Datum för tillsättande 27.6.2019

Lagberedning

RP med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 15.1.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  16/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 68/2020

Genom de lagar som föreslås i propositionen och som gäller ändring av lagen om transportservice och körkortslagen genomförs direktiv (EU) 2018/645 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort. I körkortslagen införs dessutom en precisering om att epileptiska anfall under sömnen ska utgöra hinder för att de medicinska kraven för körkort i grupp 1 uppfylls. I körkortslagen och lagen om transportservice görs dessutom vissa ändringar av teknisk natur.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Hankkeessa valmistellaan maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/645 edellyttämät muutokset liikenteen palveluista annettuun lakiin ja ajokorttilakiin sekä valtioneuvoston asetukseen.

Ammattipätevyysdirektiivin muutokset koskevat poikkeuksia direktiivin soveltamisalasta, koulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineiden huomioimista koulutuksessa, sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten.

Ajokorttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin ja mahdollisuuteen kansallisesti huomioida vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen suurempi massa B-ajokorttiluokan ajo-oikeudessa silloin, kun ajoneuvon suurempi massa johtuu yksinomaan vaihtoehtoisista käyttövoimajärjestelmistä aiheutuvasta lisäpainosta. Lisäksi ajokorttidirektiivin säännöksiin EU:n ajokorttiverkostosta on lisätty mahdollisuus verkoston hyödyntämiseksi unionin lainsäädännössä säädettyjä valvontatarkoituksia varten.

Lisäksi arvioidaan tarvetta tarkentaa eräitä ajokorttilaissa säädettyjä ajokortin terveysvaatimuksia, jotka pohjautuvat ajokorttidirektiiviin. Ajokorttilakiin tehdään myös muutamia teknisiä korjauksia.

Sammandrag

Hankkeen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutokset. Lisäksi ajokorttilakiin tehdään muutamia teknisluonteisia korjauksia.

Utgångspunkter

Direktiivi tulee olla kansallisesti täytäntöönpantuna osin 23.5.2020 ja osin 23.5.2021.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut