Hallituksen esitys laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

LVM031:00/2023 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksen tarkoituksena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös). Lisäksi esityksellä perustettaisiin Traficomiin seuraamuskollegio, joka jatkossa määräisi kaikki viraston yli 100 000 euron seuraamusmaksut.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM031:00/2023

Asianumerot VN/19178/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.6.2023 – 17.2.2024

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 40/2023
  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.10.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 73/2023

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkon välityspalvelujen valvonnasta. Lisäksi muutettaisiin kuluttajansuojaviranomaisen eräistä toimivaltuuksista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia. Esityksen tavoitteena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös). Asetuksen toimeenpano edellyttää täydentävien säännösten antamista asetuksen valvonnasta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

YhteyshenkilöRoosa Patrakka, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Roosa Patrakka, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 192
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Digipalvelusäädöksen tarkoituksena on parantaa internetissä toimivien välityspalvelujen avoimuutta ja turvallisuutta käyttäjille. Lisäksi sen tarkoituksena on yhtenäistää lainsäädäntöä EU:ssa ja näin edistää palvelujen tarjoamista EU:n alueella yli jäsenvaltion rajojen. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta kansallisesti tulee säätää toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta ja sovellettavista seuraamuksista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkon välityspalvelujen valvonnasta. Lisäksi muutettaisiin kuluttajansuojaviranomaisen eräistä toimivaltuuksista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksen tarkoituksena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös). Lisäksi esityksellä perustettaisiin Traficomiin seuraamuskollegio, joka jatkossa määräisi kaikki viraston yli 100 000 euron seuraamusmaksut.

Lähtökohdat

Esityksen tavoitteena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (di-gipalvelusäädös). Asetuksen toimeenpano edellyttää täydentävien säännösten antamista ase-tuksen valvonnasta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.